با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد انار، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد انار، ایران

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد انار، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی برازندگی نقش واسطه­ای تجربه محیطی، ارزش­های محیطی و هویت محیطی در رابطه بین جنسیت و رفتار آگاهانه محیط‌زیستی دانش‌آموزان متوسطه ‌دوم شهر یزد انجام گرفت. به این منظور از طرح کمی با رویکرد همبستگی استفاده شد و داده‌ها از یک نمونه 348 نفری از دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای با استفاده از پرسشنامه‌های تجربه محیطی آلن (2013)، ارزش محیطی ترونو و همکاران (2011)، هویت محیطی کلایتون (2003) و رفتار آگاهانه محیط‌زیستی کایسر و ویلسون (2004) جمع‌آوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه­ها با تحلیل عاملی اکتشافی و روش مؤلفه‌های اصلی و آلفای کرونباخ با نرم‌افزار spss24 تحلیل شد و ویژگی نسبتاً مطلوبی را در نمونه ایرانی نشان دادند. در تحلیل مدل نیز از مدل یابی معادلات ساختاری با روش بیشینه درست نمایی و با نرم‌افزار Amos24 استفاده شد. نتایج نشان داد اثر مستقیم هویت محیطی بر رفتار آگاهانه محیطی مثبت، اثر جنسیت و جهت­گیری ارزشی خود تعالی بر هویت محیطی مثبت، اثر تجربه محیطی بر هویت محیطی منفی، اثر جنسیت بر جهت­‌گیری ارزشی خودتعالی منفی و اثر تجربه محیطی بر جهت‌­گیری ارزشی خودتعالی و خودسازی مثبت و معنی‌­دار است. همچنین نتایج نشان داد هویت محیطی نقش واسطه‌ای مثبت و اثر غیرمستقیم زنجیره ­ای هویت محیطی و جهت‌­گیری ارزشی خودتعالی در رابطه بین جنسیت و رفتار آگاهانه محیطی منفی و معنی‌دار بود. نتایج نشان داد هویت محیطی نقش مهمی در شکل­گیری رفتار آگاهانه محیطی دارد و اثر جنسیت بر رفتار آگاهانه محیط‌زیستی از طریق هویت محیطی تسهیل می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fitting the Structural Relationship of Environmentally Conscious Behavior of High School Students by Gender: The Mediating Role of Environmental Experience, Values, and Identity

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ahmadi Deh Qutbaddini 1
  • akbar jadidi mohammadabadi 2
  • Elham Saddat Fallah 3
  • Elham Mahmoudabadi 4

1 Assistant Professor, Department of Psychology and Education, Islamic Azad University, Anar Branch, Iran

2 Assistant Professor, Education Distance Planning, Payame Noor University, tehran, iran

3 M.A in Educational Psychology, Anar Branch, Iran

4 M.A in Clinical Psychology, Anar Branch, Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the fitness of the mediating role of environmental experience, environmental values, and environmental identity in the relationship between gender and environmentally conscious behavior of second high school students in Yazd. For this purpose, a quantitative research design with a correlation approach was used. data collected from a sample of 348 students through multi-stage cluster sampling using Allen's (2013) environmental experience scale as well as environmental values scale by Tronu et al (2011), Clayton's (2003) environmental identity scale, and environmentally conscious behavior scale by Kaiser & Wilson (2004). The validity and reliability of the scales were analyzed by exploratory factor analysis and principal components method and Cronbach's alpha with SPSS24 software and showed relatively good characteristics in the Iranian sample. In the model analysis, structural equation modeling with maximum likelihood method and with Amos24 software was used. The results showed that the direct effect of environmental identity on environmentally conscious behavior was positive, the effect of gender and self-transcendence value orientation on environmental identity was positive, the effect of environmental experience on environmental identity was negative, the effect of gender on self-transcendence value orientation was negative and the effect of environmental experience on self-transcendence and self-enhancement value orientation was positive and significant. The results also showed that environmental identity was a positive and serial indirect effect of environmental identity and self-transcendence value orientation in the relationship between gender and environmentally conscious behavior was negative and significant. The results showed that environmental identity has an important role in the formation of environmentally conscious behavior and the effect of gender on environmentally conscious behavior is facilitated through environmental identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Experience
  • Environmental Values
  • Environmental Identity
  • Environmentally Conscious Behavior
Allen, M., Wikcs, R. H., & Schulte, S. (2013). “Online Environmental Engagement Among Youth: Influence of Parents, Attitudes and Demographics”. Mass communication and society, 16 (5), 661-686. https://doi.org/10.1080/15205436.2013.77 0032
Bamberg, S. & Mo¨ser, G. (2007). “Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behaviour”. Journal of Environmental Psychology, 27, 14–25. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2006.12.002
Banerjee, B., & McKeage, K. (1994), “How Green Is My Value: Exploring the Relationship Between Environmentalism and Materialism”, in NA - Advances in Consumer Research, 21, eds. Chris T. Allen and Deborah Roedder John, Provo, UT: Association for Consumer Research, 147-152.
Bragg, E. A. (1996). “Towards ecological self: Deep ecology meets constructionist self-theory”. Journal of Environmental, Psychology, 16, 93–108. https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0008
Budak. D. (2005). “Behavior and Attitude of Student toward Environmental Issues at Faculty of Agricultural Turkey”, Journal of Applied Sciences, 12 (3), 1224-1227.
Cantrill, J. G., & Senecah, S. L. (2001). “Using the “sense of self-in-place” construct in the context of environmental policymaking and landscape planning”. Environmental Science and Policy, 4, 185-203. https://doi.org/10.1016/S1462-9011(01)00023-5
Chawla, L. (1998) “Significant Life Experiences Revisited: a review of research on sources of environmental sensitivity”, Environmental Education Research, 4 (4), 369-382.
 https://doi.org/10.1080/1350462980040402
Clayton, S. (2003). Environmental Identity: A Conceptual and an Operational Definition, in Clayton, S. & Opotow, S. (Eds.), Identity and the Natural Environment: The Psychological Significance of Nature, 45-67. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
Clayton, S., & Optowo, S. (2003). Identity and the Natural Environment: The Psychological Significance of Nature, Cambridge, Massachusetts London, England, The MIT Press.
De Groot, J. I. M., & Steg, L. (2008). “Value Orientations and Environmental Beliefs in Five Countries”. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38, 318–332. https://doi.org/10.1177/0022022107300278
Diamantopoulos, A., Schlegelmilch, B. B., Sinkovics, R. R., & Bohlen, G. M. (2003). “Can socio-demographics still play a role in profiling green consumers? A review of the evidence and an empirical investigation”. Journal of Business Research, 56 (6), 465-480.
Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G., & Jones, R. E. (2000). “New Trends in Measuring nvironmental Attitudes: Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale”. Journal of Social Issues, 56 (3), 425-442.
Finger, M. (1994). “From Knowledge to Action? Exploring the Relationships Between Environmental Experiences, Learning, and Behavior”. Journal of social issues, 5 (3), 141-160. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1994.tb02424.x
Freed, A. (2015). Exploring the link between environmental identity, behaviors and decision making. Educational Psychology and Educational Technology- Doctor of Philosophy, Michigan State University.
 Gatersleben, B., Murtagh, N. & Abrahamse, W. (2012). “Values, identity and pro-environmental behaviour. Contemporary Social Science”: Journal of the Academy of Social Sciences, 9 (4), 1-19. https://doi.org/10.1080/21582041.2012.682086
Ghaderi N, Choupani S, &Salehi S. (2015) “A Study of Social Factors affecting on Environmental Attitudes and Behavior in the Marivan City in 2014”. Zanko J Med Sci. 16 (48),10-18
Hitlin, S. (2003). “Values as the core of personal identity: drawing links between two theories of self”, Social Psychology Quarterly, 66 (2), 118–137. https://doi.org/10.2307/1519843
Kaiser, F. G., & Wilson, M. (2004). “Goal-directed conservation behavior: the specific composition of a general performance”. Personality and Individual Differences, 36 (7), 1531-1544.
Karp, D. G. (1996). “Values and their effect on pro-environmental behavior”. Environment and Behavior, 28(1), 111-133. http://dx.doi.org/10.1177/0013916596281006
Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). “Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? ”, Environmental Education Research, 8 (3), 239-260. https://doi.org/10.1080/13504620220145401
Korpela, K. (2002). Children’s environment. In R. B. Bechtel, & A. Churchman (Eds.), Handbook of environmental psychology (pp. 363-373). New York: John Wiley.
Laroche, M., Bergeron, J., & Barbaro-Forleo, G. (2001). “Targeting Consumers Who Are Willing to pay more for Environmentally-Friendly Products”. Journal of Consumer Marketing, 18(6), 503-520. https://doi.org/10.1108/EUM0000000006155
Leonidou, L.C., Leonidou, C.N. & Kvasova, O. (2010). “Antecedents and outcomes of consumer eco -friendly attitudes and behavior”. Journal of Marketing Management, 26 (13-14), 1319-1344.
 https://DOI.org/10.1111/ijcs.12209
Mayer, F. S., Frantz,, C. M., Bruehlman-Senecal, E., & Dolliver, K. (2009). “Why Is Nature Beneficial? The Role of Connectedness to Nature”. Environment and Behavior Online First, 41 (5), 607-643. https://doi.org/10.1177/0013916508319745.
Milfont, T. L., & Duckitt, J. (2004). "The structure of environmental attitudes:A first- and second-order confirmatory factor analysis”. Journal of Environmental Psychology, 24 (3), 289-303.
Moisander J. (2007). “Motivational complexity of green consumerism”. International Journal of Consumer Studies, 31(4), 404–409. https://DOI.org/10.1111/j.14706431.2007. 00586.x
Muller, R.O. (1996). Basic principals of structural equation modeling(an introducation to lisrel equation). Springer-Verlang. New York, Berlin
Nord, M., A. Luloff, and J. C. Bridger. (1998). “The association of forest recreation with environmentalism”. Environment and Behavior, 30 (2), 235-246.
Onur, A.,Sahin, E., & Tekkaya, C. (2012) “An investigation on value orientations, attitudes and concern towards the environment: the case of Turkish elementary school students”, Environmental Education Research, 18(2), 271-297, DOI:10.1080/13504622.2011.614690
Piskóti, M. (2013). Nature and Self, The presence of Environmental Identity in narratives in Hungary. Global Business & Economics Anthology, 1, 262-274.
Roberts, J. A. (1996). “Green consumers in the 1990s: profile and implications for advertising”. Journal of Business Research, 36 (3), 217-231.
Schwartz, S. H. (2012). “An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values”. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 10-20. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116
Schwartz, S. H. (2005). “Basic Human Values: An Overview”. Retrieved on march 2018 from http://segr did2.fmag. unict.it/allegati/convegno%207-8-1005/ schwartzpaper.pdf
Schultz, P. W. (2001). “The structure of environmental concern: Concern for self, other people, and the biosphere”. Journal of Environmental Psychology, 21 (4), 327-339 · 
Schultz, P. W., Shriver, C., Tabanico, J., & Khazian, A. (2004). “Implicit connections with nature”. Journal of Environmental Psychology, 24, 31–42.
Stets, J, E.& Biga, C. F. (2003). “Bringing identity theory into environmental sociology”, Sociological theory, 21:4,  https://doi.org/10.1046/j.1467-9558.2003.00196.x
Straughan, R. D., & Roberts, J. A. (1999). “Environmental segmentation alternatives: a look at green consumer behavior in the new millennium”. Journal of Consumer Marketing, 16 (6), 558-575. https://doi.org/10.1108/07363769910297506
Teisl, M. F., & O'Brien, K. (2003). “Who Cares and Who Acts? Outdoor Recreationists Exhibit Different Levels of Environmental Concern and Behavior”, Environment and behavior, 35 (4), 506-522.
Thøgersen, J., & Olander, F. (2002). “Human values and the emergence of a sustainable consumption pattern: A panel study”. Journal of Economic Psychology, 23, 605-630. https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00120-4
Tronu, G., Fornara, F., Bonnes, M., & Schultz, W. P. (2011). “General environmental attitudes and beliefs”: the spatial bias and the NHIP scale, Retrieved on 14 november 2020 from https://core.ac.uk/download/pdf/74323866.pdf
Van der Werff, E., Steg, L., Keizer, K. (2013). “The value of environmental self-identity: The relationship between biospheric values, environmental self-identity and environmental preferences, intentions, and behavior”. Journal of Environmental Psychology, 34, 55-63. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2012.12.006
Weston, R. & Gore Jr, P. (2006). “A Brief Guide to Structural equation Modeling”, The Counseling Psychologist, 34(5), 719-751. https://doi.org/10.1177/0011000006286345
Whitmarsh, L., & O’Neil, S (2010). “Green identity, green living? The role of pro-environmental self-identity in determining consistency across diverse pro-environmental behaviors”, Department of Resource Management and Geography
Zhang, J., Xie, C., Morrison, A. M., & Zhang, K. (2020). “Fostering Resident Pro-Environmental Behavior: The Roles of Destination Image and Confucian Culture”, Sustainability, 12, 2-17. oi:10.3390/su12020597
Zsóka, A., Zsuzsanna, Anna, S., & Tamás, K. (2013). “Greening due to environmental education? Environmental knowledge, attitudes, consumer behavior and everyday pro-environmental activities of Hungarian high school and university students”. Journal of Cleaner Production, 48, 126–138. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.11.030