دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1-196 

مقاله پژوهشی

کاوش پیشایندها و پسایندهای دانشگاه پایدار و دوست دار محیط زیست برمبنای رویکردی آمیخته

صفحه 9-27

10.30473/ee.2022.60444.2408

گل بهار پورانجنار؛ حبیب الله سالارزهی؛ علی اصغر تباوار؛ نورمحمد یعقوبی