با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش نظام آموزش‌ و پرورش در توسعه پایدار با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در گروه مطالعات آمیخته از نوع اکتشافی (کیفی و کمی) قرار می‌گیرد. روش انجام پژوهش در بخش کیفی به روش تحلیل محتوا و در بخش کمی، توصیفی از نوع پیمایشی بود. مشارکت‎کنندگان بخش کیفی شامل 38 نفر از صاحب‌نظران و متخصصان نظام آموزش‌ و پرورش، مسئولان واحد آموزش کمیسیون ملی یونسکو و شورای عالی آموزش‌ و پرورش بودند که به‌صورت هدفمند به روش متوالی از نوع گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری برای مصاحبه انتخاب شدند. جامعه آماری در مرحله کمی شامل ۴۴۰ نفر از مدیران، کارشناسان مسئول و کارشناسان اداره کل آموزش‌ و پرورش شهر تهران بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 205 نفر محاسبه شد. نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌‎ای برحسب پست سازمانی صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌‎ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسش‌نامه محقق ساخته بود. برای حصول اطمینان از کیفیت یافته‌های کیفی، معیار مقبولیت مدنظر قرار گرفت. به این صورت که بازخورد مشارکت‌‎کنندگان در پژوهش اعمال گردید. همچنین، به‌منظور اعتباربخشی یافته‌ها از روش کثرت‎‌‌گرایی در پژوهشگر استفاده گردید. در بخش کمی، روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه بر اساس بررسی و قضاوت صاحب‌نظران و روایی سازه پرسش‌نامه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی بررسی و تأیید شد. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و تأیید شد به‌گونه‌ای که پایایی تمام متغیرهای اصلی بیشتر از مقدار معیار 70/0 بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‎های آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون‎ تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش، حاکی از وجود 38 مؤلفه دارای نقش در نظام آموزش‌ و پرورش در توسعه پایدار با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود. 29 مؤلفه آن در چهار بعد فرهنگی، اجتماعی، محیط‌زیستی و اقتصادی مستخرج از تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام‌شده و 9 مؤلفه حاصل از تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش بود. نتیجه حاصل از بررسی معادلات ساختاری نشان از ارتباط معنادار بین ابعاد مدل داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of the Role of the Education System in Sustainable Development with the Approach of the Iranian Islamic Model of Progress

نویسندگان [English]

  • Samaneh Karami 1
  • Taraneh Enayati 2

1 PhD Student of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

The present study implemented with the aim of presenting a model of the role of the education system in sustainable development with the Islamic-Iranian model of progress approach. This is both an applied research and a mixed exploratory study (qualitative and quantitative). The research method in the qualitative part was content analysis and in the quantitative part was descriptive survey. Participants in the quality section included 38 education system experts, officials from the UNESCO National Commission's Education Unit and the Higher Education Council, who were selected for interview by purposive sampling method. The statistical population consisted 440 managers, official experts and experts of the General Department of Education in Tehran, 205 of whom were selected by stratified random sampling according to their organizational positions as our research sample. The data gathering tool was a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher-made questionnaire in the quantitative part. Credibility criteria were considered to ensure the quality of qualitative findings. In this way, the feedback of the participants in the research was applied. Also, in order to validate the findings, the triangulation in investigator method was used. In the quantitative part, the face and content and construct validities of the questionnaire were checked and confirmed and the reliability was also confirmed by using Cronbach's alpha coefficient so that the reliability of all major variables was greater than 0.70. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistical tests including confirmatory factor analysis and structural equation modeling. The results showed that there were 38 components that has role in the education system in sustainable development with the approach of the Iranian Islamic model of progress. Its 29 components in four cultural, social, environmental and economic dimensions were extracted from the content analysis of the interviews and 9 components were obtained from the content analysis of the document of fundamental change in education. The result of studying structural equations also showed a significant relationship among the dimensions of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Islamic-Iranian Model of Progress
  • Educational System
Amraee, H. (2009). “Policy Engineering”. Tehran: Shooka. [In Persian]
Anderson, A. (2012). “Unsustainable Development: The missing discussion about education at Rio+20”. Brookings Institution.
Azizi, H., Shafiee, I., & Golshani, A. (2018). “Realization of political development in the Iranian Islamic model of progress”. Iranian Islamic Progress Model Quarterly, 6(11), 183-157. [In Persian]
Bahmani, S., Ahmadi Ondi, Z., Multafat, H., & Bahmani, S. (2018). “Analyzing the role of education in shaping a lifestyle in line with development and the Iranian Islamic model of progress; Study of the data base of schools in Khuzestan province (Ramhormoz, Ahvaz, Izeh counties)”. The Seventh National Conference, Progress from the Basic Model to the Iranian Islamic model. [In Persian]
Duran, D., Cristian, G., Luminita, M., Artene, A., & Duran, V. (2015). “The components of sustainable development - A possible approach”. The 4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM.
Ebrahimi, M. S. (2013). “Comparison of two models of sustainable development”. The First National Conference on Strategies for Achieving Sustainable Development (agriculture, natural resources and environment), Tehran. [In Persian].
Falaki, N., & Ali Heidari, T. (2013). “The effectiveness of the proper distribution of the budget allocated to education for the formation of a knowledge-based economy and sustainable development”. The first National Conference on Sustainable Development in Arid and Semi-Arid Regions, Abarkooh. [In Persian]
Fatemi A., & Sadat, G. (2015). “Designing indicators for evaluating the educational system in the Islamic-Iranian model of progress”. The Third conference of the Islamic-Iranian model of progress. Tehran. [In Persian]
Findler, F., Schönherr, N., Lozano, R., & Stacherl, B. (2019). “Assessing the Impacts of Higher Education Institutions on Sustainable Development-An Analysis of Tools and Indicators”. Sustainability, 11(1), 59.
Ghaffari, H., Younesi, A., & Rafi'i, M. (2016). “Analyzing the Role of Investment in Education for Sustainable Development with Special Emphasis on Environmental Education”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 5(1), 79-104. [In Persian].
Ghafouri, M. H. (2012). “Education, the key to unlocking sustainable development”. The First National Conference on Sustainable Development in Arid and Semi-Arid Regions, Abarkooh. [In Persian]
Hasirchi, A., & Nayavand, A. (2012). “Analyzing the pattern of Iranian-Islamic progress from the point of view of the Supreme Leader (Strategic Planning Approach in the Fourth Decade of Revolution)”. Basij Studies Quarterly, 50, 51-82. [In Persian]
Higgs, A. L., & McMillan, V. M. (2006) “Teaching through modeling: Four schools experiences in sustainability education”. The Journal of Environmental Education, 38(1), 39-53.
Jilcha, K., & Kitaw, D. (2017). “Industrial occupational safety and health innovation for sustainable development”. Engineering Science and Technology, 20, 372-380.
Johannesson, I. A., Norodahl, K., Oskarsdottir, G., Palsdottir, A., & Petursdottir, B. (2011). “Curriculum Analysis and Education for Sustainable Development in Iceland”. Environmental Education Research, 17(3), 375-391.
Kavousy, E., & Ahmadi, F. (2010). “Globalization, Training and Development of Human Resources (Adaptive Comparison of 62 countries of world)”. Strategic Studies of Globalization Journal, 1(1), 79-108. [In Persian]
Kerk, G. D., & Manuel, A. R. (2014). “Sustainable Society Index”. Retrieved from http://www.eoearth.org/view/article/15636 2
Khamenei, S. A. (2007). “Statements at the meeting of the professors and faculty members on 7/7/2006”. Retrieved from Ayatollah Khamenei's Conservation Office Website: farsi.khamenei.ir. [In Persian].
Leal Filho, W. (2019). “The role of planning in implementing sustainable development in a higher education context”. Journal of Cleaner Production, 20(235), 678-687.
Manafi Sharafabad, K., Zamani, E., & Pursleim, A. (2015). “The position of the education system in the sustainable development of society to provide a model”. First International Symposium on Management Science in Sustainable Development, Tehran, Mehr Arvand Institute of Higher Education, Center for Sustainable Development Solutions. [In Persian].
Mohanty, A., & Dash, D. (2018). “Education for sustainable development: A conceptual model of sustainable education for India”. International Journal of Development and Sustainability, 7(9), 2242-2255.
Mousavi, S., Jafari, S. I., Nikneshan, S., & Tavakolnia, M. (2014). “Analysis and review of human and moral values ​​chart in the field of curriculum planning”. The Third Conference of the Islamic-Iranian Model of Progres, Tehran. [In Persian].
Nasibulina, A. (2015). “Education for Sustainable Development and Environmental Ethics”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 214, 1077- 1082.
Navakhti Moghaddam, A., & Khaleghi, Z. (2019). “Investigating the Relationship of the Educational System with the Islamic-Iranian Model of Progress”. Seventh National Conference on the Basic Model to the Islamic-Iranian Model of Progress, Tehran. [In Persian].
Poormusavi, S. Y. (2015). “The Role of the Education System in the Development and Sustainability of Iranian Islamic Culture”, The First National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, Tehran, Retrieved from https://civilica.com/doc/320796. [In Persian].
Razavi, S. M., Akbari, M., Jafarzadeh, M., & Zali, M. R. (2013). “Reviewing of Mixed Method research. Unversity of Tehran”. [In Persian].
Rezaei, M., Ahmadi, Gh. A., & Imam Jomeh, S. M. R., & Nasri, S. (2019). “Investigating the Attention to the Elements of Education for Sustainable Development in Elementary Social Sciences Curriculum”. Research in Curriculum Planning, 5(30), (successive 57), 28-42. [In Persian].
Safdel, M. (2019). “Investigating the Status of Three Important Family and Education and Government Institutions in the Islamic-Iranian Model of Progress”. Seventh Conference of the Iranian Islamic Model of Progress; From the Basic Model to the Iranian Model of Progress, Tehran. [In Persian]
Sanchooli, Z. (2013). “Explain the nature of the Iranian Islamic model of progress”. Islamic Iranian Progress Model, 2(3), 79-104. [In Persian]
Shahvali, M., & Ostovar, S. (2012). “Survey of environmental attitudes of middle and high school students in Kish Island”, The first national conference on environmental protection and planning, Hamedan. [In Persian]
Summers, M., & Kruger, C. (2003) “Teaching Sustainable Development in primary schools: theory into practice”, The Curriculum Journal, 14(2), 157-180.
UNESCO (2005) “United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005–2014)”: International Implementation Scheme. Paris: UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148650E.pdf.
UNESCO. (2012). “Education for Sustainable Development in Action, SOURCEBOOK, Learning & Training”. UNESCO Education Sector.
UNESCO. (2014) “Shaping the Future We Want UN Decade of Education for Sustainable Development” (2005-2014), Published in 2014 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, France.
Veronese, D. P., & Kensler, L. A. W. (2013). “School Leaders, sustainability, and green school practices: An elicitation study using the theory of planned behavior”. Journal of Sustainability Education, 4(1), 1-21.
Weinberger, K. (2004). “Sustainability, sustainable development goals (SDG) and the post 2015 development agenda”, Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA-UNESCAP).
Yazdan Panah, M., & Chenani, E., & Hamid, F. (2019). “The Importance of Continuing Education in Sustainable Development”. The Seventh Islamic-Iranian Model of Progress Conference, From the Basic Model to the Islamic-Iranian Model of Progress, Tehran. [In Persian]
Zakeri, N., Afhami, R., & Rashidi, S. (2014). “The model of sustainable development of environmental education for the adolescent generation in schools”. The First National Conference on Conservation Planning, Environmental Protection and Sustainable Development, Hamedan. [In Persian]
Zaribaf, S. M. (2014). “Basics, compilation process, conceptual model and requirements for compiling the Islamic-Iranian model of progress”. Islamic Economics Studies, 5(2), 127-156. [In Persian]
Zibaee, H. (2010). “A study on the essential relationship between progress and justice; Progress as justice. Micro-letter of justice in the Islamic-Iranian model of progress”. Tehran: Hamshahri. [In Persian]