دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، آذر 1400، صفحه 1-198 

مقاله پژوهشی

1. مؤلفه‌های اثرگذار بر ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی(مطالعه موردی: استان زنجان)

صفحه 9-24

10.30473/ee.2021.50117.2136

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس؛ جعفر یعقوبی؛ حسین عساکره؛ جلال صبا


4. تحلیل عوامل مرتبط با به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک

صفحه 59-81

10.30473/ee.2021.46923.2059

مهران فرج اللهی؛ علیرضا نعمتی؛ نازیلا خطیب زنجانی؛ طلعت دیبا واجاری