با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران،

3 دانشیار برنامه‌ریزی درسی گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، اعتبار سنجی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی بود. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه می‌باشند که تعداد 384 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه بود که دارای هشت متغیر و 46 گویه بود و از مبانی نظری استخراج شده بود تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از تحلیل عاملی تأییدی و تحت نرم‌افزار لیزرل انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین عبارت‌اند از سیاست‌های محیط کلان، تفویض اختیار، زیرساخت‌های انسانی و اجتماعی، زیرساخت‌های فرهنگی، نظام مدیریت منطقه‌ای، زیرساخت‌های مالی، زیرساخت‌های قانونی و حقوقی و انطباق برنامه درسی با آمایش سرزمین. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی جهت اعتبارسنجی زیرساخت‌ها نشان از اعتبار قابل‌قبول زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Validating of Compiling a Decentralized Curriculum Based on Spatial Planning in the Primary School

نویسندگان [English]

  • Zahra Najar 1
  • Behnam Talebi 2
  • Moosa Piri 3
  • jahangir yari 4

1 Ph.D student of Curriculum Development, Department of Educational science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor of Department of Educational science, Tabriz Branch, Tabriz, Iran

3 Associate Professor Curriculum Development Department of Educational ciences, Azarbaijan shahid madani university Tabriz, Iran

4 Assistant Professor of Department of Educational science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the compiling a decentralized curriculum based on spatial planning in the primary school. The study is a descriptive survey in terms of purpose, and applied research in terms of data collection. The statistical population of this study is all elementary school teachers and teachers in Kermanshah city. The research tool was a questionnaire with eight variables and 46 items and extracted from theoretical bases. Data analysis was performed using confirmatory factor analysis and using LISREL software. The findings showed that decentralized curriculum development infrastructures include macro environment policies, empowerment, human and social infrastructure, cultural infrastructure, regional management system, financial infrastructure, legal and legal infrastructures, and adaptation of curriculum to spatial planning. Also, the results of confirmatory factor analysis for infrastructure validation indicated acceptable reliability of decentralized land-based curriculum development infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Planning
  • Validating
  • Curriculum
  • decentralization
  • Primary School
Bahraini Brojeni, M. (2015). Evaluation of the Observation of Intended Scientific Principles Related to Evaluation Element in Elementary Sixth Grade Thinking and Research. Journal of Educational Innovation, 14 (55), 22-36 [In Persian].
Brosio, G. (2019). Decentralized provision of education: Methodological suggestions for analysis, with application to Mexico.
Channa, A., & Faguet, J. P. (2016). Decentralization of health and education in developing countries: A quality-adjusted review of the empirical literature. The World Bank Research Observer, 31(2), 199-241.
Chen, B., & Laksana, S. (2017). The Development of Principal Curriculum Leadership Capabilities Model for Secondary Schools in Shanghai, China. Scholar, 8(2).
Huber, S., Tulowitzki, P., & Hameyer, U. (2017). School Leadership and Curriculum: German Perspectives. Leadership and Policy in Schools, 16(2), 272-302.
Jamshidi Evanki, M & Ghourchian, N. (2007). From Land Preparation to Curriculum, Tehran: The Metacognition of Thought, [In Persian].
Khandaghi, M & Goodarzi, M. A. (2015). Design of Regional Curriculum Planning for Education of the Islamic Republic of Iran, Iranian Curriculum Studies Quarterly, 6 (23): 109-76 [In Persian].
Masoumi Eshkouri, S. H. (2012). Principles and Basics of Regional Planning, Somaye Sara Publications, Anzal [In Persian].
Mehr Mohammadi, M. (2008). Curriculum: Views, Approaches and Perspectives, Tehran: Post Publication [In Persian].
Mohammad Esmaili, M. B. (2018). Decentralized National Curriculum Feasibility. Islamic Azad University, Taybad Branch [In Persian].
Norlund, A., Marzano, A., & De Angelis, M. (2017). Decentralization Tendencies And Teacher Evaluation Policies In European Countries. Italian Journal Of Educational Research, (17), 53-66.
Romiszowski, A. J. (2016). Designing instructional systems: Decision making in course planning and curriculum design. Routledge.
Sadeghzadeh Ghamsari, A. R. (2011). Theoretical Foundations of Fundamental Transformation in Education, Tehran: Secretariat of Higher Education Council, 2011[In Persian].
Wang, Y., Lavonen, J. M. J., & Tirri, K. A. H. (2018). Aims for Learning 21st Century Competencies in National Primary Science Curricula in China and Finland. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(6), 2081-2095.