با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

بنا بر لزوم هم‌سوئی عقل با فطرت و تدبیرِ ماورایی برای رفع بحران‌های محیط‌زیستی، این مطالعه انجام گرفت؛ زیرا خِرد جمعی در شکل کُدهای اخلاقی، به‌تنهایی توان لازمِ رفع این بحران‌ها را ندارد؛ هم‌چنین، معرفت‌شناسان معتقدند که در مجموعه باورهای یک باورمند، باورهای دینی، مرکزیت قوی دارند و ناتوانی رفع این بحران‌ها را مطابق نبودن نظریه‌های علمی با این باورهای مرکزی می‌دانند. لذا، هم‌سوئی کُدهای اخلاقی با فطرت و تدبیر ماورائی، شرط لازم برون‌رفت از این بحران‌ها است. ثانیاً، این ضرورت از ماهیت "حفاظت " محیط‌زیست نیز ناشی می‌شود زیرا یک فعالیت پیچیده انسانی است که مستلزم فهم فرهنگ‌ها، باورها، نیازها و موقعیت انسان‌ها است. یونسکو نیز در پایان هزاره دوم توصیه نمود تا دانشگاه‌ها برای هزاره سوم، کارشناسان پایداری عرصه‌های جوامعشان را طوری تربیت کنند تا دانش سازگار با فطرت و تدبیر ماورائی را کسب کنند. برای برنامه‌ریزی این هم‌سوئی در فضای دانشگاهی یک مطالعه "توصیفی-پیمایشی " میان دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد اجزاء چهارگانه اخلاق محیط‌زیستی این مطالعه با یکدیگر، ازیک‌طرف و با آگاهی کلی اخلاق محیط‌زیستی آنها از طرف دیگر، یک همبستگی بسیار قوی دارد که ضرورت این هم‌سوئی را برای این منظور در فضای دانشگاهی نشان می‌دهد. برای صرفه‌جوئی در زمان و هزینه‌ها، این مجموعه چهارگانه را شرط لازم برنامه‌ریزی اخلاق محیط‌زیستی می‌توان تلقی نمود تا با تکرار آن در دیگر دانشگاه‌ها شرط کافی را نیز کسب کرده و‌‌ به یک مجموعه ملّی برای مطالعه اخلاق محیط‌زیستی فراگیر در دانشگاه‌ها دست یافت و از "ساخت چندباره چرخ " مطالعات اخلاق محیط‌زیستی در دانشگاه‌ها پیشگیری نمود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Environmental Ethics Planning for Universities (Case Study: Agricultural Students of Shiraz University)

نویسندگان [English]

  • Mansoor Shahvali 1
  • Fatemeh Khoshnami 2

1 Prof. in Dept. of Ag. Extension and Education, Ag. College, Shiraz University

2 MSc in Agricultural Extension and Education, Ag. Collgee, Shiraz Universtiy

چکیده [English]

This study was carried out to test the necessity of the alignment between wisdom and transcendental decisiveness to solve environmental crises. Hence, collectine wisdom in the form ethical codes could not solely resolve these crises. In addition, cognitive scientists believe that some beliefs, especially religious beliefs, play the same role; otherwise, scientific theories would not be able to manage environmental disasters. The alignment of ethical codes with common sense and transcendental decisiveness is the necessary condition for resolving environmental crises. Additionally, UNESCO, by end of the second millennium recommended the universities around the world to prepare in advance their students according to local epistemic to make sustainability happen in the 3thmillennium.Forthese reasons, a descriptive-survey research method was carried out among agricultural college students of Shiraz University. The results showed that the “ethical complex” including 4 ethical indexes which were used in this study, had strong correlation with students’ environmental ethics; as well as, students’ general environmental knowledge. These strong relationships confirm the necessity of considering science with intent and metaphysical cognition to manage environment disasters. To save time and costs, this “ethical complex” could be considered as a bench mark to study ethics in among the universities across the Country, periodically to find an Environmental Ethics Scale for Iranian Universities (EESIU).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental ethics
  • Intent and metaphysical cognition
  • Agricultural College
  • Shiraz University
AbidiSarvistani, A. (2010). “Self-Ecology; an Approach to the Explanation of Man and Nature Interaction”. Marefate-Akhlagi, 2, 60-83. [In Persian]
AbidiSarvistani, A., Shahvali, M. and Mohaghegh Damad, S. M. (2007). “The nature and views of environmental ethics emphasizing the Islamic perspective”. Ethics in Science and Technology Journal, 2(1), 59-72. [In Persian]
Alebouyeh, A. R. (2009). “Theosophical Ethic Sociability”,Journal of Naqd-va Nazar, 14 (55), 174-212. [In Persian]
Asghari Lafmanjani, P. (2008). Fundamentals of environmental protection in Islam. Tehran, Islamic Culture Publishing Office. [In Persian]
Astalin, P. K. (2011). “A study of environmental awareness among higher secondary students and some educational factors affecting it”. ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research, 1(7), 90-10.
BaloochianTorghi, M. (2015). “Environmental protection from moral, juratory and legal perspectives”. Mashhad, Astan-Quds-Razavi Publications. [In Persian]
Bemanian, M. Salehi, A. (1991) “A study of human-nature relationship from resurrection perspective in the Holy Quran”; in: Interdisciplinary Research in the Holy Quran, summer and autumn 1390, 2(5), 61-70. [In Persian].
DeMarco, P. M. (2017). “Rachel Carson's environmental ethic: a guide for global systems decision making”. Journal of Cleaner Production, 140, 127-133.‏
Deuraseh, N. (2009). “Maintaining a healthy environment: an Islamic ethical approach”. European Journal of Social Sciences, 8(4), 524-531.
Fahlquist, J. N. (2009). “Moral responsibility for Environmental problems: individual or institutional?” Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 22(2), 109-124.
Farhood, D. (2011). “Education of Ethics”, in: Science and Technology Journal, 6(3), 1-15. [In Persian]
Freitas, J. C. D., and Fernandes, M. E. B. (2006).“Uso de plantas medicinais pela comunidade de Enfarrusca, Bragança, Pará. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi” Ciências Naturais, 1(3), 11-26.
Golshani, M. (2017). “The context of religious science formation: from doubt to reality”; on: the website of Mehr news agency, the religion section and thoughts, accessed 27 August 2017. [In Persian]
Ghosh, K. (2014). “Environmental Awareness among Secondary School, Students of Golaghat District in the State of Assam and their attitude towards Environmental Education”. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), 19(3), 30-34.
Gray, M., and Coates, J. (2012). “Environmental ethics for social work: Social work's responsibility to the non‐human world”. International Journal of Social Welfare, 21(3), 239-247.
Hamidzadeh, M. and Nekhoezadeh, M. (2012).“Personal and Professional Ethics based on Behavior”, in: Ethics in Science and Technology Journal, 2, 84-93. [In Persian]
Heintzman, P. (2009). “Nature-based recreation and spirituality: A complex relationship”. Leisure Sciences, 32(1), 72-89.
Ismaili, P. (2011). “Medical geography: ethical human and nature relation” in: Science and Technology Journal, 6(3), 83-91. [In Persian].
Kharestani, E. Sefi, F. and Manafisharafabad, K; (2013). “The Role of Ethics in Human Accomplishment”; in: Transcendentalism Ethics Journal, (4), 161-216. [In Persian]
JavadiAmoli, A. (2007). “Islam and Environment”. Qom: Nashr Asra. [In Persian]
Javidan, F., Dehghan, M. P., Shamsi Gushki, A. and Abbasi. M. (2012). “Analysis of Kohlbergs Ttheory of Moral growth with Quranic Approach”. Journal of Bioethics, 6, 11-48. [In Persian]
Kahn, P. H., Severson, R. L. and Ruckert, J. H. (2009). “The human relation with nature and technological nature”. Current Directions in Psychological Science, 18(1), 37-42.
Khoshnevis, Y. (2009). “Religious in science: an epistemic duty”; in: Methodology of Social Sciences and Humanities Journal, 15(59), 7-22. [In Persian]
Krusac, L. (2011). “Individual environmental awareness and urban water conservation in Kunming, China”. In Water Resource and Environmental Protection (ISWREP), 2011 International Symposium on IEEE. pp. 2757-2760.
Liu, X., Liu, G., Yang, Z., Chen, B., and Ulgiati, S. (2016). “Comparing national environmental and economic performances through energy sustainability indicators: Moving environmental ethics beyond anthropocentrism toward eco-centrism”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58, 1532-1542.
Mantatov, V., and Mantatova, L. (2015). "Philosophical Underpinnings of Environmental Ethics: Theory of Responsibility by Hans Jonas". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 214, 1055-1061.
MohagheghDamad, S. M. (1994). “Nature and the environment from an Islamic perspective”. Letter of Culture, 4(1), 78-89. [In Persian]
MohagheghDamad, S. M. (2005). “The natural invironment from a transcendental wisdom”. Scientific journal of Kherad-Name-ye-Sadra, 42, 13-21. [In Persian]
Mahbobi, M. R., Ramezani, N. (2011). “Measurment of Rural Environmental Ethics in Golestan Province of Iran”. In: Ethics in Science and Technology Journal, 3, 62-72. [In Persian]
Mesbah Yazdi, M. T. (2009). “Ethics in Quran”. Qom: Institute of Imam Khomeini Education and Research. [In Persian].
Mohammadi Moghadam, D. (2015). “A Brief Discussion on Human-Nature Relationship”. International Journal of Humanities and Social Science. 6 (5), 90-93.
Monserud, B. (2003). “The meaning of environmental ethics in jg bennett’s the dramatic universe”, Doctoral dissertation, University of Florida.
Mosaed, A. and Manteghi, M. (2012).“Interpersonal Relationship from Islam Perspective”, in: Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, 1(4), Spring 2012; 105-130. [In Persian]
Moore, M., Townsend, M., and Oldroyd, J.(2006). “Linking human and ecosystem health: The benefits of community involvement in conservation groups”. Eco Health, 3(4), 255-261.
Nasibulina, A. (2015). “Education for Sustainable Development and Environmental Ethics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 214, 1077-1082.
Nath, B. (2009). “Instilling Environmental
Awareness in Undergraduate University Students”. Environmental Education and Awareness, 1, 244-253.
Pretty, J. (2004). “How nature contributes to mental and physical health”. Spirituality and Health International, 5(2), 68-78.
Rezvani, N. (2005). “Study of Environmental Knowledge and Attitudes with Conservation Behaviors Relationship”; MS Thesis in Sociology, Shahid Beheshti University.
Rostami, M. (2006). “The image of nature in the Quran”. Qom institute. [In Persian]
Russell, D. and Hershberger, C. (2003). “Ground Work for Community-based Conservation- Strategies for social research”. Altamira Press.
Saki, R. (2011). “Ethics in educational research, science and Technology”. In: Ethics in Science and Technology Journal, 6(2), 52-64. [In Persian]
Sajjadi, S.M. (2006). “Approaches and methods of ethic and value education”. Journal of Philosophical Theological Research, 3, 144-165. [In Persian]
Shahvali, M. (2006). “A research epistemology and time scale for conservation of environment”. In: Proceeding of the First International Conference on Research Methodologies in Science, Engineering and Technology, Tehran 30-31 May, 63-72. [In Persian]
Shahvali, M. Kavarizadeh, B. (1999). “Environment sustainability discourse between Pragmatism and Islam”. In: the First Conference on Islam and Environment Proceeding, Tehran: Environment Protection Agency Publications, 121-124. [In Persian]
Shahvali, M. & Shahmorad, L. (2012). “Explaining the Transitional Approach to Iran's Environmental Education 1404”. In: The First National Education Conference in Iran 1404 CD. [In Persian]
Shahvali, M.; Shahmorad, L. and Aghel, H. (2012). “An Examination of the Quality of Energy Consumption and Prevention of Waste Production in the Environment: A Case Study of Mashhad County”. Rural and development Journal, 15(3), 73-94.[In Persian].
Shahvali, M. (1996). “Is sustainable agriculture rooted in technical advice or religion and philosophy?” In: 1th Seminar on Agricultural Economics of Iran Proceedings; 676-692. [In Persian]
Shahvali, M. (2013). “Explaining the paradigm of the transcendental system of innovation for realizing sustainability”. The 2nd Islamic Model of Islamic Development Conference: Fundamentals, Concepts and Frameworks for Progress. [In Persian]
Shahvali, M., Keshavarz, M. & Sharifzadeh, M. (2007). “Transcendental Philosophical Moral Paradigm in Environmental Crisis Research”; in: Ethics in Science and Technology Journal. 2 (3/4), 31-44. [In Persian]
Shahvali, M. & Yousofinejad, M. (1999). “Research, education and Extension Approaches in 21 Century”. Tehran: Iran Rural Development Institute.
Sadeghi, M. and Sobhania, M. (2011). “The role of knowledge on human’s personal and professional ethical relation”; in; Pezhuohesh-Nameh-E-Akhlagh: a Research Journal, (4), 1, 9-311. Summer, 2011. [In Persian]
Tufa, R. A. (2015).” Perspectives on Environmental ethics in sustainability of membrane based technologies for water and energy production”. Environmental Technology and Innovation, 4, 182-193.
Tyagi, S., Garg, N. and Paudel, R. (2014).“Environmental degradation: Causes and Consequences”. European Researcher. Series A, (8-2), 1491-1498.‏
Vahdati shobiri, S. H. and Vahdati shobiri, S. M. (2013). “Infrastructure of slavery ethics in sufficient principles”. Magazine of Quran and Hadith Science, 121, 71-94. [In Persian]
Van Den Berg, A. E., and Custer, M. H. (2011).“Gardening promotes neuroendocrine and affective restoration from stress”. Journal of Health Psychology, 16(1), 3-11.
Wallner, A., Hunziker, M., and Kienast, F. (2003). “Do natural science experiments influence public attitudes towards environmental problems?” Global Environmental Change, 13(3), 185-194.
Yadav, P. S. and Bharati, A. (2007). “A Study of Relationship between Environmental Awareness and Scientific Arts as Education”; ANJANA PURI 14, 59.
Yamaguchi, M., Deguchi, M., and Miyazaki, Y.(2006). “The effects of exercise in forest and urban environments on sympathetic nervous activity of normal young adults”. Journal of International Medical Research, 34(2), 152-159.