با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکتری زمین شناسی، معاونت طبیعی، سازمان محیط‌زیست، تهران، ایران

چکیده

حضرت آیت الله خامنه ای نه تنها رهبر معظم ایران است بلکه یکی از رهبران برجسته مذهبی جهان هم می باشد. برای بررسی دیدگاه های مقام معظم رهبری 57 مورد از بیانات ایشان درمحدوده زمانی 1370-1400 با کلیدواژه های محیط زیست، طبیعت، منابع طبیعی، هوا، آب، خاک، درخت، جنگل، مرتع، تخریب، انرژی، آلودگی، آگاهی، قانون، جرم، تصرف و .... مورد پردازش آماری، تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پردازش این داده ها نشان می دهد که بیش ترین تکرار در مورد کلمه درخت و درختکاری با 205 مورد و کم ترین آن ها مربوط به کلمه آگاهی رسانی با 4 مورد تکرار شده است. اهمیت ویژه رهبری بر درخت و درختکاری از این دیدگاه جالب است که در قران کریم نیز کلمه درخت 27 بار و نام درختانی مثل خرما 20 بار تکرار شده است. از نکات مهم دیگر در کلام مقام معظم رهبری نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی آن است که علاوه بر بکارگیری کلمات درست از دید یک مقام اجرایی و کارشناسی، حاکم بودن یک روح معنوی و عدالت طلبانه در این حوزه است. ایشان توجه به محیط زیست و منابع طبیعی را نه تنها یک وظیفه دینی بلکه یک وظیفه عدالت طلبانه و در راستای انجام وظایف فرهنگ دینی و اسلامی می دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Environment in the Ayatollah Khamenei’s Thoughts, the Supreme Leader of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yazdi 1
  • Mohammad Medadi 2

1 Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 PhD, Department of Environment Organization, Iran

چکیده [English]

The subject of present article has to do with the importance of environment and natural resources in the political view of supreme leader of Iran. Ayatollah Khamenei is not only supreme leader of Iran but also, he is one of the eminent religious leaders in the world. For evaluation of his thoughts about environment and natural resources his 57 statements from 1991-2021 with the keywords of environment, nature, natural resources, air, water, soil, tree, planetary, forest, destruction, energy, pollution, environmental culture, awareness, law and crime statistically were analyzed. The data analysis shows that tree and planting 205 cases (maximum) and environmental awareness 4 cases (minimum) occur in his statements. It is important to note that his special attention to tree and planting is similar to special attention of tree and planting in Quran. The data analysis of Quran words show that tree 27 cases and tree of Date 20 cases have been repeated. It is clear that there is religious, justices and morality spiritual in his statements about environment, nature and natural resources. It seems that his view about environment, nature and natural resources is not only scientific, executively and expertise but also it is deeply moral and religious ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Natural resources
  • Thoughts
  • Ayatollah Khamenei
  • Iran
Abedi S. A. and Shah Vali M. (2008). The necessity and features of research on environmental ethics, Ethics in science & technology, 3(3 & 4), 56-61. [In Persian]
Aminzadeh B. (2003). Religious ideology and environment, an introduction to Islamic view towards nature, Journal of environmental studies, 28(30). 97-106. [In Persian]
Entezari A. (2012). The religious principles of preserving the environment, Theological – doctrinal research, 2(7), 47-71. [In Persian]
Iran DOE. (2016). Action plan for general environmental policies. https://www.doe.ir/ Portal/Home/C014-4445-B9B2-129. [In Persian]
Islami, M.T. (2012). “Islam and Environmental ethics with emphasis on the ideas of Ayatollah Javadi Amoli”. Isra Quarterly, Issue IV, the 12th consecutive summer of 1391. [In Persian]
Liaghati H., M. Yazdi N. and Mobarghaee D, N. (2017). “Analytical investigation of environmental higher education status in Iran”, Journal of environmental education and sustainable development, 5(4). 63-76. [In Persian]
Majidi, H. and Mousavinia, S. M. (2018). “Dominant Discourse Factors on Ayatollah Khamenei’s Environmental Thoughts”, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 6(3), 79-90. [In Persian]
Muhaqeq Damad, M. (1994). “Nature and The Environment from the Perspective of Islam”. Journal of letter of culture (Nameye farhang), 4(13), 78-89. [In Persian]
Nadimi, M. and Daneshvar, J. (2018). “Karl Barth on Natural Theology: A Critical Study”, Journal of MarifatI Kalami, 9(1), 81-97. [In Persian]
Nasrs, S. H. (1963). Islamic Thinkers, Ideology about the Nature, Tehran: Kharazmi publications. 260p. [In Persian]
Nasr, S. H. (1999), “Religion and Environmental Crisis”, Criticism and theory magazine, Winter and Spring, No. 17 and 18, 88-102. [In Persian]
Nasr, S. H. (2000). Man and the Nature (the Spiritual Crisis of Modern Man), translated by Abdolrahim Govahi, Tehran: Islamic culture’s publication office. 143p. [In Persian]
Nasr, S. H. (2007). Religion and the Nature’s Order, translated by E. Rahmati, Tehran: Ney publications, 178p. [In Persian]
Nasr, S. H. (2010). “The Environment is a Spiritual Crisis”. Journal of the News of Religions, 29,7-36. [In Persian]
Sadeghi, A. H., Akbarian S. and Shaker, M.K. (2007). “New approaches to religious themes for environmental protection”, Journal of Research and Hawzah, No.30-31, 157-177. [In Persian]
Supreme leader website. (2015). General environmental policies. https://khamenei.r/news.31422. [In Persian]
Yazdi M., Javaherian Z. and Ajadari, A. (2010), “An investigation about environmental performance index”, Journal of DOE, 48, 56-55. [In Persian]
Yazdi M., Ramazani E. and Aminian B. (2012). Impact of Environmental Factors on the National Security of Iran – A Case Study of Arak, Journal of Environmental Sciences, V.10., No.1., pp.157-165. [In Persian]
Yazdi M., (2015). General environmental policies, a perspective, 3p. https://www.tabnak.ir/news/548846. [In Persian]