با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 دکترای علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت توجه به آموزش‌های محیط‌زیستی مبتنی بر مطالعات آینده‌پژوهی در دوره ابتدایی صورت گرفته است. این پژوهش در زمره‌ی تحقیقات کاربردی و از نوع توصیفی می‌باشد و در دو بخش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی انجام شده است. در بخش تحلیل محتوا، جامعه و نمونه‌ی آماری، کلیه‌ی کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در سال ۹۹-۹۸ بود که از طریق آمار توصیفی و با ابزار فهرست وارسی از طریق نرم‌افزار Excel انجام شد. فهرست وارسی شامل ۷ مؤلفه‌ اصلی و ۳۰ مؤلفه‌ فرعی بود که روایی آن مورد تأیید کارشناسان علوم تربیتی قرار گرفت و پایایی آن از طریق روش هولستی ۹۲/۰ محاسبه گردید. در بخش دوم، نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل محتوا، از طریق تکنیک دلفی در اختیار ۳۰ تن از صاحب‌نظران و خبرگان حوزه‌ی آینده‌پژوهی، محیط‌زیست و برنامه درسی قرار گرفت که با روش گلوله برفی انتخاب شدند. این تکنیک در سه دور تا رسیدن به نقطه‌ی اشباع ادامه پیدا کرد. توافق در دور دوم و سوم دلفی در نرم‌افزار SPSS 26 به روش کندال، ۵۸۴/۰ و ۷۸۷/۰ محاسبه گردید. درنهایت نتایج دلفی نشان داد که محتوای کتاب‌های دوره ابتدایی ازلحاظ آموزش‌های محیط‌زیستی نیاز به بازنگری و اصلاح دارند و در این بازنگری دو موضوع زباله و هوا به دلیل بحران‌هایی که در آینده ایجاد خواهند کرد، باید در اولویت قرار گیرند. هم‌چنین پیشنهاد شد در بازنگری محتوای محیط‌زیستی کتاب‌های درسی، در دوره اول ابتدایی رویکرد مهارت محور و در دوره دوم رویکرد پژوهش محور در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Necessity to Pay Attention to the Environmental Education Based on Futures Studies in Elementary School

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Askari 1
  • Fatemeh Parasteh-Ghombavani 2
  • Fahimeh Alsadat Haghighi 3

1 M.A. in Curriculum, Department of Educational Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Assistant Professor of Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3 Ph.D. of Educational Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to aim at investigating the necessity to pay attention environmental education based on futures studies in elementary school. This study is a practical and descriptive research has been done in two parts. Content analysis and Delphi technique. In content analysis, statistical sample, all textbooks of elementary school in the year 2019-2020 were done through descriptive statistics and with checklist tool through Excel. The checklist consisted of 7 main components and 30 sub-components, the validity of which was confirmed by experts in educational sciences and its reliability was calculated by to Holste’s method be 0.92. In the second part, the results of content analysis were provided to 30 experts in the field of futures studies, environment and curriculum through Delphi technique, who were selected by snowball method. This technique was continued in three rounds until the maximum information was reached. The agreement in the second and third rounds of Delphi in SPSS 26 was calculated by Kendall as 0.584 and 0.787. Finally, the results of the Delphi showed that, in the opinion of experts, the content of elementary school textbooks in terms of environmental education need to be revised and modified. And the two issues of waste and air should be given priority due to the crises that they will create in the future. It was also suggested that in reviewing the environmental content of textbooks, in the first period of elementary the skill-based approach and in the second period the research-based approach should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Environmental education
  • Futures studies
  • Curriculum
  • Elementary school
  • Textbook content
Asadi Khanoki, A., Saadat, M., Mollaee mirabadi, M., & Mollaee, F. (2019). Qualitative content analysis of the fifth and sixth grade textbooks in terms of natural resources, Second international conference on psychology Tbilisi-Georgia, permanent secretariat of the conference in cooperation with the University of AJA Command and Staff. [In Persian]
Asadzadeh, S., & Tohidi, A. (2018). Analysis of Elementary Social Studies textbooks, third international conference on new research achievements in social sciences, Karaj, University of Applied Science and Technology. [In Persian]
Azizinezhad, B. (2015). "New topics in comparative education", Tehran: Avayenoor Publication.
Aziziyousefvand, A. (2018). "Futurology". Tehran: Aftabgiti Publication.
Beddoe, R., & Costanza, R., & Farley, J., & Garza, E., & Kent J., & Kubiszewski, I., & Woodward, J. (2009). Overcoming systematic roadblocks to sustainability: The evolutionary redesign of worldviews, institutions and technologies. Proceeding of the NationalAcademy of Sciences of the United States of America, 106(8), 2483-2489.
Bootkin, D., & Keller, A. (2015). "Environmental science of the living planet earth". Vahabzadeh, A. Mashhad: Mashhad University Jahad Publication.
Carleton-Hug, A., & Hug, J.W. (2010). Challenges and opportunities for evaluating Environmental Education programs. Evaluation and program planning, 33,159-164.
Darayandeh, A. (2018). Analysis of elementary experimental science books in consideration of the components of environmental problems. Fourth national conference on educational science and technology of Iranian social studies and psychology, Tehran, Sam Iranian Institute. [In Persian]
Fazeli, F., & Mahdavi, F. (2018). Assessment of environmental content in experimental science textbooks in public education course. Journal of Environmental Science and Technology, 21(1), 229-243.
Gidley, J.M. (2017). The future: "A very short introduction. oxford university".
Grami, N., & Mirzaiian M. (2018). The content analysis of elementary experimental science books in consideration of components of environmental problems. Second Conference on Psychological Science and Technology, Tehran, Sam Iranian Institute. [In Persian]
Hamidi Farahani, F., Shobeiri, M., Ebrahimi, MA., Larijani M., Rezaei, M. (2018). Assess the achievement of the objectives of crisis management training (environment) in earthquake-prone areas Emphasizing the Earthquake in Kermanshah Province. Environmental Education and Sustainable Development, 6(3), 157-167.
Mahmoodzadeh, A., Shakerian, Sh., & Shahgholi, Z. (2013). "Future analysis methods with a strategic approach", Isfahan: Pars Zia Publications.
Marzban, A., Barzegaran, M., Hemayatkhah, M., Ayasi, M., Delavari, S., Sabzehei, T., & Rahmanian, V. (2019). Evaluation of environmental awareness and behavior of citizens (case study: Yazd urban population). Iranian journal of health and environment, 2(1), 17-30. [In Persian]
Nezamzadeh Azhieh, T. (2018). Content analysis of experimental science and social studies textbooks of the 6th grade of iranian elementary school in consideration of environmental problems, National conference on green education, environmental preservation and promotion of social capital, Isfahan. [In Persian]
Niroo, M., & Haji Hossein Nejhad, G. (2012). The effect of Gardner theory of multiple intelligences (MI) in the education, based on understanding and improving students'attitude. Journal of Environmental Education & Sustainable Development. 1(2), 1-12. [In Persian]
Noahi, N., & Kashtiaray, N. (2017). Content analysis of the experimental science curriculum from the perspective on environmental literacy components, First national conference of modern Iranian and world research in psychology and educational sciences, Shiraz. [In Persian]
Parasteh Ghombavani, F., Haghighi, F., Ramin Azad, M. (2019). Descriptive-Inferential Analysis of the Content "Human and Environment" Textbook from the Internal Aspect, Environmental Education and Sustainable Development, 8(2), 25-44. [In Persian]
Parishani, N., Mirshah Jafari, S., Sharifian, F. & Farhadian, M. (2018). The inclusion of environmental education topics in Iranian secondary education textbooks and prioritizing neglected topics‖. Environmental Education and Sustainable Development, 7(1), 9-18. [In Persian]
Shiri, H., & Okhrati, S. (2018). The Relationship between Environmental Education and Performance with Emphasis on the Situation of Iran. Environmental Studies, 9(18), 363-372. [In Persian]
Salehi Omran, A., Abedini, M., & Mehralitabar, Gh. (2018). "Content Analysis of Elementary School Textbooks Based on the Level of Attention to the Numerical Energy Components": Journal of Education.133, 75-94. [In Persian]
Soleimanipour, M. (2016). Determine the use of environmental protection components in the content of first to fourth grade elementary school textbooks. Master's thesis, Allameh Tabatabae University. [In Persian]
Taghipourzahir, A. (2019). Curriculum for elementary schools in the third millennium, Tehran: Agah Publishing. Fourteenth edition.
Taheri Demeneh, M., Heidari Darani, Z. (2018). Investigating the effects of environmental changes on the future of children; from proactive approach to environmental leadership, with emphasis on building image of future, International Conference on Society and Environment, University of Tehran. [In Persian]
Tishehyar, M. (2012). "Futures studies in strategic studies". Tehran: Institute Strategic Studies.
Vaezemadani, B. (2017). Iran's environmental crises. Performance Magazine.
Yazdani, Z., & Khrooshi, P. (2018). Content analysis of new iranian social studies elementary writing books from the perspective of environmental impact. National conference on green education, environmental protection and promotion of social