با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران

2 دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران

3 دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران

چکیده

رسانه‌های محلی، نقش بی­‌بدیلی در مدیریت بحران­‌ها از جمله بحران‌های محیط‌زیستی دارند. در کشور ما، استان خوزستان سال‌هاست که با بحران ریزگردها روبروست ولی رسانه‌های محلی در این بحران عملکرد مناسبی نداشته‌اند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بهبود عملکرد رسانه­‌های محلی استان در قبال بحران محیط‌زیستی ریزگردها انجام شده است. بدین ترتیب پژوهش حاضر جهت دستیابی به این راهکارها طراحی شد و برای جمع‌آوری اطلاعات روش مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصین حوزه رسانه، بحران و محیط‌زیست بود که از طریق نمونه­‌گیری هدفمند، 12 نفر انتخاب و با آن‌ها مصاحبه انجام گرفت. با تحلیل داده­‌ها از طریق روش تحلیل مضمون، 36 راهکار در قالب هشت دسته کلی شامل اطلاع‌­رسانی، نیروی انسانی، سیاست­گذاری، آموزش و فرهنگ‌سازی، تقویت مشارکت عمومی، مطالبه­‌گری و پاسخ طلبی، آگاه‌­سازی و هشداردهی و تعامل با سازمان­های متولی مدیریت بحران ارائه شد. رسانه­‌های محلی با استفاده از این راهکارها، می­توانند عملکرد خود در بحران‌های محیط‌زیستی را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

How to Improve the Performance of Local Media in Environmental Crisis (Case Study: the Dust Crisis in Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Alikhani 1
  • Aliakbar Razmjoo 2
  • Siavash Salavatian 3

1 Master of Media Management, Faculty of Communication and Media,IRIB University, Tehran

2 Faculty of Communication and Media, IRIB University, Tehran

3 Media, and Communication Faculty, IRIB University

چکیده [English]

Local media play an indispensable role in crisis management, including environmental crises. In our country, Khuzestan province has been facing a dust crisis for many years, but the local media have not performed well in this crisis. In this regard, this study was conducted with the aim of improving the performance of local media in the province in the face of a dust environmental crisis. Thus, the study was designed to achieve these solutions, and a semi-structured interview method was conducted to collect information. The statistical population of this study included experts in the field of media, crisis, and environment, and through targeted sampling, finally, 12 experts were selected and interviewed. By analyzing data through thematic analysis research method, 36 solutions in eight general categories including (human resources), (informing) & (policy-making), (educating) and (improving public participation), (demanding), (warning), (co-working and coordinating with authorities of crisis) were presented. By applying these strategies in local media planning, local media can improve their performance in environmental crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Crisis
  • Local Media
  • Crisis Management
  • Performance Improvements
Abbasi, F. (2021). “Crisis of fine dust and its effects on regional security (Case study: Ahvaz city)”. Geography and Human Relationships, 3(4), 156-174. [In Persian]
Abdi, Z. (2015). “The Role and Function of Mass Media on Environmental Issues”. Refah, 14 (55), 315-350. [In Persian]
1. Khojasteh & Ahmadi
2. Bashir
 
 
Ahadzadeh, A. S., & Emami, H. (2013). “Public relations and crisis communication in the age of social media”. Journal of Social Sciences, 61, 64-69. [In Persian]
Alamtabriz, A., Alamtabriz, A., Taleghani, M., Simbar, R., & Ranjkesh Kisomi, Y. (2017). “The Role of Media Personnel Empowerment in Managing the International Ecological Crisis of the Caspian Sea”. International Relations Research, 7(1), 157-178. [In Persian]
Ali Asgari, G. (2012). “The role of media on a healthy environment”. Media Studies, 7 (1), 163-172. [In Persian]
Baldauf, B. M. (2011). “Essential Elements of Ecological Literacy and the Pathways to Archieve It: Perspectives Of Ecologists”. The University Of Montana Missoula.
Bashir, H. (2008). “Media and the semantics of the crisis”. Communication Research, 15 (3), 9-31. [In Persian]
Binaei Bashi, M. (2012). “The role of environmental TV programs in informing and involving the citizens of Tehran in environmental protection”. Master Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. [In Persian]
Dadgaran, S. M. (2015). “Fundamentals of Mass Communication”. Tehran: Morvarid Publications. [In Persian]
Eftekhari, A. (2008). “Crisis media management”. Journal of Communication Research, 15(3), 31-54. [In Persian]
Fars Agency. (2016). Pre-crisis information is promising. Retrieved from: https://www.farsnews.ir/news/1395122200119
Ghanbari, S., & Azaddoost, M. (2017). “Functions and approaches of the media in crisis management”. Journal of Media Management, (30-31), 27 - 38. [In Persian]
Goudarzi, M., & Eshraghi, Y. (2016). “Environmental Communication and Pathology of the Environmental Role of Iranian Media”. Communication Research, 22(84), 9-31. [In Persian]
Hess-Quimbita, G., & Pavel, M. (1996). “Assessing an Environmental Attitude Development Model: Factors Influencing the Environmental Attitudes of College Students”. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York, April 8-12.
Izadi Yazdan Abadi, A., Ghazi, I., Mirzazadeh Ghasab F. (2015). “Prioritizing the factors influencing the role of mass media in natural disaster management using Hierarchy Process(AHP)”. Disaster Prev. Manag. Know, 5 (2), 100-108. [In Persian]
Jiang, X., Flores, H. R., Leelawong, R., & Manz, C. C. (2016). “The effect of team empowerment on team performance: A cross-cultural perspective on the mediating roles of knowledge sharing and intra-group conflict”. International Journal of Conflict Management, 27 (1), 54-87.
Khaniki, H. (2008). “Risk Communications, Crisis Communications: Backgrounds, Concepts and theories”. Rasaneh, 19(2), 81-105. [In Persian]
Khojasteh, H. (2005). “Natural Disaster Crisis and the Special Role of Radio in Controlling It”. Communication Research, 12 (42 & 43), 25-7.
Khojasteh, H., & Zahir A. (2008). “Principles of Professional Ethics of Journalists and Mass Media in Crisis Management (Earthquake)”. Communication Research, 15(4), 47-68. [In Persian]
Koohi-Aqdam, E. (2013). “The role of mass media with (emphasis on television) on promoting environmental literacy of middle school teachers in Tehran.” Master Thesis, Payame Noor University, Central Tehran. [In Persian]
Law on the Establishment of the Crisis Management Organization of Iran. (2008). [In Persian]
Matthews, J. (2017). “The role of a local newspaper after disaster: an intrinsic case study of Ishinomaki, Japan”. Asian Journal Of Communication.
Montazer Qaem, M., & Erfani Hoseinpour, R. (2017). “Media and Environment: An Introduction to Environmental Communication”. Interdisciplinary Studies in Media and Culture, 6(2), 145-170. [In Persian]
Nejatbakhsh Isfahani, A., & Bagheri, A. (2008). “The role of mass media in crisis prevention”. Communication Research, 15 (56), 137- 158. [In Persian]
Pakintin, I., & Fathi Zadeh, A. (2008). “Employee empowerment: Necessities and solutions”. Journal of Industrial Strategic Management, 5 (11), 134-149. [In Persian]
Qahramani-Fard, S., Nasehi, F., & Khaleqkhah, A. (2014). “The role of the media in preserving the environment.” The First National Conference on Environmental Pollution with a focus on clean land, Tehran. [In Persian]
Roshandel Arbatani, T. (2008). “The role of media management in the transformation of crisis from threat to opportunity”. Communication Research, 15 (3), 142-162. [In Persian]
Rahimi J. (2014). “Designing and providing strategic information system to manage hospitals based on balanced score model. Proceedings of the 5th Annual Conference of Students Across the Country”. Health Services Management, 3 (11), 45-67.
Rashidi, E., Nouri, M., Nekooie, M. A. (2015). “Identifying and prioritizing the functions of mass media in disaster management by using Analytic Network Process”. Journal of Emergency Management, 3(2), 15-24. [In Persian]
Saikia, R. (2017). “Role of mass media in creating environmental awareness”. National Journal of Multidisciplinary Research and Development,2(1), 01-04.
Salavatian, S. (2016). “Designing a Comprehensive Model of the the Local and National Radio and TV stations role in Natural Hazards Management in Iran”. Environmental Management Hazards, 3(3), 211-232. [In Persian]
Shafaqna. (2017). Dusting should be a priority for media research without politicization. Retrieved from https://en.shafaqna.com/news/517246/
Sharifi, Z., Mozaffari, A., Delavar, A., & Farhangi, A. A. (2018). “Clarifying the Elements of Environmental Journalism”. Quarterly of Cultural Studies & Communication, 14(50), 111-139. [In Persian]
Therese, G. (2004). “The role of the media in the crisis”. Translated by Mohammadi Shakiba, Abbas (2005). Communication Research, 12 (42-43), 203-233. [In Persian]