دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. واکاوی ابعاد و مولفه های تربیت زیست محیطی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اعتبار بخشی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.30473/ee.2022.59869.2387

معصومه صمدی


2. شناسایی و اولویت بندی چالش ها و راهکارهای عملی رفتارمحیط زیستی گلخانه داران خیار دهستان طارند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.30473/ee.2022.58260.2347

علی احمدی فیروزجائی؛ مهناز غفوری؛ مهسا صفری پور؛ طاهره شرقی


3. تحلیل رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.30473/ee.2022.58126.2336

رضوان مهنی رفتار؛ امیر نعیمی


4. مقایسه اثربخشی الگوهای توضیحی و پنج مرحله‌ای بایبی بر فرایند یادگیری- یادداری آموزش محیط‌زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.30473/ee.2022.52228.2188

مهناز جدیدی؛ منصوره جدیدی؛ محمد جواد امیری


5. تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر باورهای معرفت شناختی و یادگیری مفاهیم محیط زیست دانش آموزان پایه یازدهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.30473/ee.2022.52334.2193

مرمر خانمحمدی؛ محمد سیفی؛ فائزه ناطقی