با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای فیلم‌های آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربی دوره اول ابتدایی به لحاظ توجه به آموزش‌های حفاظت محیط‌زیست بود. روش پژوهش کمی و از نوع تحلیل محتوای توصیفی بر اساس مقوله‌های حفاظت محیط‌زیست و نیز جامعه‌ی آماری شامل 52 فیلم آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربی جدیدالتألیف دوره اول ابتدایی در سال تحصیلی1399-1400 بود. نمونه‌ی آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. نمونه بر اساس 9 مقوله اصلی و 33 مقوله فرعی، به شیوه‌ی کدگذاری قیاسی، بررسی شد. ابزار پژوهش چک‌لیست مقوله‌های آموزش حفاظت محیط‌زیست بود، به‌گونه‌ای که چک‌لیست اولیه ابتدا از پژوهش کرامتی و احمدآبادی (2018) انتخاب گردید و روایی آن توسط صاحب‌نظران تأیید گردید. جهت تأمین پایایی ابزار اندازه‌گیری، از فرمول هولستی استفاده و درصد توافق 1/78% حاصل گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که در محتوای موردبررسی، به آلاینده‌های طبیعی و مصنوعی خاک و آلاینده‌های نوری، پرداخته نشده است و در مقایسه پایه‌ها، توجه فیلم‌های شبکه شاد و کتب علوم تجربی به مقوله‌های آموزش محیط‌زیست، در پایه سوم ابتدایی نسبت به دوپایه دیگر، به‌صورت قابل‌توجهی کمتر بود و این محدودیت در پایه سوم، به‌عنوان نوعی ضعف برای محتوای آموزشی در این پایه، محسوب می‌شود. همچنین به‌طورکلی، فیلم‌های شبکه شاد در مقایسه با کتب علوم دوره اول ابتدایی، آموزش حفاظت محیط‌زیست را بیشتر موردتوجه قرار داده بود. اصول توالی و مداومت نیز در تدوین محتوای موردبررسی، در دوره اول ابتدایی مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Shad Network Educational Videos and Experimental Science Books of the First Elementary Course Based on Environmental Protection Education

نویسندگان [English]

  • Ava Kondori 1
  • monire salehi 2

1 Undergraduate Student of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study was to analyze the content of educational network educational videos and experimental science books of the first elementary school in terms of their attention to the environmental protection education. The research method was quantitative and descriptive content analysis based on the categories of environmental protection and also the statistical population included 52 educational network videos and new experimental science books written in the first year of elementary school in the academic year 2020-2021. The statistical sample was considered equal to the statistical population. The sample was analyzed based on 9 main categories and 33 sub-categories by deductive coding method. The research tool was a checklist of environmental protection education categories, so that the initial checklist was first selected from Keramati and Ahmadabadi (2018) research and its validity was confirmed by experts. To ensure the reliability of the measuring instrument, the Holstie formula was used and the agreement percentage was 78.1%. The findings showed that the content of the study did not address natural and artificial soil pollutants and light pollutants. The other two grades were significantly lower, and this limitation in the third grade is considered as a weakness for the educational content in this grade. Also, in general, the films of Shad Network paid more attention to the environmental protection education than the science books of the first elementary school. The principles of sequence and continuity were not observed in the compilation of the studied content in the first elementary period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Protection Education
  • Content Analysis
  • Shad Network training videos
  • Experimental Science Books
  • The first elementary course
Aliabadi, K., Joneidi Jafari, F., Pourroostaei Ardakani, S. (2021). “The Effect of Augmented Reality-based Environmental Literacy Education Program on the Environmental Knowledge, Attitude and Behavior of Highschool Students”, Journal of  Environmental Education and Sustainable Development, 9(2), 9-22. [In Persian]
Bayat, T., Ahmadi, P. & Parsa, A. (2013). “The place of environmental ethics in the elementary school curriculum in Iran”. Research in curriculum planning, 10 (9), 51-62. [In Persian]
Darzian Rostami, H. (2016). Content analysis of communication messages in the media. Tehran: Simaye Shargh Publications. Third edition. [In Persian]
Ghazavi, M., Lyaghatdar, M. & Abedi, A. (2009). “Content analysis of elementary school textbooks in terms of attention to Environmental problems”. Quarterly Journal of Education, 2BOR (98), 127-152. [In Persian]
Jokar, G. & Mirdamadi, M. (2010). “Attitudes of female high school students in Shiraz towards environmental protecselgition”. Agricultural extension and education research, 3 (1), 1-13. [In Persian]
Kalantari, A., Saeidipour, B. (2016). “nvestigating the Effects of Connectivism-Based Environment Education on Sixth Graders’ Learning and Their Contact with Nature”. Environmental Education and Sustainable Development, 4 (3), 5-11. [In Persian]
Kargozar, M., Mehrmohamadi, M., Talaee, E. & Shobeiri, M. (2021). “Environmental education and its place in the curriculum of the second elementary course of the Iranian educational system”. Environmental education and sustainable development, 9 (2), 115-132. [In Persian]
Karimi, B., Kian, M. & Aliasgari, M. (2017). “Designing the Environmental Education Curriculum for Elementary Schools in Iran”. Environmental Education and Sustainable Development, 5 (4), 9-23. [In Persian]
Keramati, E., Ahmadabadi, Z. (2018). “Content Analysis of the Science Textbooks in first stage of high school from the Perspective of Environmental Education”. Journal of Curriculum Research, 8 (1), 200-226. [In Persian]
Kiani, F. (2015). “Investigating the place of history of science in the textbook of experimental sciences of the fifth grade of elementary school”. First National Conference on Psychology and Educational Sciences. Shadegan, February 2015, Islamic Azad University, Shadegan Branch and supported by Civilica. [In Persian]
Kralovicova, B. (2020). “Teaching comes naturally–or does it?: environmental education in Indian primary schools and the impediments of its application from teachers’ perspectives”.‏ Thesis, Lund University Master of Science in International Development and Management, May, 2020.
Lateh, H. & Muniandy, P. (2010). “Environmental education (EE): current situational and the challenges among trainee teachers at teachers training institute in Malaysia”. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2 (2).1896-1900.
Lee, C. H., & Son, J. H. (2018). "The Effects of Creative Experience-Centered Environmental Education on Emotional Intelligence of Elementary School Students". The SNU Journal of Education Research, 27 (2), 47-64.
Molayi, A. & Rezayi, A. (2012). “Relationship between Iran's environmental laws and the principles of public education”. Free legal research, (12), 215-262. [In Persian]
Moradi, V., Boorboor, D. (2018). “Using William Romney's Method in Analyzing the Contents of Chapter Three of the Chemistry Course of Pre-University”. Quarterly Journal of Education in basic sciences, 3 (9), 33-50. [In Persian]
Office of Publishing and Educational Technology. (2021). A brief critique of education. https://www.roshdmag.ir/fa/article/24725/. [In Persian]
Salehiomran, E., Parhizkar, L. & Hatamifar, K. (2017). “Investigating the Position of Main Components of Environment Teaching in the Text Books of the Sixth Grade Schools in Iran”. Environmental Education and Sustainable Development, 5 (2), 89-99. [In Persian]
Selgi, M., Matlabi, D. & Gholami poor, E.  (2020). “Corona and Iranian Society: Socio-Cultural Aspects (Collection of Articles)”. Tehran: Research Institute of Culture, Art and Communication, Publications. [In Persian]
Sukma, E., Ramadhan, S., & Indriyani, V. (2020). “Integration of environmental education in elementary schools”. In Journal of Physics: Conference Series  1481 (1), p. 012136. IOP Publishing.
Yurttas, G. D., & Sulun, Y. (2010). “What are the most important environmental problems according to the pre-service science teachers?”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 3412-3416.‏