با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده

اهمیت محیط­زیست و حفاظت از آن از جمله مسائل مهم در تمام نقاط جهان به‌حساب می­آید. با آشکار شدن نتایج مخرب مصرف­گرایی بر محیط­زیست، مقوله پایداری مطرح شد. مصرف سبز ابزار مهمی برای تغییر به سمت تولید و مصرف پایدار محیط­زیستی به شمار می­رود. بر همین اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با رفتار مصرف محیط­زیستی پایدار روستاییان می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی سرپرستان خانوارهای روستایی در بخش ماهیدشت در شهرستان کرمانشاه بود که بر اساس سرشماری آمار و نفوس مسکن (2016)، تعداد آن­ها 4637 نفر است. بر اساس فرمول بارتلت و همکاران (2001)، 310 نفر از خانوارهای روستایی منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه­گیری دومرحله‌ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با نظرات پانلی از کارشناسان تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش­آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای مقیاس­های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین 85/0 تا 91/0) بود. یافته­های بخش توصیفی حاکی از آن بود که 6/82 درصد از پاسخگویان اقدامات مرتبط با رفتارهای مصرف محیط­زیستی پایدار را در حد متوسط و 1/17 درصد نیز در سطح پایین انجام می­دادند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای نگرش، سطح تحصیلات، میزان مالکیت اراضی، میزان درآمد سالیانه و میزان شرکت در دوره­های آموزشی مرتبط با مسائل محیط­زیستی با رفتار مصرف محیط­زیستی پایدار روستاییان رابطه مثبت و معنی­داری وجود داشت. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که بین انجام رفتار مصرف محیط­زیستی پایدار از سوی روستاییان برحسب جنس آن­ها تفاوت معنی ­دار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors Related to Villagers' Sustainable Environmental Consumption Behavior (A study in Mahidasht section of Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • Ramesh Mehraban 1
  • Rohallah Rezaei 2

1 MSc, Agricultural Extension and Education, University of Zanjan

2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural, University of Zanjan

چکیده [English]

The importance of the environment and its protection is one of the most critical issues worldwide. The issue of sustainability was raised as the destructive environmental effects of consumerism were revealed. Green consumption is an important means of change towards production and environmentally sustainable consumption. Accordingly, the current study primarily was aimed to investigating the factors related to villagers' sustainable environmental consumption behavior. The statistical population of the study was included all heads of rural households in Mahidasht district in Kermanshah city, which according to the Housing Statistics and Population Census (2016), their number is 4637 people. Considering the formula of Bartlett et al. (2001), a sample of 310 rural households in the study area were selected using a two-stage sampling method. The data were collected using a questionnaire whose content validity was confirmed by a panel of experts. A pre-test was conducted to determine the reliability of the research tool, leading to appropriate Cronbach’s alpha values for the main scales (ranging from 0.85 to 0.91). According to descriptive results, 82.6% and 17.1% of the respondents showed behaviors related to sustainable consumption at moderate and low levels, respectively. The results of correlation analysis showed a positive and significant relationship between the variables of attitude, educational level, land ownership, annual income, and participation in training courses on the environmental issues and villagers' sustainable consumption behavior. Also, the results indicated a significant difference between the villagers' sustainable consumption behavior in terms of their sex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Environmental Development
  • Green Consumption Behavior
  • Attitude
Ajzen, I. (1991). “The Theory of Planned Behavior”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
Ajzen, I. (1985). “From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior”. In Action control (pp. 11-39), Berlin Heidelberg. New York: Springer-Verlag.
Ajzen, I. (2002). “Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior”. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 665–683.
Anbari, M., Firozabadi, A., Sorosh, S. (2014). “The effect of material and dignity competition on rural consumerism”. Iranian Social Studies, 7 (4), 110-136. [In Persian]
Azmi, A. & Motiei Langroudi, H. (2010). “An overview of the environmental problems of Iranian villages and solutions to these problems”. Journal of Housing and Rural Environment, 30 (133), 101-118. [In Persian]
Abbasi, J. & Rezaei, A. (2017).“Investigating the factors affecting green consumption behavior”. Journal of Development and Transformation Management, 2017 (31), 71-81. [In Persian]
Adeli Sardoei, M., Hayati, B.A., Zarifian, Sh., Hosseini Nasab, S. R. (2011). “Factors Affecting the Sustainability of Agricultural Operations in Jiroft (Case Study of Products: Onions, Potatoes and Tomatoes) ”. Journal of Agricultural Economics and Development (Agricultural Science and Industry), 25(4), 459-468. [In Persian]
Abbasi Esfanjani, H. & Khodaei Gargari, M. T. (2018). “The effect of social and psychological factors on green consumer behavior with the mediating role of environmental behaviors and green purchase intention”. Business Reviews, 86 and 87, 45-58. [In Persian]
Abedi Sarvestani, A. (2015).“Environmentally friendly values and behaviors: a study in forest parks of Golestan province”. Journal of Geography and Environmental Planning, 26(30), 329-342. [In Persian]
Burton, R. J. F. (2014). “The influence of farmer demographic characteristics on environmental behaviour: A review”. Journal of environmental management, 135, 19-26.
Bloodhart, B. & K. Swim, J. (2020). “Sustainability and Consumption: What Is Gender Got to Do with It?”. Journal of Social Issues, 76(1), 1-13.
Carey, M., White, E.J., McMahon, M., O'Sullivan, L.W. (2019). “Using personas to exploit environmental attitudes and behavior in sustainable product design”. Applied Ergonomics, 78, 97-109.
Cutler, P. & Armstrong, G. (2006). “Principles of Marketing, translated by Bahman Forouzandeh, learned publication, sixth edition, Isfahan”.
Corsini, F., Laurenti, R., Meinherz, F., Appio, F.P., Mora, L. (2019). “The Advent of Practice Theories in Research on Sustainable Consumption: Past, Current and Future Directions of the Field”. Sustainability, 11(2), 341.
Daurer, S., Molitor, D., Spann, M., Manchanda, P. (2015). “Consumer search behavior on the mobile internet: An empirical analysis”. Working Paper, Ross School of Business, USA.
Dsouza, C., Taghian, M., Lamb, P., Peretiatko, R. (2007). “Green Decisions: Demographics and Consumer Understanding of Environmental Labels”. International Journal of Consumer Studies, 31(4), 371-376.
Dsouza, C., Taghian, M., Lamb, P. (2006). “An Empirical Study on the Influence of Environment Labels on Consumers”. An International Journal of Corporate Communications, 11(2), 162-173.
Delbar, E. & Ghasemi, M. (2019). “An Analysis of the Green Level of Consumer Behaviors in Rural Households and Its Effective Individual Factors (Case study: Khaf County)”. Consumer Behavior Studise Journal, 6(2), 219-247. [In Persian]
doPaço, A., Shiel, C., Alves, H. (2018). “A new model for testing green consumer behavior”. Journal of Cleaner Production, 207, 1-30.
Falakuddin, Z. & Hajizadeh Meymandi, M. (2017). “Investigating responsible environmental behaviors among the citizens of Yazd and socio-cultural factors affecting it”. Sociology of Social Institutions, 3(10), 81-112. [In Persian]
Fischer, D., Böhme, T., Geiger, S.M. (2017). “Sustainable consumption behavior: Development and validation of the YCSCB scale”. Young Consumers, 18(3), 312–326.
Farahmand, M., Shokoohifar, K., Siarkhlaj, H. (2014). “Study of social factors affecting environmental behaviors (Case study: citizens of Yazd)”. Urban sociological studies, 4(10), 141-109. [In Persian]
Faham, A., Mokhtarnia, M., Darvish, A. (2006). “Investigation and prioritize background of participation and co-operate NGOs in activity of natural resource development and extension from view natural resource Non- Governmental staff”. Sixth Symposium of Iranian Society of Environmentalists, available www.civilica.com. [In Persian]
Ferdowsi, S., Mortazavi, Sh., Rezvani, N. (2007). “The relationship between environmental knowledge and environmental protection behaviors”. Journal of Humanities, 1(8), 253-266. [In Persian]
Ghazani, E. & Bizhani, M. (2015). “Application of environmental value attitudes in analyzing the environmental behavior of farmers in order to protect the soil (Case study: paddy farmers in the central part of Sari)”. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2(1), 81-91. [In Persian]
Han, H., Hsu, L.J., Lee, J. (2009). “Empirical investigation of the roles of attitudes toward green Behaviours, overall image, gender, and age in hotel customers’ ecofriendly decision-making process”. International Journal of Hospital Management, 28(13), 519-528.
Hemayatkhah Jahromi, M., Ershad, F., Danesh, P., Ghorbani, M. (2017). “Analysis of environmental behaviors based on TPB model”. Social Development Quarterly (Former Human Development), 11(3), 31-66. [In Persian]
Hejazi, S. Y. & Eshaghi, S. R. (2014). “Explaining the environmental behavior of villagers in the western provinces of the country based on the planned behavior model”. Iranian Agricultural Economics and Development Research, 45(2), 257-267. [In Persian]
Hosseini, S. Y. & Ziaei Bideh, A. (2014). “The Impact of Demographic Characteristics on Environmental Knowledge and Consumer Environmental Behaviors”. Business Management Perspectives, 19, 185-206. [In Persian]
Hoffmann, S., Mai, R., Lasarov, W., JanS.Krausec, Schmidtc, U. (2019). “Hungry bellies have no ears. How and why hunger inhibits sustainable consumption”. Ecological Economics, 160, 96-104.
Irvani, H. & Darban Astana, A. (2004). “Measurement, analysis and explanation of exploitation units (Case study: wheat farmers in Tehran province)”. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 35(1), 39-52. [In Persian]
Jeffrey, D.W. (2001). “The Roles of Environmental Non-Governmental Organizations in the Twenty-First Century”. Biology and Environment: Proceedings of the Royal Irish Academy, 10(2), 151-156.
Jamshidi, A., Nouri Zamanabadi, S. H., Jamini, D., Bahari, A., Moradi, N. (2015). “Investigation and evaluation of structures affecting sustainable agriculture (Case study: rice farmers in Shirvan Chardavol city, Ilam province)”. Geographical Research Quarterly, 30(3), 223-240. [In Persian]
Kim, Y. (2002). “The Impact of Personal Value Structures on Consumer Pro-Environmental Attitudes, Behaviors, and Consumerism: A Cross-Cultural Study”. Michigan State University. pp. 1-158.
Kalantari, K., Shabanali Fami, H., Asadi, A., Movahed Mohammadi, H. (2007). “Investigating factors affecting environmental behavior of urban residents: A case study in Tehran City-Iran”. American journal of environmental sciences, 3(2), 67-74. [In Persian]
Khajeh Shahkoohi, A., Najafi Kani, A. A., Vesal, Z. (2015). “Investigating the Factors Affecting the Environmental Awareness of Villagers (Case Study: Jaghargh Rural District in Binalood County)”. Rural Research and Planning, 4(1), 95-85. [In Persian]
Kreuzer, C., Weber, S., Off, M., Hackenberg, T., Birk, C. (2019). “Shedding light on realized sustainable consumption behavior and perceived barriers of young adults for creating stimulating teaching–learning situations”. Sustainability, 11(9), 1-18.
Kanchanapibul, M., Lacka, E., Wang, X., Chan, H.K. (2014). “An empirical investigation of green purchase behavior among the young generation”. Journal of Cleaner Production, 66, 528–536.
Khoshfar, Gh., Salehi, S., Vesal, Z., Abbaszadeh, M. R. (2015). “Study of social factors affecting the environmental awareness of villagers (Case study: Jagharq village of Binalood city)”. Rural Research, 6(1), 137-158. [In Persian]
Kadic-Maglajlic, S., Arslanagic-Kalajdzic, M., Micevski, M., Dlacic, J., Zabkar, V. (2019). “Being engaged is a good thing: Understanding sustainable consumption behavior among young adults”. Journal of Business Research, 104, 644-654.
Mokhtari Malekabadi, R., Abdollahi, A. Sadat., Sadeghi, H. R. (2014). “Analysis and Recognition of Urban Environmental Behaviors (Case Study: Isfahan 2012)”. Journal of Research and Urban Planning, 5(18), 1-20. [In Persian]
Mousavi, A. & Abtin, V. (2015). “Investigation of waste management in Kermanshah. Proceedings of the First National Conference on Environmental Science and Management, Ardabil”. October 5, 2015, 1-4. [In Persian]
Mahboubi, M. R. & Ramezani, N. (2011). “Assessing the environmental ethics of villagers in Golestan province”. Journal of Ethics in Science and Technology, 6(3), 62-72. [In Persian]
Menatizadeh, M., Zamani, G. H., Karami, E.A. (2013). “Modeling the environmental behavior of Shirazi farmers using value-belief-norm theory stern”. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(4), 613-624. [In Persian]
Marzban, A., Barzegaran, M., Hamitkhah, M., Ayasi, M., Delavari, S., Sabzei, M. T., Rahmanian, V. (2020). “Assessing the level of awareness and environmental behaviors of citizens (Case study: Yazd urban population)”. Journal of Health and Environment, Scientific-Research Quarterly of Iranian Scientific Association of Environmental Health, 12(1), 17-30. [In Persian]
Nawah, A., Forootan Kia, Sh., Porter Karouni, M. (2011). “Investigating the relationship between the degree of religiosity wite values and environmental behaviors of citizens (Case Study: City of Ahvaz)”. Urban Studies, 1(1), 77-98. [In Persian]
Pourjamshidi, H., Mehdizadeh, H., Gholamrezaei, S., Shiri, N. (2015). “Factors affecting the tendency to sustainable consumption behavior: A case study of Khorramabad”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 4(4), 55-64. [In Persian]
Pourjamshidi, H. (2015). “Investigating the factors affecting the consumption of green products among the citizens of Khorramabad”. Master Thesis in Entrepreneurship Management. Ilam University. [In Persian]
Rezaei, R., Mianaji, S., Ganjloo, A. (2018). “Factors affecting farmers’ intention to engage in on-farm food safety practices in Iran: Extending the theory of planned Behaviour”. Journal of Rural Studies, 6(3), 152-166. [In Persian]
Rahman Bakhsh, M. (2017). “The importance and position of education in sustainable protection of the environment”. Proceedings of the International Congress of Geography and Sustainable Development, Tehran, September 5, 2017, 1-9. [In Persian]
Rahmati Ghofrani, Y., Taleghani, M., Jirani, E. (2017). “Consumer value tendencies and desire to buy behavior”. Quarterly Journal of Business Management Exploration, 9(17), 125-147. [In Persian]
Rhead, R., Elliot, M., Upham, P. (2015). “Assessing the structure of UK environmental concern and its association with pro-environmental behaviour”. Journal of Environmental Psychology, 43, 175- 183.
Salehi, S. & Imam Qoli, L. (2012). “Experimental study of the relationship between environmental awareness and behaviors (Case study of urban and rural areas of Sanandaj)”. Iranian Journal of Social Issues (Kharazmi University), 3(1), 121-147. [In Persian]
Sachs, J.D. (2015). “The age of sustainable development. New York, NY: Columbia university press”. Journal of the American Planning Association, 81(3), 241-242.
Shen, D., Richards, J., Liu, F. (2013). “Consumers’ awareness of sustainable fashion”. Marketing Management Journal, 23(2), 134-147.
Soleimani, M., Bouzar Jamhari, kh., Javan, J., Anabestani, A.A. (2015). “Explaining the factors affecting the instability of rural settlements in Iran”. Journal of Rural Research and Planning, 4(3), 21-38. [In Persian]
Saleki, Z. & Saleki, S.M. (2012). “The main factors influencing purchase behavior of organic products in Malaysia”. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 14(1), 98-116.
Sajasi Gheidari, H. & Arab Teymouri, Y. (2017). “Assessing and analyzing the social responsibility of villagers to protect the environment (study on rural areas of Khaf city)”. Social Issues of Iran, 9(1), 79-99. [In Persian]
Shamsi Papkiadeh, Z. & Shobiri, M. (2019). “Study of socio-economic factors affecting women's environmental awareness (Case study: Tehran City)”. Journal of Women and Society, 10(2), 319-333. [In Persian]
Safa, L. & Mohammadian Saqin Sara, V. (2020). “Determinants of environmental protection behaviors in rural areas of Tabriz”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 8(3), 97-116. [In Persian]
Tallontire, A., Rentsendorj, E., Blowfield, M. (2001). “Ethical consumers and ethical trade: A review of current literature”. Policy series 12. Chatham, UK: Natural Resources Institute.
Vermeir, I. & Verbeke, W. (2008). “Sustainable food consumption among young adults in Belgium: Theory of planned behaviour and the role of confidence and values”. Ecological Economics, 64(3), 542–553.
Waghefi, E. & Haghighatian, M. (2014). “Investigating the Impact of Cultural Capital (Institutional Dimension) on Environmental Social Behaviors with Sustainable Development Approach (Case Study: Shiraz City)”. Journal of Urban Economics and Management, 2(8), 47-65. [In Persian]
Wang, Y., Xiang, D., Yang, Z., Ma, S. (2018). “Unraveling customer sustainable consumption behaviors in sharing economy: A socio-economic approach based on social exchange theory”. Journal of Cleaner Production, 208, 869-879.
Wang, P., Liu, Q., Qi, Yu. (2014). “Factors influencing sustainable consumption behaviors: a survey of the rural residents in China”. Journal of Cleaner Production, 63, 152-165.