با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
کاوش پیشایندها و پسایندهای دانشگاه پایدار و دوست دار محیط زیست برمبنای رویکردی آمیخته

گل بهار پورانجنار؛ حبیب الله سالارزهی؛ علی اصغر تباوار؛ نورمحمد یعقوبی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، صفحه 9-27

https://doi.org/10.30473/ee.2022.60444.2408

چکیده
  این مطالعه با هدف کاوش پیشایندها و پسایندهای دانشگاه پایدار و دوستدار محیط‌زیست با بهره‌گیری از رویکردی آمیخته انجام پذیرفت. این پژوهش، در زمره پژوهش‌های اکتشافی، کاربردی و در رهیافت قیاسی استقرایی (آمیخته) قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را پانزده نفر از صاحب‌نظران، خبرگان و اساتید آموزش عالی و کارشناسان محیط‌زیست فعال در دانشگاه‌ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های تربیت محیط‌زیستی در سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش و اعتباربخشی آن

معصومه صمدی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، صفحه 29-41

https://doi.org/10.30473/ee.2022.59869.2387

چکیده
  هدف از این مطالعه واکاوی تربیت محیط‌زیستی در سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و اعتبار یابی آن از نگاه متخصصان است. روش پژوهش بخش اول، کیفی از نوع تحلیل محتوای استقرایی است. جامعه تحلیلی، سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش است که به‌طور هدفمند، بر اساس اهداف پژوهش گزاره‌های ناظر بر ارتباط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی الگوهای توضیحی و پنج مرحله‌ای بایبی بر فرایند یادگیری- یادداری آموزش محیط‌زیست

مهناز جدیدی؛ منصوره جدیدی؛ محمد جواد امیری

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، صفحه 43-53

https://doi.org/10.30473/ee.2022.52228.2188

چکیده
  در دنیای امروز مفهوم آموزش تغییر بسیاری یافته و ضرورت تحول در فرایند فعالیت­‌های آموزشی احساس می­گردد. بروز فزاینده مسائل زیست‌محیطی و درک جای خالی آموزش محیط­زیست در جامعه باعث شده تا آموزش اثربخش آن در فضاهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش، در پی یافتن الگویی کارآمدتر برای دستیابی دانش­‌آموزان به یادگیری و یادداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
ارائه مدل نقش نظام آموزش‌ و پرورش در توسعه پایدار با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سمانه کرمی؛ ترانه عنایتی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، صفحه 55-71

https://doi.org/10.30473/ee.2022.51830.2180

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش نظام آموزش‌ و پرورش در توسعه پایدار با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در گروه مطالعات آمیخته از نوع اکتشافی (کیفی و کمی) قرار می‌گیرد. روش انجام پژوهش در بخش کیفی به روش تحلیل محتوا و در بخش کمی، توصیفی از نوع پیمایشی بود. مشارکت‎کنندگان بخش کیفی شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تأثیر آموزش به روش کلاس درس معکوس بر سواد آبی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی

مهدیه رضائی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، صفحه 73-85

https://doi.org/10.30473/ee.2022.63497.2507

چکیده
  هدف از این پژوهش کاربردی، بررسی تأثیر آموزش به روش کلاس درس معکوس بر سواد آبی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی بود. این پژوهش از نظر روش اجرا به‌صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بوده و جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه سوم ابتدایی یکی از مدارس دخترانه شهر خمین در سال تحصیلی 1400-1401 بوده است. به‌منظور انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تحلیل محتوای میزان توجه به مؤلفه‌های تربیت شهروند بوم‌شناختی در کتب مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول

عباسعلی خندانی؛ علی ایمان زاده؛ شهرام رنجدوست

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، صفحه 87-97

https://doi.org/10.30473/ee.2022.52430.2196

چکیده
  شهروند بوم‌شناختی به‌عنوان یک نوع شهروندی نوظهور، به معنای مسئولیت‌های خاص انسان برای محافظت از بوم و محیط‌زیست است به طریقی که فرد به فراتر از منافع محدود خود بیندیشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای میزان توجه به مؤلفه‌های تربیت شهروند بوم‌شناختی در کتب مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول است. برای رسیدن به این هدف روش تحلیل محتوا به‌کاربرده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
طراحی و تببین مدل مدیریت منابع انسانی سبز و تأثیر آن بر عملکرد محیطی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)

مهدی جانعلی زاده قزوینی؛ آذر کفاش پور؛ امیر رحیم پور؛ مصیب سامانیان

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، صفحه 99-117

https://doi.org/10.30473/ee.2022.50583.2153

چکیده
  برای دست‌یابی به سیر تکاملی در راستای توسعه پایدار، بسیاری از سازمان‌ها درصدد به‌کارگیری سیستم مدیریت محیطی هستند. لذا استقرار نظام‌های مدیریتی همچون نظام مدیریت محیط‌زیستی و منابع انسانی سبز می‌تواند جهت نیل به این مهم مؤثر باشد. هدف این مطالعه طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز و تعیین شاخص‌ها و مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها و راهکارهای عملی رفتار محیط‌زیستی گلخانه‌داران خیار دهستان طارند

علی احمدی فیروزجائی؛ مهناز غفوری؛ مهسا صفری پور؛ طاهره شرقی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، صفحه 119-137

https://doi.org/10.30473/ee.2022.58260.2347

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌­بندی چالش­ها و راهکارهای رفتار محیط­زیستی 120 گلخانه‌­دار خیار دهستان طارند با بهره­‌گیری از تکنیک دلفی در طی دو مرحله به اجرا درآمده است. یافته­‌ها نشان داده است که استفاده­‌ بی­‌رویه از نهاده­‌های شیمیایی به‌عنوان مهم‌ترین چالش رفتار محیط­زیستی گلخانه­‌داران شناخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
ارائه راهکارهای بهبود عملکرد رسانه‌های محلی در بحران‌های محیط‌زیستی (مورد مطالعه: بحران ریزگردهای استان خوزستان)

محسن علیخانی؛ علی اکبر رزمجو؛ سیاوش صلواتیان

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، صفحه 139-156

https://doi.org/10.30473/ee.2022.57887.2329

چکیده
  رسانه‌های محلی، نقش بی­‌بدیلی در مدیریت بحران­‌ها از جمله بحران‌های محیط‌زیستی دارند. در کشور ما، استان خوزستان سال‌هاست که با بحران ریزگردها روبروست ولی رسانه‌های محلی در این بحران عملکرد مناسبی نداشته‌اند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بهبود عملکرد رسانه­‌های محلی استان در قبال بحران محیط‌زیستی ریزگردها انجام شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تحلیل رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌رود

رضوان مهنی رفتار؛ امیر نعیمی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، صفحه 157-172

https://doi.org/10.30473/ee.2022.58126.2336

چکیده
  هدف این تحقیق توصیفی، تحلیل رابطه بین ویژگی­‌های جمعیت­‌شناختی و رفتار زیست‌­محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل­‌رود بود. جامعه آماری تحقیق 1288 نفر از زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌­رود شهرستان جیرفت بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 297 نفر به دست آمد و روش نمونه‌­گیری، طبقه‌­ای تناسبی بود. ابزار تحقیق ...  بیشتر