با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط‌زیست، پردیس فنی دانشگاه تهران

2 پردیس شرافت، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده محیط‌زیست، پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای امروز مفهوم آموزش تغییر بسیاری یافته و ضرورت تحول در فرایند فعالیت­‌های آموزشی احساس می­گردد. بروز فزاینده مسائل زیست‌محیطی و درک جای خالی آموزش محیط­زیست در جامعه باعث شده تا آموزش اثربخش آن در فضاهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش، در پی یافتن الگویی کارآمدتر برای دستیابی دانش­‌آموزان به یادگیری و یادداری مبحث چرخه کربن از بین رویکردهای آموزشی موجود بوده و با توجه به اهمیت تفکر در فرایند آموزش، از دو الگوی توضیحی و پنج مرحله‌­ای بایبی استفاده نموده و اثربخشی آنها بر یادگیری- یادداری مبحث چرخه کربن موجود در کتاب علوم تجربی سال نهم با یکدیگر مقایسه گردیده است. این پژوهش به روش شبه آزمایشی انجام شده است. حجم نمونه ۶۰ نفر از دانش‌­آموزان دختر کلاس نهم یکی از مدارس دولتی آموزش‌ و پرورش ملارد بوده که به دو گروه تقسیم شدند و برای انتخاب آنها از روش نمونه­‌گیری خوشه­ای چندمرحله­‌ای استفاده شد. روش گردآوری داده‌­ها یک آزمون محقق­ ساخته بوده که روایی و پایایی آن تأیید شد. در این پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، نرمال بودن توزیع نمرات سنجیده شد و از آزمون­های t گروه‌­های مستقل و وابسته برای بررسی فرضیه‌­های تحقیق استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص گردید که هر دو الگوی تدریس باعث افزایش یادگیری و یادداری در فراگیران شده است ولی طراحی آموزشی با الگوی پنج مرحله­‌ای بایبی بر یادداری فراگیران به شکل معناداری مؤثرتر از الگوی توضیحی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Explanatory and Bybee Five-Step (5E) on the Environmental Educational Learning- Memorizing Process

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Jadidi 1
  • Mansooreh Jadidi 2
  • Mohammad Javad Amiri 3

1 Faculty of Environment, Campus of Engineering, University of Tehran

2 Faculty of sherafat. fahangian university, tehran, iran

3 Faculty of Environment, Campus of Engineering, University of Tehran

چکیده [English]

In today's world, the concept of education has changed a lot and hence it is necessary to change the process of educational activities. The increasing emergence of environmental issues and the meagerness of understanding in respect to the environmental education in society has led to the necessity for the effective environmental education in the academic environments. This research intends to find a more efficient model for students to achieve simultaneous-learning and memorizing of the carbon cycle among the existing educational approaches. Thus, by considering the importance of thinking in the educational process, the research has applied explanatory models and Bybee five-step. They are compared on learning-memorizing the carbon cycle in the ninth year Experimental Science textbook. This research has been done by quasi-experimental method. The sample is 60 of ninth grade female students of one of the public schools of Mallard Education who was divided into two groups. Multi-stage cluster sampling method was used to select them. The data collection tool was a researcher-made test whose validity and reliability were confirmed. Additionally, the normality of the distribution of scores was measured using Kolmogorov-Smirnov test. Moreover, independent and dependent group t-tests were used to test the research hypotheses. Based on the results, it was found that both teaching models have increased learning and retention in learners, but the educational design based on Bybee five-step model has been significantly more effective on learners' retention than the explanatory model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Design
  • Explanatory Pattern
  • 5E Pattern
  • Environmental Education
  • Carbon Cycle
Acisli, S., Yalcin, S. A., & Turgut, U. (2011). “Effects of the 5e learning model on students’ academic achievements in movement and force issues”. Journal of Procedia Social and Behavioral Science, 15, 2459- 2469.
Alipoor Moghaddam, Kh. & Alipoor Moghaddam, H. (2016). “Investigating the Status of Environmental Education in Elementary School Textbooks”. Journal of Environmental Law, 2, 30-37. [In Persian].
Badrian, A. (2009). Chemistry education (new strategies and methods of chemistry education in schools). Tehran: Mabnaye kherad. [In Persian].
Barzegar, R., Aliabadi, Kh. & Nili, M. R. (2014). “Comparison of the Effectiveness of Educational Design Based on Gagniye and Dick and Carey Model on Learning, Retention and Motivation of Academic Achievement”. Journal of Modern Educational Thoughts, 10 (1), 97-118. [In Persian].
Bybee, W. R. (2009). “The bscs 5E instructional model and V2st century skills”. American Journal of Educational Research, 7 (6), 407-417.
Delawar, A. (2004). Research Methods in Psychology and Educational Sciences, Tehran: Virayesh. [In Persian].  
Fardanesh, H. (2018). Educational Design: Fundamentals, Approaches, and Applications. Tehran: Samt. [In Persian].
Ghaemi, P., Shobeiri, M., Larijani, M. & Kark, B. (2016). “Evaluation of environmental education methods based on AHP model”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 4 (3), 33-44. [In Persian].
Jadidi, M. & Nohegar, A. (2019). “Effectiveness of environmental education on girl middle school students in the conservation of wetlands (case study: Shour,Shirin and Minab wetland)’. Journal of Ecohydrology, 6 (3), 623-630. [In Persian].
Karsli, F., Ayas, A. (2014). “Developing a laboratory activity by using 5elearning model on student learning of factors affecting the reaction rate and improving scientific process skills”. Journal of Procedia social and Behavioral Science, 143, 663-668.
Kolomuc, A., Ozmen, H., Metin, M., & Acisli, s. (2012). “The effect of animation enhanced worksheet prepared based on E5 model for the grade 9 students on alternative conceptions of physical and chemical changes”. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, 1761-1765.
Leigh, M., Tolley, Laurene, J., Tiffany, A., & K. (2012). “An intervention study of instructional methods and student engagement in large classes in Thailand”. International Journal of Educational Research, 53, 381- 393.
Mehrvarz, M., Aliabadi, Kh., Abdoli, M. & Moradi, M. (2015). “Comparison of the effect of teaching method based on Dick and Carey educational design model and Bybee educational design model on students' motivation and learning’. Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies. 10 (5), 11-30. [In Persian].
Miri, H. (2017). The effect of constructivist teaching method on biological learning rate. Faculty of Basic Sciences, Shahid Chamran Farhangian University, Tehran,.Master thesis. [In Persian].
Moghaddamzadeh, A. (2012). The Effectiveness of Systematic Educational Design Patterns and Constructivism Together with Conventional Learning Method, Retention of Secondary Guidance Students in Experimental Science Lessons.  Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University.  Master thesis. [In Persian].
Mullins, K. (2014). “Good idea: Instructional design model for integrating information literacy”. The Journal of Academic Librarianship, 11- 14.
Noroozi, D. & Razavi, A. (2018). Basics of Educational Design. Tehran: Samt. [In Persian].
Razavi, A. (2011). New Topics in Educational Design. Ahvaz: Shahid Chamran University. [In Persian].
Seif, A. A. (2017). Modern Breeding Psychology. Tehran: Doran. [In Persian].
Shabani, H. (2007). Educational Skills (Teaching Methods and Techniques; Volume 2). Tehran: Samt. [In Persian].
Shabani, H. (2017). Advanced teaching methods (teaching skills and thinking strategies). Tehran: Samt. Second Edition. [In Persian].
Shaily, B. & Gale, P. (2015). Comparative prespectives on chemistry teaching and learning in higher education. Werklund school of the education, University of Calgary, 168-177
Yelon, S. L., & Weinstein, G.W. (1977). A Teacher’s World, New York: MC Graw Hill Book Company, 203.
Yingjie, L. (2018). “How to improve the teaching of translation: A constructivist perspective”. Proceedings of the 2018 international conference on education science and social development (ESSD 2018), Shanghai, China, on July 21-22, 2018.
Zareie Zavvaraki, E., Ghasemi Safi, M. & Ghomsheh, M (2016). “The effect of using a five-step bybee teaching method on the level of learning and academic achievement motivation of high school students”. Journal of Psychological and Educational Studies, 1 (2), 76-86. [In Persian].