با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل عوامل مرتبط با به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک بوده است. روش این پژوهش کمی و کیفی (آمیخته) بوده و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان اداره جهاد کشاورزی در استان آذربایجان شرقی (429= N) بودند که بر اساس فرمول کوکران، شمار 202 تن به روش نمونه­‌گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان تأیید شد. پایایی اولیه برای بخش­‌های مختلف پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ به دست آمد (77/0 تا 93/0). روایـی سـازه و پایایـی ترکیبـی (CR) ابـزار تحقیـق نیز با بـرآورد مدل انـدازه ­گیری و پس از اعمـال اصلاح­‌های لازم به دست آمد. داده­‌هـا بـا استفاده از SPSS20 و AMOS20 در قالب مدل­‌سـازی معادله­های سـاختاری تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد؛ 1/85 درصد از کارشناسان موردمطالعه از نظر میزان مهارت کار با ابزارهای یادگیری سیار در سطح متوسط به بالا بوده ­اند، همچنین از نظر نگرش، 2/71 درصد از آنان، سطح نگرش متوسط و بالاتر نسبت به به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک داشته­ اند. در نهایت تحلیل مدل ساختاری نشان داد؛ عامل­‌های خودکارآمدی، نگرش، مزیت فناوری، عامل اجتماعی و شرایط تسهیل­‌کننده با به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک رابطه مثبت داشته و درمجموع 95 درصد از واریانس آن را تبیین نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Related Factors to the Use of Mobile Learning in Organic Agriculture Education

نویسندگان [English]

  • Mehran Farajollahi 1
  • Alireza Nemati 2
  • Nazila Khatibzanjani 3
  • Talat Diba Vajari 2

1 Professor, Department of Education, Payame Noor University,Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Education, Payame Noor Universit, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Education, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main objective of this research is to determine the important factors of using mobile learning in organic agriculture education. The methodology of this study is quantitative and qualitative and it is an applied research. The statistical population of the study was agriculture experts in East Azerbaijan province (N = 429). Based on the Cochran Formula, a sample size of 202 was estimated by cluster sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire which its content validity was confirmed by experts. Initial reliability of the questionnaire was calculated using by Cronbach's alpha (0,77- 0.93). Structural validity and composite reliability (CR) of the research tool were also obtained by estimating the measurement model after applying the necessary corrections. Data was analyzed using by SPSS20 and AMOS20 softwares in the form of structural equation modeling. The results of the research displayed that 85, 1% of the experts were in the moderate to high level in terms of skills of working with mobile learning tools. 71, 2% of the experts were in the moderate to high level in terms of attitudes toward the use of mobile learning in organic agriculture education. Finally, structural model analysis revealed a positive and significant relationship between self-efficacy, utility, attitude, social, and facilitating components with using mobile learning in organic farming education and explained 95 percent of its variances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Learning
  • Agricultural/ Farming Education
  • Organic Agricultural/ Farming
Abedi Sarvestani, A. (2018). “Probing the Use of Non-Formal Education Characteristics in Extension Activities: Case Study of Agricultural Extension Agents in Golestan Province”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 7(1), 37-48. [In Persian]
Ahmadi Deh Ghotbeddini, M. (2010). “Structural relations between the structures of the technology acceptance model”. Quarterly Journal of New Thoughts in Educational Sciences. 5(2), 142-129. [In Persian]
Ahmadi, Z. (2012). “Designing an Applied Model for Using Mobile Technology in Providing Educational and Promotional Services to Villagers. Master's Degree Program, Faculty of Agriculture”, Zanjan University. [In Persian]
Akbari, M., Badri, S-A., Shamanian, M. & Amini, S. (2019). “Objectives, Motivations and Barriers of Organic Agriculture Development in Ravansar City”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 7(2), 63-76. [In Persian]
Aydin, C.H. & Tasci, D. (2005). Measuring Readiness for e-Learning: Reflections from an Emerging Country. Educational Technology & Society. 8, 244-257.
Barzegar, R., Dehganazadeh, H. & Moghaddamzadeh, A. (2012). “From E-Learning to Mobile Learning: Theoretical Basis”. Media magazine. 3(2). http://mediaj.sums.ac.ir/online. [In Persian]
Bashokouh, M. & Shekasteband, M. (2013). “Impact the IT Capability on Business Agility ”. Information Technology Management Studies. 1(4), 44-61. [In Persian]
Baya, N. A. & Daher, W. (2009). “Students' Perception of mathematics learning Using Mobile Phones”. 4th International Conference on Interactive Mobile and Computer, Aided Learning, Amman, Jordan, 289-294.
Bhatti, T. (2007).“ Exploring factors influencing the adoption of mobile commerce”.internet banking and commerce. 12(3), 1-13.
Bidin, S. & Abu Ziden, A. (2013). “ Adoption and application of mobile learning in the education industry ”. Social and Behavioral Sciences. 90, 720 – 729.
Cavusa, N. & Uzunboylu, H. (2009). “Improving critical thinking skils in mobile learning”. Procedia Social and Behavioral Sciences.1, 434-438.
Chang, C.-C., Hung, S.-W., Cheng, M.-J., Wu, C.-Y. (2015). “exploring the intention to continue using social networking sites: the case of Facebook”. Technological Forecasting Social Chang. 95, 48-56.
Chapnick, S. (2000). “Are you ready for e-learning?Learning Circuits”:ASTD's Online Magazine All AboutLearning, Available at: http://www.learningcircuits.org/2000 /nov2000 /Chapnick.htm.
Crompton, H., Burke, D., & Gregory, K.H. (2017). The use of mobile learning in PK-12 education: A systematic review. Computers & Education. 110, 51-63.
Davis, F. (1989). “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information”. Management Information Systems Quarterly. 13 (3), 318–341.
Farajollahi, M., Norouzzadeh, R., Ibrahimzadeh, E. & Haghighi, f. (2012). “Visionary, Philosophic, Psychological, and Social Foundations of Open and Distance Education (University) ”. Higher Education Curriculum Studies Quarterly. 3 (6), 79-47. [In Persian]
Farajollahi, M., Khatibzanjani, N., Dibavajari, T. & Nemati, A. (2017). Required characteristics to utilizing of mobile learning in organic agriculture education from farmers’ perspective East Azarbaijan. Journal of Agricultural Education Administration Research, 9(42), 120-135. [In Persian]
Feyzi K. & Behzadi, A. (2013). ”A Model for E-Learning Readiness Assessment of Organizations and Financial Institutions, Case Study: BMI”. Training technology. 8(3), 193-204. [In Persian]
FiBL. (2017). “Organic world”. Available in: www.organic world. Net/statistics/statistics.
Froshani, N., Khosravi Pur, B. & Sarmadi, M. (2012). “Analysis of the Problems of Agricultural Education System and Resolving Them through Mobile Education: Viewpoint of Agricultural Specialists in Jihad-e-Keshavarzi Organization, Khuzestan Province”. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 42(2), 209-218. [In Persian]
Ghalvandi, H. (2015). “Examine the Attitudes and Behaviors of farmers to Apply Integrated Pest Management by using the Developed Theory of Planned Behavior”. Agricultural Extension and Education Research. 8(30), 57-70.
Goksua, D., & Atici, B. (2013). “Need For Mobile Learning: Technologies and Opportunities”. Social and Behavioral Sciences. 103, 685 – 694.
Ghorbani Pir Alidehi, F., Ali Beigi, A., & Mohammadi, S. (2013). “Examining the Technology Acceptance Model of IPM among Orchard Farmers of Dalahoo Township”. Agricultural Extension and Education Research. 6(4), 107-123.
Ghorbanizadeh V. & Ghalandari, H. (2013). “Factors affecting on acceptance of the Iranians products and services national coding system (IRANDOC) within the firms”. Information Technology Management Studies. 1(2), 25-52 [In Persian]
Hayes, P., Weibelzahl, S. & Hall, T. (2006). “Mobile Technologies in education ubiquitous scaffolding and support for undergraduate students”. Proceeding of IADIS international conference on mobile learning, trinity college dublin.
Hew, J. J., Lee, V. H., Ooi, K. B., & Wei, J. (2015). What catalyses mobile apps usage intention: an empirical analysis. Industrial Management & Data Systems. 115(7), 1269-1291.
Heflin, H., Shewmaker,J. & Nguyen, J. (2017). “Impact of mobile technology on student attitudees, engagement, and learning”. Computers & education. 107, 91-99.
Hsieh, P. (2014). “Physicians’ acceptance of electronic medical records exchange: An extension of the decomposed TPB model with institutional trust and perceived risk”. International Journal of Medical Informatics. 84(1), 1-14.
IFOAM & FiBL. (2017). “the world of organic agriculture, statistics & emerging trends”, Switzerland.
http://www.organic-world.net
Jahangir, Gh., Diani, M, H. & Nokabizzi, M. (2016). “Developing the Davis Information Technology Acceptance Model by measuring the impact of faculty members' self-efficacy and ineffective beliefs on the adoption of information systems”. Library and Information Research Journal. 5(2), 339-319. [In Persian]
Jang, S.H., Kim, R.H. & Lee, C.W. (2016). “Effect of u-healthcare service quality on usage intention in a healthcare service”. Technol Forecast Soc. Chang. 113 (Part B), 396–403.
Jen Hwang, G. & Fang Chang, H. (2011). “A formative assessment-based mobile learning approach to improving the learning attitudes and achievement of students”. Journal computers & Education.56, 1023-1031.
Kamar, N., & Ongondo, M. (2007). “Challenge of M-learning on social change”. Egerton University, Retrieved from http://www.informatik.uniulmde/de/intra/bib/2007/76-final paper.
Karami, r. (2016). “Study of the Effectiveness of Mobile Learning in Agricultural Higher Education”. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development. 47(2). 451-441. [In Persian]
Keshavarz, S., & Mousavi, S, N. (2018). “Study of the problems and factors affecting the development of organic farming Case Study: kitchen garden city Marvdasht.” Agricultural Economics Research. 10(3), 172-151. [In Persian]
Khatan Lu, H. & Batmanaglychi, E. (2013). “Presentation of a Framework for Adoption of Mobile Education”. Journal of Research Technology Education. 7(3), 59-72. [In Persian]
Khosravi, N., Barat dastjerdi N. & Amir Teymori H. (2014). “Investigating the Effective Factors on Mobile Learning in Medical Education Based on FRAME Model”. Iranian Journal of Medical Education. 14 (3), 206-215. [In Persian]
Koole, M. L. (2009). A model for framing mobile learning. In M. Ally (Ed.), Mobile learning. 25, 25–47.
Kopke, U. (2019). “Improving organic crop cultivation”. Burleigh Dodds Science Publishing Limited, Cambridge.
Liaw, S.S., Hatala, M. & Huang, H.M. (2010). “Investigating acceptance toward mobile learning to assist individual knowledge management: Based on activity theory approach”. Computers & Education journal. 54(2), 446-454.
Lin, K. Y., & Lu, H. P. (2015). Predicting mobile social network acceptance based on mobile value and social influence. Internet Research. 25(1), 107–130.
Luarn, P. & Lin, H.H. (2005). “Toward an understanding of the behavioral intention to use mobile banking”. Computers in Human Behavior. 21 (6), 873–891.
Lwasa, S., Asingwire, N., Okello, J.J. and Kiwanuka, J. (2011) Awareness of ICT-based projects and intensity of use of mobile phones among small holder farmers in Uganda: The case of Mayuge and Apac districts. International Journal of ICT Research and Development in Africa. 2 (2), 26–38.
Makki Abadi, F., Lashkarra, F. & Mirdamadi, S. M. (2016). “The role of organic agriculture in food security from the perspective of agricultural experts from the Jihad-e-Agriculture Organization of Tehran province”. Journal of Agricultural Extension and Education Research. 9(2), 11-20. [In Persian]
Manian, A., Sohrabi B. & Mortazavi, A. (2015). “Investigating factors affecting the admission of mobile learning”. Executive Management Research. 6(12), 131-154. [In Persian]
Martin, S. Diaz, G.I., Plaza, E., Ruiz, M., & Castro, P.J. (2011). “State of the art of frameworks and middleware for facilitating mobile and ubiquitous learning development,”. The Journal of Systems and Software. 84,1883-1891.
Mbulo, L., Newman, I. M., & Shell, D. F. (2007). Factors contributing to the failure to use condoms among students in Zambia. Alcohol and Drug Education. 51(2), 40-58.
Mesrabadi, J., Fathiazar, E. & Ostovar, N. (2005), “Effectiveness of Presentation, Individual Construction and Group Building Concept Map as an Educational Strategy”, Quarterly of Educational Innovations. 4(13), 9-31. [In Persian]
Mirkamali S, Arjmandni A, Nasirian A. (2014). “Surveying the Feasibility for Holding E-learning Courses for Students with Physical Disability in Retarded Student Schools in Kerman”. Training & Learning Researches. 2 (53), 79-96. URL: http://tlr.shahed.ac.ir/article-1-592-fa.html. [In Persian]
Mollaei, N. (2011). “Designing a Model for Applying Mobile Learning in Agricultural Education”. Master's thesis, Faculty of Agriculture. Razi University. [In Persian]
Morssaei, S. (2013). “Application of Mobile Learning System in Agricultural Cooperatives”. Iranian Journal of Agricultural Economics and Research. 43(4), 660_647. [In Persian]
Mousavi, M., Khosravi Pur, B. & Sorkhi, A. (2015). “Identification of effective factors on the attitudes of vegetables in the province of Khouzestan to organic farming”. Quarterly Rural Development Strategies. 1(4), 118-105. [In Persian]
Polat, F. (2015). “ Organic Farming Education in Azerbaijan, Present and Future”. 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece, 2407-2410.
Pourghasem, F., Alibaygi, A-H. & Papzan, A. (2017). “Comparative Comparison of Extension Philosophical Principles with Environmental Theories: A Strategy for Management of Rural Environment”. Environmental Education & Sustainable Development. 6(3), (41-53). [In Persian]
Razavi, S.H. (2016). “Investigating the status of organic agriculture in Iran and comparing it with several countries and countries”. Institute for Planning Research, Agricultural Economics and Rural Development. Issue No. 1514. [In Persian]
Razzaghi Borkhani, F., Rezvanfar, A., Movahed Mohammadi, H. & Hejazi, Y. (2019). “Modeling of Effectiveness Information Resources and Communication Channels on Good Agricultural Practices (GAP) Behavior for Sustainable Development of Citrus Gardens”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 7(3), 71-88. [In Persian]
Rezaei Rad, M. (2013). “Identifying and prioritizing effective factors in using mobile learning in higher education”. Educational Approaches. 6(2), 93-112. [In Persian]
Sabzyan Mollaei, Kh., Ajili, A., Mohammadzadeh, S., yazdanpanah, m. & Forouzani, M. (2015). “Examine the Attitudes and Behaviors of farmers to Apply Integrated Pest Management by using the Developed Theory of Planned Behavior”. Agricultural Extension and Education Research. 8(30), 57-70.
Salazar, R. C. (2005). “Social and institutional opportunities and constraints of organic agriculture in the Philippines”. Conference on International Agricultural Research for Development. 11-13 Oct, Stuttgart-Hohenheim.
Scott, J. E. & Walczak, S. (2009). “Cognitive engagement with a multimedia EPR training tool: Assessing computer self-efficacy and technology acceptance”. Journal of Information and Management. 46, 221-232.
Seufert, V., Ramankutty, N. & Mayerhofer, T. (2017). “What is this thing called organic? – How organic farming is codified in regulations”. Food Policy. 68, 10–20.
Seufert, V., Mehrabi, Z., Gabriel, D., & Benton, T. G. (2019). Current and Potential Contributions of Organic Agriculture to Diversification of the Food Production System. Agroecosystem Diversity: Reconciling Contemporary Agriculture and Environmental Quality. London: Academic Press. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128110508000285.
Sharples, M., Taylor, J. & Vavoula, G. (2006). “A Theory Learning for the Mobile Age”. The Handbook of Elearning Research. Sage publication.
Tabarsa, Gh. & Nazarpoori, A. (2015). “Considering Effective Factors on Electronic Learning System Acceptance (ELS) According to Technology Acceptance Model (TAM) ”. Technology of Education. 9(2), 123-130.
Teo, T. & Noyes, J. (2010). “Exploring attitudes towards computer use among pre-service teachers from Singapore and the UK: a multi-group invariance test of the technology acceptance model (TAM) ”. Multicultural Education& Technology Journal. 4 (2), 126–135.
Traxler, J. & Kukulska-Hulme, A. (2005). Evaluating Mobile Learning: Reflections on Current Practice. Mobile technology: The future of learning in your hands, 25-28 Oct, Cape Town, South Africa.
Uther, M. (2019). “Mobile Learning—Trends and Practices”. Department of Psychology, University of Wolverhampton. Education Sciences. 9(1), 33.
Venkatesh, V. & Davis, F. D. (2000). “A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies”. Management Science. 46(2), 186-204.
Verma, P. & Sinha, N. (2018). “Integrating perceived economic wellbeing to technology a acceptance model: The case of mobile based agricultural extension service”. Technological Forecasting & Social Change. 126126(C), 207–216. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/techfore.
Yaghobi, J. & Jebele, B. (2010). “The role of mobile technologies in providing educational and extension services to villagers: a case study of Zanjan province”. Rural and Development Quarterly. 13(2), 129-145. [In Persian]
Yang, B. (2004). “ Holistic learning theory and implications for human resource development”. Advances in Developing Human Resources. 6(2):241-62.
Yordanova, K. (2007). “Mobile Learning and integration of advanced technologies in education”. International conference on computer System and technologies, The University of Rouse Bulgaria. 23(1), 6-23.
Zamani, B. A., Babri, H. & Mousavi, S. (2013). “Factors related to the attitude of Isfahan University of medical students to accepting mobile learning using the technology adoption model”. Developmental steps in medical education. 9(2), 117- 110. [In Persian]
Zargham, M., Shobeiri, S.M. & Sarmadi, M. R. (2014). “Studying Explaining Factors of Students' Tendency to Use Learning Technology by Cell Phone”. Research in School and Virtual Learning. 2(6). 17-28. [In Persian]