با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این تحقیق با هدف تدوین چارچوبی برای تبیین مفهومی و ارزیابی میدانی زیست‌­بوم کارآفرینی سبز در استان گلستان مبتنی بر پیوند زیست‌بوم‌گرایی و کارآفرینی‌گرایی انجام شد. این تحقیق با بهره‌گیری از روش‌شناسی آمیخته در چند مرحله انجام شد. مرحله اول این تحقیق، به روش مطالعه دلفی کلاسیک در سه دور به انجام رسید. اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند (در دورهای اول) و پرسشنامه در دور نهایی با نمونه‌ای برگزیده از فعالان مطلع زیست‌بوم کسب‌وکار و کارآفرینی استان گلستان به انجام رسید. در نتیجه این مرحله، هفت مؤلفه شامل 50 نشانگر به شرح زیر شناسایی شد: 1. برانگیزش و حمایت نهادی از توسعه کارآفرینی سبز (10 نشانگر)، 2. پژوهش و فناوری در حوزه کارآفرینی سبز (3 نشانگر)، 3. توسعه بازار کالا و خدمات سبز (5 نشانگر)، 4. فرهنگ‌سازی و ترویج کارآفرینی سبز (9 نشانگر)، 5. آموزش و توانمندسازی سبز نیروی انسانی (8 نشانگر)، 6. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه کارآفرینی سبز (5 نشانگر) و 7. مدیریت و حکمروایی برای توسعه کارآفرینی سبز در استان گلستان (10 نشانگر). در مرحله دوم با رویکرد آینده‌نگاری با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک و نیز، سناریونگاری بـا کمک نرم‌افزار سـناریوویــزارد، درمجموع چهار سـناریوی باورکردنی استخراج و معرفی شد: یک سـناریوی بسـیار مطلـوب (گلستان سبز)، یک سناریوی بینابین مبتنی بر ادامه وضع موجود (گلستان خاکستری)، یک سناریوی بسیار بحرانی (گلستان زرد) و یک سناریوی بحران کامل (گلستان قرمز). سناریوهای احتمالی اگرچه امیدهای فراوانی به وقوع شرایط مطلـوب در استان را نشان می­دهند ولـی از طرف دیگر وقوع شرایط بحرانی را دور از انتظار نمی‌­دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Green Entrepreneurship Ecosystem in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharif Sharifzadeh
  • Gholamhossein Abdollahzadeh

Associate Professor, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

چکیده [English]

The purpose of this research was to develop a framework for conceptual explanation and field assessing the ecosystem of green entrepreneurship in Golestan province based on the nexus of entrepreneurialism and environmentalism. This research was carried out using mixed-method approach in two phases. The first phase of this research was done using classic Delphi technique. The data and information were gathered through a semi-structured interview (early rounds) and questionnaire (last round) with a sample of informant stakeholders of the green enterprise and entrepreneurship ecosystem in the Golestan province. As a result of this phase, seven dimensions which composition of 50 indicators, as: 1. Motivation and institutional support for the development of green entrepreneurship (10 indicators), 2. Research and technology in the field of green entrepreneurship (3 indicators), 3. Development of the market of green goods and services (5 indicators), 4. Cultural promotion and extension of green entrepreneurship (9 indicators), 5. Training and empowerment of green manpower (8 indicators), 6. Strategic planning of green entrepreneurship development (5 indicators), and 7. Management and governance development of green entrepreneurship (10 indicators). In the second phase, a "foresight" approach using MICMAC software and scenarios development approach using Scenario Wizard Software led to extract 4 incredible scenarios, as very desirable scenario (Green Golestan), a midway Scenario based on the status quo (Gray Golestan), a very critical scenario (Yellow Golestan) and a Complete Crisis scenario (Red Golestan). Desirable scenarios, although they show high hopes for the occurrence of favorable conditions in the province, but on the other hand do not consider the occurrence of critical conditions as unexpected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Ecosystem؛ Green entrepreneurship
  • Green Enterprise؛ Foresight
Abdollahzadeh, G., & Sharifzadeh, M. S. (2015). “Integrating sustainability into entrepreneurship process; explaining concept, necessity and requirement of sustainability driven entrepreneurship and enterprise”. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 1(3),39-63. [In Persian]
Affolderbach, J. & Krueger, R. (2017). “Just” ecopreneurs: re-conceptualising green transitions and entrepreneurship”. Local Environment, 22(4), 410-423.
Allen, J.C., & Malin, S. (2008). “Green entrepreneurship: a method for managing natural resources”. Society and Natural Resources, 21(9),828-844.
Alvedalen, J., & Boschma, R. (2017). “A critical review of entrepreneurial ecosystems research: towards a future research agenda”. European Planning Studies25(6), 887-903.
Anderson, A. (1998). “Cultivating the garden of eden: Environmental Entrepreneuring”. Journal of Organizational Change Management, 11(2),135–144.
Bansal, P., & Roth, K. (2000). “Why companies go green: A model of ecological responsiveness”. Academy of Management Journal, 43, 717-736.
Basu, K., and Palazzo, G. (2008). “Corporate social responsibility: A process model of sense making”. Academy of Management Review, 33(1): 122-136.
Bergquist, A. (2018). “Profits and Sustainability. A History of Green Entrepreneurship”. Business History, 60(6), 931-933.
Boromisa, A. M., Tišma, S., & Raditya Lezaic, A. (2015). “Green Jobs for Sustainable Development”.Routledge Studies in Ecological Economics, New York, 109-137.
Carter, N., Bryant-Lukosius D., DiCenso A., Blythe J., & Neville A.J. (2014). “The use of triangulation in qualitative research. Oncology Nursing Forum, 41(5),545-547.
Chioncel, N. E., Van Der Veen, R.G.W., Wildemeersch, D. & Jarvis, P. (2003). “The validity and reliability of focus groups as a research method in adult education”. International Journal of Lifelong Education, 22(5), 495-517.
Choi, D. Y., & Gray, E. R. 2008. “The venture development processes of “sustainable” entrepreneurs”. Management Research News, 31(8),558-569.
Cohen, B. (2006). “Sustainable valley entrepreneurial ecosystems”. Business Strategy and the Environment, 15(1),1-14.
Cohen, B., & Winn, M.I. (2007). “Market imperfections, opportunity and sustainable entrepreneurship”. Journal of Business Venturing, 22, 29–49.
Creswell, J. W., & Plano-Clark, V. L. (2007). “Designing and conducting mixed methods research”. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications.
Dalkey, N. C. (1972). “The Delphi method: An experimental study of group opinion”. In N. C. Dalkey, D. L. Rourke, R. Lewis, & D. Snyder (Eds). Studies in the quality of life: Delphi and decision-making (pp. 13-54). Lexington, MA: Lexington Books.
Davari, A., & Najmabadi, A. D. (2018). “Entrepreneurial Ecosystem and Performance in Iran”. In Entrepreneurship Ecosystem in the Middle East and North Africa (MENA) (pp. 265-282). Springer, Cham.
Davari, A., Sefidbari, L., & Baghersad, V. (2017). “The factors of entrepreneurial ecosystem in Iran Based on Isenberg’s Model”. Journal of Entrepreneurship Development, 10(1),101-120. [In Persian] 
Dean, T.J., & McMullen, J.S. (2007). “Toward a theory of sustainable entrepreneurship: reducing environmental degradation through entrepreneurial action”. Journal of Business Venturing, 22,50–76.
Dixon, S. E., & Clifford, A. 2007. “Ecopreneurship–a new approach to managing the triple bottom line”. Journal of Organizational Change Management, 20(3), 326-345.
Falxa-Raymond, N., Svendsen, E., & Campbell, L. K. (2013). “From job training to green jobs: A case study of a young adult employment program centered on environmental restoration in New York City, USA”. Urban Forestry & Urban Greening, 12(3), 287-295.
Gibbs, D.,  & O’Neill, K. (2012). "Green Entrepreneurship: Building a Green Economy? – Evidence from the UK", Underwood, S.Blundel, R.Lyon, F. and Schaefer, A. (Ed.) Social and Sustainable Enterprise: Changing the Nature of Business (Contemporary Issues in Entrepreneurship Research, Vol. 2), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 75-96.
Hall, J. K., Daneke, G. A., & Lenox, M. J. (2010). “Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions”. Journal of Business Venturing, 25(5), 439-448.
Hartman, C., & Stafford, E. (1997). “Green alliances: building new business with environmental groups”. Long Range Planning, 30(2), 184-196.
Hörisch, J., Kollat, J., & Brieger, S. A. 2017. “What influences environmental entrepreneurship? A multilevel analysis of the determinants of entrepreneurs’ environmental orientation”. Small Business Economics, 48(1), 47-69.
Hou, X., Ma, Y., Wu, Y., & Wang, W. (2020). “Implementing green education of urban families: An action research project in Beijing, China”. Action Research, 18(1),19–47.
Hull, C. E., & Rothenberg, S. (2018). “Firm performance: the interactions of corporate social performance with innovation and industry differentiation”. Strategic Management Journal, 29(89),781-789.
Isenberg, D. J. (2011). “The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principles for cultivating entrepreneurship”. Presentation at the Institute of International and European Affairs, Dublin, 12 May.
Ivan, M., & Sascha, K. (2012). “Green entrepreneurship: definitions of related concepts”. International Journal of Strategic Management, 12 (2),1-12.
Jenkins, D. A., and Smith, T. E. (1994). “Applying Delphi methodology in family therapy research”. Contemporary Family Therapy: An International Journal, 16, 411-430.
Karimi, R. F., & Nabavi Chashmi, S. A. (2019). “Designing Green Entrepreneurship Model in Sustainable Development Consistent with the Performance of Tehran Industrial Towns”. Journal of Business-to-Business Marketing, 26(1),1-8.
Khosravi, S., Mehdizadeh, H., & Mirakzadeh, A. (2019). “Launching green entrepreneurship as a strategy for empowering the poor villagers (Case study: Professors of Agriculture Faculty, Razi University)Journal of Environmental Science and Technology, 21(1), 99-111. [In Persian]
Kordheydari, R., Mansouri Moayyed, F., & Khodadad Hoseini, H. (2019). “Metasynthesis of Factors Affecting to Develop Startups in New Technology-Based Firms in Entrepreneurial Ecosystem”. Journal of Entrepreneurship Development, 12(1),141-160.  [In Persian]
Lappi, T. & Lee, T. (2017). “Connecting the modules: The importance of strong and weak relationships in a business ecosystem”. International Journal of Sustainable Strategy and Research, 1(1), 3-35.
Larson, A. L. (2000). “Sustainable innovation through an entrepreneurship lens”. Business Strategy and the Environment, 9(5), 304-317.
Lober, J. D. (1998). “Pollution prevention as corporate entrepreneurship”. Journal of Organizational Change Management, 22(1), 26–37.
Mathews, J. A. (2012). “Green growth strategies-Korean initiatives”. Futures, 44,761–769.
Maysami, A., Mohammadi Elyasi, G., Mobini Dehkordi, A., & Hejazi, S. (2018). “The Dimensions and Components of Technological Entrepreneurship Ecosystem in Iran”. Journal of Technology Development Management, 5(4), 9-42. [In Persian]
Moradnezhadi, H., Sharifzadeh, M. S., Vahedi, M., & Mahdizadeh, H. (2019). “Formulation and application of a framework for assessing ICT-based startups’ ecosystem in Ilam Province”.Journal of Entrepreneurship Development, 12(3), 401-420. [In Persian]
Nikolaoua, E.I., Ierapetritis, D., & Tsagarakis, K.P. (2011). “An evaluation of the prospects of green entrepreneurship development using a SWOT analysis”. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 18(1),1-16.
Nill, J., & Kemp, R. (2009). “Evolutionary approaches for sustainable innovation policies. Resources Policy, 38, 668–680.
O’Reilly, M., & Parker, N. (2013). “Unsatisfactory saturation’: a critical exploration of the notion of saturated sample sizes in qualitative research”. Qualitative Research, 13(2), 190–197.
Pratono, A.H., Darmasetiawan, N.K.,Yudiarso, A., & Jeong, B.G. (2019). “Achieving sustainable competitive advantage through green entrepreneurial orientation and market orientation: The role of inter-organizational learning”. Bottom Line, 32(1), 2-15.
Reinhardt, L. F. (1998). “Environmental Product differentiation: implication for corporate strategy”. California Management Review, 40(4):43–73.
Rezaee, B., D. Kahrizi, D., and Najafpour, H. (2016). “An Investigation on barriers and chanllenges of Green Entrepreneurship Development in the Agricultural Sector”. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 3(1):35-53. [In Persian]
Roth, D.F. (2012). “The elusive and expensive green job”. Journal of Energy Economics, 34: 43–52.
Sakry, D. and Abo Sena, A. (2017). “Cleaner production status in the Middle East and North Africa region with special focus on Egypt”. Journal of Cleaner Production,141: 1074-1086.
Sandgren, A. (2013). “Green Enterprising and Green Entrepreneurs”. In: Carayannis E.G. (eds) Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship. Springer, New York, NY
Schlange, L.E. (2009). “Stakeholder identification in sustainability entrepreneurship: the role of managerial and organizational cognition”. Greener Management International, 55: 13–32.
Severo, E. L., Guimaraes, J.C.F. and Dorion, E.C.H. (2017). “Cleaner production and environmental management as sustainable product innovation antecedents: A survey in Brazilian industries”. Journal of Cleaner Production 142:87-97.
Sharifzadeh, M. S. Abdollahzadeh, G., and Rahbari, M. (2019). “Identification and Prioritization of Green Enterprise Development Areas in Golestan ProvinceJournal of Entrepreneurship Development, 12(2): 201-219. [In Persian]
Spigel, B. (2017). “The relational organization of entrepreneurial ecosystems”. Entrepreneurship Theory and Practice, 41:49–72.
Suresh, J., and Ramraj, R. (2012). “Entrepreneurial ecosystem: case study on the influence of environmental factors on entrepreneurial success”. European Journal of Business and Management, 4(16): 95-101.
Tilley, F., & Parrish, B.D. (2009). “Introduction to Sustainability Entrepreneurship Research”. Greener Management International, 55, 5–12.
Tilley, F., & Young, W. (2009). “Sustainability entrepreneurs: could they be the true wealth generators of the future? ” Greener Management International, 55, 79–92.
York, J.G. & Venkataraman, S. (2010). “The entrepreneur–environment nexus: Uncertainty, innovation, and allocation”. Journal of Business Venturing, 25, 449–463.