با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف کاوش پیشایندها و پسایندهای دانشگاه پایدار و دوستدار محیط‌زیست با بهره‌گیری از رویکردی آمیخته انجام پذیرفت. این پژوهش، در زمره پژوهش‌های اکتشافی، کاربردی و در رهیافت قیاسی استقرایی (آمیخته) قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را پانزده نفر از صاحب‌نظران، خبرگان و اساتید آموزش عالی و کارشناسان محیط‌زیست فعال در دانشگاه‌ها، تشکیل می‌دهند. جهت گردآوری اطلاعات در بخش کیفی پژوهش از مصاحبه عمیق (نیمه­ساختاریافته) و در بخش کمی نیز از پرسش‌نامه محقق­ساخته­ای استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید گردید. در بخش کیفی، داده­های به‌دست‌آمده از مصاحبه با استفاده از نرم‌افزار اطلس تی‌آی و روش تحلیل مضمون تحلیل شد. همچنین، در بخش کمی پژوهش، با استفاده از فن دلفی فازی، پیشایندها و پسایندهای استخراجی تأیید و اولویت­بندی شدند. یافته­های پژوهش حاکی از استخراج 7 پیشایند و 7 پسایند بود که از میان پیشایندها به ترتیب وجود بسترهای حمایتی، قانونی و سیاست­گذاری پایدار؛ سازمان‌دهی الزامات ایدئولوژیک، ساختاری، محیطی، کارکردی، مدیریتی و ارزیابی پایدار و وجود بستر حمایتی دولتی و نظام تأمین مالی پایدار و از میان پسایندها نیز نظام آموزشی پایدار؛ نظام پژوهشی پایدار و همراهی جامعه با دانشگاه­ها در حل مسائل محیط‌زیست دارای بالاترین اولویت بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Exploring the Antecedents and Consequences of a Sustainable and Environmentally Friendly University Based on a Mixed Approach

نویسندگان [English]

  • Golbahar Pouranjenar 1
  • Habibollah Salarzehi 2
  • Ali Asghar Tabavar 3
  • Nour Mohammad Yaghoubi 1

1 Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan. Zahedan, Iran

2 Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

3 Department of Financial Management, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

This study aimed to explore the antecedents and consequences of a sustainable and environmentally friendly university using a mixed approach. This research is in the category of exploratory and applied research and the inductive deductive (mixed) approach. The statistical population of the research consists of fifteen experts, professors of higher education and environmental experts active at universities. To collect information in the qualitative part of the research, in-depth (semi-structured) interviews were conducted and in the quantitative part, a structured researcher-made questionnaire was used, the validity and reliability were confirmed by content validity and retesting. In the qualitative part, the data obtained from the interview were analyzed using Atlas TIA software and the content analysis method. Additionally, in the quantitative part of the research, using the fuzzy Delphi technique, the prerequisites and the extractive prerequisites were confirmed and prioritized. The findings of the study indicated the extraction of 7 antecedents and 7 postpositions, among which there were supportive, legal, and sustainable policy-making contexts, as well as organizing ideological, structural, environmental, functional, managerial, and sustainable evaluation requirements and the existence of a government support platform and a sustainable financing system, and among the consequences, a sustainable education system; sustainable research system and community cooperation with universities had the highest priority in solving environmental problems respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prerequisites
  • Postpositions
  • Sustainable University
  • Environment
  • Relationship Development
Abbaszadeh, M. (2012). “A reflection on the validity and reliability of qualitative research”. Applied Sociology, 23(1), 19-43. [In Persian]
Aktas, C. B., Whelan, R., Stoffer, H., Todd, E. & Kern, C. L. (2015). “Developing a University Wide Course on Sustainability: A Critical Evaluation of Planning and Implementation”. Journal of Cleaner Production, 106(5), 216-221.
Aleixo, A. M., Azeiteiro, U. M., & Leal, S. (2016). “Toward sustainability through higher education: sustainable development Incorporation into portuguese higher education Institutions: In Challenges in Higher Education for Sustainability”, Springer International Publishing, 16(2), 159-187.
Aleixo, A. M., Azeiteiro, U. & Leal, S. (2018). “The implementation of sustainability practices in Portuguese higher education institutions”. International Journal of Sustainability in Higher Education, 19(1), 146-178.
Alibeigi, A.H. & Ghambar Ali, R. (2010). “Providing a Conceptual Model for Sustainable Higher Education”. Research in Educational Systems, 4(9), 149-168. [In Persian]
Al-Naqbi, A. K. & Alshannag, Q. (2018). “The status of education for sustainable development and sustainability knowledge, attitudes, and behaviors of UAE University students.” International Journal of Sustainability in Higher Education, 19(3), 566-588.
Amaral, L. P., Martins, N. & Gouveia, J. B. (2015). “Quest for a Sustainable University: A Review”. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(2), 155-172.
Ametepey, S.O., Aigbavboa, C. & Thwala, W.D. (2019). “A Conceptual Framework for Sustainable Road Infrastructure Project Implementation in Developing Countries”. Creative Construction Conference (CCC), 29 June - 2 July 2019, Budapest, Hungary.
Arroyo, P. (2017). “A new taxonomy for examining the multi-role of campus sustainability assessments in organizational change”. Journal of Cleaner Production, 140(6), 1763–1774.
Barlett, P.F. & Chase, G.W. (2004). “Sustainability on Campus: Stories and Strategies for Change”. MIT Press, Cambridge, MA.
Beuschel, L.R. & Bogeholz, S. (2020). “Student Teachers’ Knowledge to Enable Problem-Solving for Sustainable Development”. Sustainability, 12(79), 1-24.
Bevilacqua, M., Ciarapica, F.E., Mazzuto, G. & Paciarotti, C. (2015). “Cook& Teach: Learning by Playing”. Journal of Cleaner Production, 106(6), 259-271.
Branje, M. (2013). “The Sustainable University Campus: An Analysis of the Transition Process of Universities in their Endeavor to Become more Sustainable”. Dissertation Submitted for Master of Science in Innovation Sciences, Eindhoven University of Technology.
Brito, R. M., Rodrguez, R. & Aparicio, J.L. (2018). “Sustainability in Teaching: An Evaluation of University Teachers and Students”. Sustainability, 10(439), 1-16.
Chen, S., Lu, M., Tan, H., Luo, X., Ge, J. (2019). “Assessing sustainability on Chinese university campuses: Development of a campus sustainability evaluation system and its application with a case study”. J. Build. Eng, 24(9), 100–747.
Clemente, I.M., Giner, G.R. & Vélez, G.S. (2020). “Towards Sustainability in University Education. Improving University Graduates Chances of Employability by Participation in a High Achievement Academic Program”, Sustainability, 12(2), 1-17.
Creswell, J, W. & Plano Clark, V. L. (2006). “Designing and Conducting Mixed Methods Research”. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Darabi, S., Azizi, N., Salimi, J. & Shirbegi, A. (2019). “Reflections on indicators of academic sustainability: An analysis of the views of higher education policymakers and planners”. Educational Planning Studies, 8(15), 19-55. [In Persian]
Ekanem, E.E., Etor, C.R. & Ukpong, N.N. (2020). “University Output Soft Skills at Workplace in Blue Economy Strategy for Sustainable Development in Cross River State, Nigeria”. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2(2), 74-82.
Firoozjaian, A.A., Salehi, S. & Shafiee, A. (2017). “Environmental indifference as social indifference”. Cultural Research Society, 8(3), 51-70. [In Persian]
Freidenfelds, D., Kalnins, S.N & Gusca, J. (2018). “What does environmently sustainable higher education institution mean?”. Energy Procedia, 147(5), 42–47.
Hamzeh Robati, M., Javadani, H., Mohajeran, B., Seyed Abbaszadeh, M.M. & Badrafshan Moghaddam, M. (2017). “Sustainable University: Prerequisites for Achieving Sustainable Education”. Development Management Process, 30(101), 61-96. [In Persian]
Hardy, C. & Maguire, S. (2017). “Institutional Entrepreneurship and Change in Field”. Sage Publications London.
Hummels, H. & Argyrou., A. (2021). “Planetary demands: Redefining sustainable development and sustainable entrepreneurship’, Journal of Cleaner Production, 27(4), 123.
Hussain, T., Eskildsen, J., Edgeman, R., Ismail, M., Shoukry, A.M. & Gani, S. (2019). “Imperatives of Sustainable University Excellence: A Conceptual Framework’. Sustainability, 11(7), 1-21.
Javadani, H. & Hamzeh Robati, M. (2019). “Sustainable University Scan for Survival and Sustainability”. Research and Planning in Higher Education, 25(2), 63-86. [In Persian]
Kang, L. & Xu, L. (2018). “Creating Sustainable Universities: Organizational Pathways of Transformation”. European Journal of Sustainable Development, 7(4), 339-348.
Kardooni, R., Yusoff, S.B., Kari, F.B. & Moeenizadeh, L. (2018). “Public opinion on renewable energy technologies and climate change in Peninsular Malaysia”. Renew of energy, 116(4), 659–668.
Kaur, S. (2019). “Environmentally Sustainable Higher Education Institutions: Imperative not an Option in the era of Globalisation”, Journal of The Gujarat Research Society, 21(11), 194-200.
Liaquati, H. Yazdi, M. & Mir ghai-Dinan, N. (2017). “Analytical study of the status of higher environmental education in Iran”. Environmental Education and Sustainable Development, 5(4), 63-75. [In Persian]
Mahdavi, A.Q. (2020). “Investigating the Efficiency of Higher Education in Iran in Achieving Sustainable Development”. Economic Research (Sustainable Growth and Development), 20(4), 1-32. [In Persian]
Malikinia, E., Bazargan, A. & Faizi, S. (2016). “Presenting an Operational Model for Sustainability Assessment of Higher Education Institutions: A Case Study of the University of Tehran”. Leadership and Educational Management Research, 3(10), 53-85. [In Persian]
Malikinia, E., Bazargan, A., Vaezi, M. & Ahmadian, M. (2014). “Identifying and prioritizing sustainable universities”. Research, and Planning in higher education, 20(3), 1-26. [In Persian]
Malkki, H., Alanne, K. & Hirsto, L. (2015). “A Method to Quantify the Integration of Renewable Energy and Sustainability in Energy Degree Programmes: A Finnish Case Study”. Journal of Cleaner Production, 106(8), 239-246.
Mehrara, A., Madanlujubari, S. & Zareuzidi, A. (2018). ‘Investigating the Role of Environmental Protection in Sustainable Development”. Applied Studies in Management and Development Sciences, 3(2), 105-115. [In Persian]
Mehravargigloo, Sh., Rashidi, A. & Akbari, T. (2017). “The environment in Higher Education: A Study of Attitude, Environmental Knowledge and Components of Sustainable University”. Leadership Research, and Educational Management, 4(14), 107-125. [In Persian]
Ministry of Science, Research and Technology, Achievements of Universities. (2016). Available on the site: https://www.msrt.ir/fa/news/9272. [In Persian]
Mohammadi, Kh., Ahmadi, Kh., Fathi Ashtiani, A., Azadfallah, P. & Ebadi, A. (2014). “Development of Mental Health Indicators in Iran”. Health Education and Health Promotion, 2(1), 37-49. [In Persian]
Mohammadi, Y., Monavarifard, F., Salehi, L. & Movahedi, R. (2019). “Factors influencing higher education from the perspective of students of the Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University”. Agricultural Education Management Research, 48(8), 57-74. [In Persian]
Mohammadpour, A. (2018). “Counter-method: Philosophical and scientific fields in qualitative methodology”. Qom: Lagos Publications. [In Persian]
Mousavi, S.H., Ghorchian, N.Gh. & Jafari, P. (2021). “Presenting a Model for Promoting the Role of Universities in Sustainable Development”. Leadership and Educational Management, 14(1), 97-136. [In Persian]
Mwendwa, B. (2017). ‘Learning for Sustainable Development: Integrating Environmental Education in the Curriculum of Ordinary Secondary Schools in Tanzania”. Journal of Sustainability Education, 12(5), 47-59.
Nowruzi, Kh., Bagheri Kanni, M., Mohammadi, H.R. & Payende, R. (2014). “Extraction of Dimensions and Networking of Structural Components of Entrepreneur University: An Interdisciplinary Approach”. Management in Islamic University, 3(2), 156-172. [In Persian]
Ourbak, T., & Magnan, A.K. (2018). “The Paris Agreement and climate change negotiations: Small Islands, big players”. Reg. Environ. Chang, 18(7), 2201–2207.
Pouratashi, M. & Zamani, A. (2020). “Typology of Jaham Top Universities from the Perspective of Sustainable Development”. Research, and Planning in Higher Education, 26(1), 123-148. [In Persian]
Rad, S.I. (2019). “Designing a model of sustainable higher education in Farhangian University”. The second international conference of Green University, University of Isfahan, May 10 and 11, Isfahan, Iran. [In Persian]
Ragazzi, M. & Ghidini, F. (2017). “Environmental sustainability of universities: critical analysis of a green ranking”. International Conference on Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability, TMREES17, 21-24 April 2017, Beirut Lebanon.
Ramezanighavamabadi, M.H. (2012). “Strategic study of environmental protection education in Iran: Necessities and bottlenecks”. Strategy, 21(65), 233-257. [In Persian]
Ramos, T.B., Montano, M., Melo, J.J., Souza, M., Lemos, C.C., Domingues, A.R. & Polido, A. (2015). “Strategic Environmen- tal Assessment in higher education: Portu- guese and Brazilian cases”. Journal of Cleaner Production, 106(6), 222-228.
Richardson, A. J. & Kachler, M. D. (2012). ‘University sustainability reporting: A review of the literature and development of a model”. Handbook of Sustainability in Management Education, 9(6), 385–405.
Samadi Mirkalai, H., Samadi Mirkalai, H. & Bastami, M. (2017). “Application of Delphi Fuzzy Method and Fuzzy Hierarchy Process in Identifying and Ranking the Indices Affecting Organizational Entrepreneurship Development”. Innovation and Value Creation, 6(11), 62-74. [In Persian]
Schantz, N. M., Charles, A. & Copestake, J. (2021). “The Sustainable Development Goals and the University of Bath: An opportunity”. Bath Papers in International Development and Wellbeing, Centre for Development Studies, 64(3), 1-31.
Shiri, H. & Akhrati, S. (2018). “Investigating the relationship between wind and environmental performance with emphasis on the situation in Iran”. Environmental Research, 9(18), 263-274. [In Persian]
Vare, P., Arro, G., Hamer, A., Del Gobbo, G., Vries, G., Farioli, F., Kadji Beltran, C., Kangur, M., Mayer, M., Millican, R., Nijdam, C., Réti, M. & Zachariou, A. (2019). “Devising a Competence-Based Training Program for Educators of Sustainable Development: Lessons Learned”. Sustainability, 11(9), 125-141.
Yarime, M. & Tanaka, Y. (2013). “The Issues and Methodologies in Sustainability Assessment Tools for Higher Education Institutions: AReview of Recent Trends and Future Challenge”s. Journal of Education for Sustainable Development. 6(1). 63–77.
Yasini, A., Rezaii Khah, H., Taban, M. & Zineabadi, H. (2016). “Identifying mental patterns of Ilam University staff regarding job promotion using Q method”. Management of Government Organizations, 5(1), 107-120. [In Persian]
Zhao, W. & Zou, Y. (2015). “Green university initiatives in China: A case of Tsinghua University”. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(4), 491-506.
Zhironkin, S., Cehlar, M. & Zhironkin, V. (2019). “The Convergent Structural Base of Sustainable Development in the 21st Century”. E3S Web of Conferences 134, SDEMR.