با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

حق بر آموزش و حفاظت از محیط‌زیست، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که در بهره­مندی از توسعه پایدار مؤثر می­باشد و آلودگی محیط‌زیست، حیات همه موجودات زنده را به خطر می‌اندازد. هدف پژوهش، بررسی راهکارهای تحقق این حق با آموزش حفاظت از محیط‌زیست به دانش‌­آموزان مقطع ششم ابتدایی است. این پژوهش، با بهره‌مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی-میدانی درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چالش­ها و ضرورت آموزش محیط‌زیست به‌عنوان یک حق بشری، به دانش‌­آموزان مقطع ششم ابتدایی چیست؟ طبق نتایج به‌دست‌آمده، آموزش محیط‌زیست در نظام آموزشی کنونی، هدفمند و باعث تحقق فرهنگ محیط‌زیست محور نمی‌گردد. داده­‌های این پژوهش با بررسی اسناد محیط‌زیستی و حقوق بشری در حقوق بین‌­الملل و حقوق ایران، ارائه پرسشنامه­ به 400 نفر، از دانش­‌آموزان تهرانی، در سال 1398 به دست آمده است. جهت روایی و اعتبار داده‌­ها، روش اعتبار صوری و آلفای کرونباخ و برای تجزیه‌وتحلیل داده­‌ها از نرم­‌افزارهای اس.پی.اس.اس و اکسل استفاده شد که نشان می‌دهد برخورداری از شهروندان مسئول، تحقق توسعه پایدار با آموزش این موارد از سنین 11 تا 12 سال می‌تواند محقق گردد. چون دانش‌آموزان از این سن، توانایی درک، یادگیری و راهکاریابی را پیدا کرده‌اند و در ابتدای مسیر مسئولیت­‌پذیری و قانون­‌مداری هستند، از همین رو آموزشِ ایشان، نسلی آگاه با تفکری نقاد و مؤثر جهت تحققِ تغییری سازنده پدید می‌­آورد که با برنامه‌­ریزی دقیق، تألیف کتب و ترغیب دانش‌­آموزان به تفکر انتقادی، کسب آگاهی، گفت­و­گو و مشارکت فعال بهتر میسر می­‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Challenges of Environmental Education for Sixth Grade Elementary Students from the Perspective of International Human Rights and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Soheyla Koosha 1
  • Hussein Alekajbaf 2
  • Paniz Taheri 3

1 Assistant Professor, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Master of International Law, Payame Noor University

چکیده [English]

The right to education and protection of the environment is an example of the third generation of human right which are effective in benefiting sustainable development and any pollution will endanger the life of every creature. The aim of this research is to study the procedures of achieving these rights by teaching environmental protection to sixth-grade elementary school students. This research by using descriptive-analytical-field method is answering this question that what are the challenges and necessities of the environmental education for sixth-grade students? Based on this research, the current environmental education in the educational system is not purposeful and does not create an environment-oriented culture. Research data were collected by studying environmental and human rights documents according to international law and Iranian law, as well as data from examining a questionnaire of 400 students in Tehran in the parsian year 1398. The face validation method and Cronbach’s alpha were used for data reliability and validity, then for data analysis, SPSS and Excel software were used. The results show that having responsible citizens, furtherance of sustainable development can be achieved by teaching methods of environmental protection to students of 11 to 12 years old, who are able to perceive, learn and find solutions, as they can accept responsibility and obey the law, educating them creates a conscious generation with critical thinking and effective in bringing about constructive changes. These can be achieved by having precise educational planning, writing new books, encouraging students to critical thinking, increasing awareness, dialogue and active social participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The right to education
  • the right to a healthy environment
  • International human rights
  • Sixth grade elementary students
  • The I. R.Iran constitution
Ansari, B. (2013). “The right of the child to education in the international human rights system”. Journal of Islamic Law, 10(36), 115-146. [In Persian]
Asadi, A. & Ziaee Najaf Abadi, M. (2012). “Public Law of the Media Literacy Education”. Journal of News Science.15. 92, 89-116. [In Persian]
Azizi, M., Mehdizadeh, H. & Shobeiri, S. M. (2012). “A review on the environmental approach of housewives in Ilam”. Journal of Human and Environment. No.22.78, 77-87. [In Persian]
Bodaghpoor, S. & Khalilzadeh, M. R. (2008). “Effects of greenhouse gases on the occurrence of drought and water crisis and methods to deal with it”. The first Zabul water crisis conference. Hamoon International Wetland Research Institute. Pp.86. [In Persian]
CESCR Committee. “General Comments. No. 11 on plans of action for primary education”. UN doc, E/C, 12, (1999), p. 4.
CRC Committee. “General Comment. No. 1 on the aims of education (article 29)”. UN doc, CRC, GC, (2001), p. 1. Available at: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a)29General
Ebrahimi Ghavam, S. & Moghanaki, A.A. (2008). “Methods of teaching environmental skills (Case study: educating children)”. Journal of Efficient schools. No.4. Tehran. 88,.87-89. [In Persian]
Eftekhar Jahromi, G. (2003). “The right to the environment with an emphasis on the right of access to environmental information”. The first conference on environmental law in Iran. Tehran. Pp.1-2. [In Persian]
Eslami, R. & Ajeli Lahiji, M. (2016). “Challenges of social development in the international human rights system with emphasis on the right to education, the right to health and the eradication of poverty”. Journal of Legal Researches. 19(74). 214, 211-244. [In Persian]
Ghari Seyed Fatemi, S. M. (2009). “Human rights in the contemporary world, analytical inquiries of rights and freedoms”. Shahr-e-Danesh Publication. p. 307. [In Persian]
Habibi Majandeh, M. Abdolmaleki, M. Moosavi, S.Z. (2012). “Economic sanctions and violations of the right to education”. Journal of Human rights. 7(1). 5, 3-24. [In Persian]
Hemati, Z. Shobeiri, S.M. (2016). “Investigating the situation of environmental education in Iran and comparing it with other countries in the world”. Journal of Human and the environment. Tehran. No. 37.73-75, 61-81. [In Persian]
Kalantari, K., Shabanali Fami, H. & Asadi, A. and Mohamadi, H. (2007). “Investigating Factors Affecting Environmental Behavior of Urban Residents: A Case Study in Tehran City-Iran”. Journal of Environmental Sciences. 3(2). 69, 67-74.
Kalhor, H.A. (2017). “The right to education on environmental issues”. Journal of Management on Disciplinary Education. No. 40. 87, 81-100.
Kiss, A.C. (2000). “Introduction to International Environmental Law”. Translated By Habibi, M. H. Tehran University Publication. Vol. 1. p. 199.
Kroll, S. (2004). “Knowing of the Environment- first step”. Translated By Moalemi Shirazeh, B. Publishing and Research. 35, 32-47.
Lak, A. Shariatpanah, M. (2017). “Investigating the importance and necessity of critical thinking education in primary schools”. The first national conference of modern research in Iran and the world in psychology and educational sciences, law and social sciences, Elmi-Karbordi University of Shushtar, Shiraz. p. 7. Available at: https://www.civilica.com/Paper-PESLSBTM04-PESLSBTM04_241.html. [In Persian]
Mac Collin, K. e. (2003). “International environmental justice rights and remedies”. Hasting international and comparative law review”, University of California, 26(8), 429, 420-443.
Majdzadeh, G. (2011). “Cultural rights and peace”. PhD Thesis, Faculty of Law, Shahid Beheshti University. pp. 24-26. [In Persian]
Mohammadi Alamooti, M. & Jalali, M. Shooshtari, M. (2017). “The right to life and its deprivation from the Islamic perspective and international human rights with emphasis on suicide operations”. Journal of Man and the Religious Research, 14(37). 149,143-165. [In Persian]
Molayi, Y. (2007). “The right to development and the universality of human rights”. Journal of Law, University of Law and Political Science Publication, Tehran University, No. 56,55, 49-83. [In Persian]
Motahari, M. (2005). “Works of Master Shahid Motahar”. Editor of the Council for Supervising the Publication of the Works of Martyr Ayatollah Motahari, Tehran, Sadra, Pp. 243-245. [In Persian]
Nazari Bahar, A.M. (2017). “Investigating on the Prevention of Environmental Crimes (Green Crimes) with Emphasis on the Iranian Legal System”. Islamic Azad University, Damavand Branch, Law Group (Criminal and Criminology). p.2. [In Persian]
OECD, international energy agency (IEA). (2009). “key world energy statistic”. Printed in France by STEDZ MEDIA. P.2. Available at: www.iea.org.
Pearce, C. (2012). “Ombudspersons for future Generations A proposal for Rio +20. UNEP. Program 2012. Issue No.6. p. 14. Available at https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7444/-UNEP_Perspective_Series_-_Ombudspersons _for Future _Generations _A proposal _for_Rio+20-2012ENVIRONMENT_PAPERS _DISCUSSION _6.pdf.pdf?sequence =3&isAllowed=y
Poorzahir, A.T. (2019). “Principles and foundations of education”. 17th Edition, Tehran, Agah Publication, Pp.220-235. [In Persian]
Ramezani Ghavamabadi, M.H. (2013). “Since Rio in the pursuit of sustainable development”. Journal of Legal Researches, No. 62.415, 409-459. [In Persian]
Ramezani Ghavamabadi, M.H. & Shafiqfard, H. (2016). “Sustainable development and the right to a healthy environment: a vision for future generations”. Scientific-Research Journal of World policy, 5(1). p.248, 271-241. [In Persian]
Rosenne, S. (1991). “Documents on the International Court of Justice”. First bilingual edition, Martinus Nijhoff Publication, Pp.31-33.
Shestak, J. J. (2001). “Philosophical foundations of human rights in human rights, theories and procedures”. Translated By Sharifi Tarazkoohi, H. University of Law and Political Science Publication. Tehran University. p.31. [In Persian]
Ssenyonjo, M. (2009). “Economic, Social and Cultural rights in international law”. Hart publication. p. 357.
Tasnim News Agency, (2017). “Statistics of Iranian students on the horizon of 1400”. Available at: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/14/1565319 [In Persian]
UNEP, (2009). “Climate in Peril, A popular puide to the latest IPCC (International Panel on Climate Change)”. Grid - Arendal Publication, Norway, Available at: www.grida.no/publications/155.