دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-182 
10. ارائه مدل تاب‌آوری جامعه در برابر سوانح محیط‌زیستی با رویکرد فراتحلیل

صفحه 169-177

10.30473/ee.2022.60033.2392

سید میلاد رامین آزاد؛ بابک امیدوار؛ سید محمد شبیری؛ محمد مهدی پرهیزگار