با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
تحلیل محتوای فیلم‌های آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربی دوره‌‌ اول ابتدایی بر اساس آموزش حفاظت محیط‌زیست

آوا کندری؛ منیره صالحی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 117-133

https://doi.org/10.30473/ee.2022.58579.2357

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای فیلم‌های آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربی دوره اول ابتدایی به لحاظ توجه به آموزش‌های حفاظت محیط‌زیست بود. روش پژوهش کمی و از نوع تحلیل محتوای توصیفی بر اساس مقوله‌های حفاظت محیط‌زیست و نیز جامعه‌ی آماری شامل 52 فیلم آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربی جدیدالتألیف دوره اول ابتدایی در سال تحصیلی1399-1400 بود. ...  بیشتر