با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط‌زیست دانشکده محیط‌زیست پردیس فنی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده محیط‌زیست پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده

افزایش جمعیت موجب استفاده ناپایدار بشر از اکوسیستم­‌ها از جمله تالاب­‌ها گردیده و مشکلات زیست­‌محیطی متعددی را به وجود آورده است. تالاب بین‌­المللی شور، شیرین و میناب در استان هرمزگان واقع‌شده که معیشت جوامع محلی به‌طور مستقیم بدان وابسته است. این تالاب ساحلی در سال­‌های اخیر دچار آسیب­‌هایی شده که با توجه به اهمیت اکولوژیکی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تالاب، لزوم حفاظت از آن احساس می­‌گردد. به دلیل اینکه بهترین روش جلوگیری از تخریب محیط‌­زیست، آموزش و مشارکت افراد جامعه هست و دانش­‌آموزان یکی از مهم‌ترین گروه­‌های اجتماعی هر جامعه­‌ا‌ی می‌­باشند، دانش‌­آموزان به‌عنوان گروه هدف انتخاب شدند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش‌­های محیط­‌زیستی بر سطح دانش محیط‌­زیستی دانش‌­آموزان مقاطع تحصیلی مختلف در زمینه تالاب‌­ها بوده است. این مطالعه در مدارس روستای تیاب از روستاهای حاشیه تالاب صورت گرفت و از میان مدارس دخترانه این روستا که درمجموع 313 نفر دانش‌­آموز داشتند، 72 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌­گیری، از نوع هدفمند و روش تحقیق نیز پیمایشی- مقطعی می­‌باشد. گردآوری اطلاعات به‌وسیله پرسشنامه صورت پذیرفت که روایی محتوایی آن توسط متخصصان این حوزه تأیید گردیده بود. پایایی پرسشنامه نیز با نرم­افزار SPSS22 سنجیده شد و ضریب آلفای کرونباخ 8/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده‌­های پژوهش از آزمون­‌های آماری مناسب استفاده گردید. نتایج نشان می‌­دهند که آموزش­‌های ارائه‌شده در هر سه مقطع تأثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء سطح دانش زیست­‌محیطی دانش‌­آموزان شده است؛ بنابراین می­‌توان با آموزش محیط­زیست به ‌در جهت حفظ اکوسیستم‌های تالابی کشور گامی مثبت برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Impact of Environmental Education on the Level of Environmental Knowledge among Students of Different Degrees in the Context of the Wetlands (Case Study: Shour, Shirin and Minab Wetland)

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Jadidi 1
  • Ahmad Nohegar 2

1 Master student of Education of Environment in Faculty of Environment, College of Engineering, University of Tehran

2 Professor of Faculty of Environment, College of Engineering, University of Tehran

چکیده [English]

Population growth has led to unstable human use of ecosystems such as wetlands and has created numerous environmental problems. Shour, Shirin and Minab International Wetland is located in Hormozgan Province, where the livelihoods of local communities is directly dependent. This coastal wetland has been damaged in recent years that due to the ecological, socio-economic and cultural importance of the wetland, need to be protected. Because the best way to prevent environmental degradation is education and community participation, and students are one of the most important social groups in any community, students were selected as the target group. The purpose of this study is evaluating the impact of environmental education on the Level of Environmental Knowledge of students of different degrees in the context of Wetlands. The study was conducted in Tiab village schools from the marginal villages of the wetland and among the girls' schools in this village with a total of 313 students, 72 were selected as the sample. The sampling method is Purposeful and the research method is also cross-sectional. Data were collected through a questionnaire whose validity was confirmed by experts. Reliability of the questionnaire was measured by SPSS-22 software and Cronbach's alpha was 0.8. Statistical tests were used to analyze the data. The results show that the provided training have a positive impact on all three levels and enhance the level of their environmental knowledge. Therefore, by educating students about the environment, we can take a positive step to protect the wetland ecosystems of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Students
  • Coastal Wetlands
  • Minab
  • Hormozgan
Andooz, A., Majed Ahmadi, H. & Beig Mohammadi, H. (2015). The Role of Education on Student's Environmental Attitude (Case Study: Students of Ilam). Second International Conference on Environment and Natural Resources, Shiraz. Kharazmi High School of Science and Technology. [In Persian].
Behroozi Rad, B. & Kiabi, H. (2008). Seasonal Identification and Comparison of Variety and Concentration of Aquatic Birds in International Wetlands of Tiab and Kolahi in the Four Seasons of the Year from Autumn 2001 to Summer 2002. Environmental Sciences Journal. (5) 3: 113-126. [In Persian].
Calixto Flores, R. (2018). An Experience in Environmental Education with University Students. The journal of Sustainability Education, 1-14.
Directorate General of Environmental Protection, Hormozgan Province, 2008. [In Persian].
Duarte, F., Vieira Santos, M.F., Melo, K., Fernandes, C., Ferreira, G., Quirino, A. & Pedrini, A. (2005). The role of environmental education in changing school students’ perceptions of and attitudes toward coral reefs in the Fernando de Noronha Archipelago, Brazil. Journal of Integrated Coastal Zone Management, 14 (4), 581-590.
Gandomkar, A., Shabani, N. (2013). Investigation of Temperature Changes in Minab River Basin and Its Impact on the Shouhr, Shirin and minab International Wetland. The first conference on the protection of Iranian wetlands and ecosystems, Hamedan, the environmental think tank of tomorrow. [In Persian].
Ghanbarnezhad, A., Rezaei, H., Ghasemi, S. (2017). Analysis of the spatial structure of theshour shirin and minab international wetland for the abundance of aquatic and aquatic birds. Quarterly journal of animal ecology. 9 (3), 127-134. [In Persian].
Grimmette, Katherine, A. (2014). The Impacts of Environmental Education on Youth and their Environmental Awareness. Environmental Studies Program. University of Nebraska – Lincoln. 1-15.
Larijani, M., Moghaddam, T. & Ahmadi, A. (2018). The Role of Environmental Education on the Environmental Competence of Environmental Students in Birjand. International Conference on Society and the Environment, 1-15. [In Persian].
Mohammadnezhad, M. (2017). The role of environmental education in the conservation of wetlands case study: Shoor, Shirin & Minab wetland. Faculty of Environmen, University of Tehran. Master thesis [In Persian].
Nohegar, A. (2009). Hydroeomorphology of the coastal zone of the northern Strait of Hormuz with emphasis on ecological processes and sustainable coastal ecology (protected area of Tib and Minab), Hormozgan. [In Persian].
Poormoghaddam, A. & Havva, kh. (2016). Investigating the Status of Environmental Education in Elementary Textbooks. journal of rights of environment, 2, 30-37. [In Persian].
Ramsar Convention. (1971). Iran. [In Persian].
Safa Isni, H. (2006). Environmental management of mangrove forests in Tiab and Kolahi area based on habitat structure and evolution. Master thesis. [In Persian].
Sarbaz S, Sotoodeh, A, Rahimi, M. (2016). The Effect of Environmental Education on Improving Attitudes of Primary Students towards Animal Rights. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 5 (2): 25-33. [In Persian].