با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مهندسی محیط‌زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، مهندسی محیط‌زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، مهندسی محیط‌زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دکتری، مهندسی محیط‌زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30473/ee.2023.64718.2552

چکیده

سنجش آگاهی و شناخت ترجیحات عمومی گام نخست در پایش و آسیب‌شناسی برنامه‌های آموزشی اجراشده و همچنین طراحی محتوای جدید آموزشی در جهت ارتقای سطح دانش و رفع نواقص موجود است. در این راستا این مطالعه با طراحی و سنجش پایایی و روایی پرسشنامه،‌ نسبت به ارزیابی سطح آگاهی و نظرسنجی در خصوص ترجیحات عمومی در زمینه مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی در شهر تهران اقدام گردید. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بیش از نیمی از 971 شهروند تهرانی شرکت‌کننده در این پژوهش، از خطرناک بودن 6 دسته از پسماندهای خطرناک خانگی اطلاع درستی ندارد. همچنین کمتر از 5 درصد پاسخ‌دهندگان از سرانه تولید و سهم بخش خطرناک خانگی از جریان پسماند مسکونی آگاه هستند. بااین‌وجود، اطلاع شهروندان در زمینه نحوه مدیریت و همچنین آثار سوء مدیریت نادرست پسماندهای خطرناک خانگی، در حد قابل قبولی ارزیابی گردیده است. در نظرسنجی صورت گرفته از شهروندان روش جمع‌آوری توسط اپلیکیشن‌ها به‌عنوان روش برتر انتخابی برای جمع‌آوری و فضای مجازی، به‌عنوان پراستفاده‌ترین منبع برای دریافت محتوای آموزشی در خصوص پسماندهای خطرناک خانگی تعیین گردید. نتایج به‌دست‌آمده نشانگر آن است که 8/67 درصد از شهروندان حاضر به پرداخت اضافه بها به‌منظور مدیریت بهینه بخش خطرناک خانگی بوده و 9/92 درصد از آن‌ها خواستار وضع جریمه برای متخلفین مدیریت اصولی این دسته از پسماندها هستند. جمع‌بندی نتایج پژوهش حاضر از نقصان آگاهی عمومی در خصوص شناخت کمیت و کیفیت بخش خطرناک خانگی حکایت داشته که می‌توان این کمبود را با تولید محتوای آموزشی و ارائه آن در فضای مجازی مرتفع ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of Public Awareness and Preferences of Household Hazardous Waste Management

نویسندگان [English]

  • Houman Gholampour Arbastan 1
  • Saeed Gitipour 2
  • Majid Baghdadi 3
  • Masood Rezaee 4

1 Ph.D. Student in Environmental Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Iran

2 Professor, College of Engineering, University of Tehran, Iran

3 Associate Professor, Collage of Engineering, University of Tehran, Iran

4 Ph.D. in Environmental Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Iran

چکیده [English]


Assessment of public awareness and preferences is the first step in monitoring the implemented training programs, as well as planning for a new training program in order to improve the level of public knowledge about waste management and eliminate existing deficiencies. Therefore, the main aim of this study was to design a scientific and validated questionnaire to assess the knowledge and preferences of people of household hazardous waste management by municipalities. The designated questionnaire was distributed to 971 citizens, and data was collected and analyzed. The results obtained show that more than half of respondents are not aware that personal care products, home cleaners, medicines, vehicles, and home maintenance products are categorized as household hazardous waste. Also, only 5% of citizens are aware of the hazardous waste generation rate in household waste streams. In contrast, the knowledge level of the participants about the impacts of household hazardous waste mismanagement was assessed at an accepted level. Results of the conducted survey indicate that collection through apps and receiving educational content through social media are the most popular methods of waste collection and receiving information methods in relation to household hazardous waste. Furthermore, 67.8 and 92.9% of the respondents agree to pay gate fees and impose fines for violators of hazardous household waste management. Our findings illustrate that a lack of awareness of identifying and information about household hazardous waste quality and quantity could be improved by planning a training program and presenting it on social media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness
  • Questionnaire
  • Household hazardous waste
  • Public preferences
Abolghasemi, T. (2018). The role of motivational methods for effective and universal participation in the source separation of waste. The fourth national conference of knowledge and technology of educational sciences, social studies and psychology of Iran. Tehran. [In Persian]
Abtahi, M., Saeedi, R., Nasrollah Boroojerdi, M., Fakhraeefar, A., Bayat, A., Mokari, S., … Alizadeh, M. (2015). “Public awareness, education and participation in solid waste management in Tehran”. Journal of Health in the Field, 3(2), 7–16. [In Persian]
Ansari, M., Dehdari, T., & Farzadkia, M. (2018). “Design and psychometry a questionnaire to assess the knowledge, attitude and judgment of people about waste management by municipalities”. Iran. J. Health & Environ, 11(3), 307–320. [In Persian]
Asl Hashemi, A., & Valaei, k. (2018). “Investigating the impact of training on awareness and attitude in waste separation at the source in Tabriz city”. The 5th conference and exhibition on environment and upcoming crises. [In Persian]
Azizi mossello, A., & Tarahi, R. (2020). “Survey on public awareness and participation in waste separation from Behbahan city”. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 11(2), 269–279. [In Persian]
Bernstein, J. (2004). Social assessment and public participation in municipal solid waste management - toolkit (English) (No. 33781). Washington, D.C. Retrieved from https://documents.worldbank.org/curated/en/741051468340748098/Social-assessment-and-public-participation-in-municipal-solid-waste-management-toolkit
Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques (Third Edition). New York: JOHN WILEY & SONS.
Decharat, S., Buacharoen, T., Khongrit, V., & Ridchuayrod, S. (2020). “Residents’ Awareness, Attitudes and Perceptions of Household Hazardous Waste Management in Pa-payom, Phatthalung”. Journal of Southern Technology, 13(1),178-190.
Ebadi, T., & Bagherpour, R., (2017). “Assessment of Tehrans public awareness about hazardous household wastes, heavy metals that are soluble in water”. The 5th National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management. [In Persian]
Gholampour Arbastan, H., & Gitipour, S. (2020). “Investigation of Seasonal Variation Effects on Household Hazardous Waste Composition and Generation Rate in Tehran and Proposing Environmental Solutions to Prevent and Reduce”. Journal of Environmental Studies, 46(1), 83–96. [In Persian]
Gholampour Arbastan, H., & Gitipour, S. (2022). “Evaluating the consequences of household hazardous waste diversion on public health and ecological risks of leachate exposure”. International Journal of Environmental Science and Technology, 19(5),4407-4420.
Hajizadeh, Y., Kiani Feizabadi, G., Rezaee, A., Sadeghi Hasanabadi, A., Fadaei, S., Darvish Motavali, M., & Karimi, H. (2019). “Knowledge, Attitude, and Performance of Contributors to the Waste Recycling Program in Hassanabad City, Iran in 2017”. Journal of Health System Research, 15(1), 8–16. [In Persian]
Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). “Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior” Environmental Education Research, 8(3), 239–260.
McCarthy, G. (2018). Handbook on Household hazardous waste (Second Edition; A. Cabaniss, Ed.). Maryland: Bernan Press.
Njoku, P. O., Edokpayi, J. N., & Odiyo, J. O. (2019). “Health and environmental risks of residents living close to a landfill: A case study of thohoyandou landfill, Limpopo province, South Africa”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(12), 10–12.
Sadeghi, H., & Fathi, M. (2010). “Culture, Sustainable development and Environment”. Cultural Engineering, 3(28), 8–20. [In Persian]
Safari, Y., Karimyan, K., Gupta, V. K., Ziapour, A., Moradi, M., Yoosefpour, N., Akhlaghi, M.. & Sharafi, H. (2018). “A study of staff׳s awareness and attitudes towards the importance of household hazardous wastes (HHW) management”. Data in Brief, 19, 1490–1497.
Scudder, K., & Blehm, K. D. (1991). “Household hazardous waste: Assessing public attitudes and awareness”. Journal of Environmental Health, 53(6), 18–20.
Sheikh, A. A. (2018). Household hazardous waste management practices among pastoral community of Mandera county, Kenya COUNTY, KENYA. Kenyatta University.
Slack, R. J. (2007). Household Hazardous Waste : Disposal To Landfill As a Pathway To Environmental Pollution. Imperial College London.
Tehran Urban Research & Planning Center (RPC), (2021). Waste Management Master Plan of Tehran City. [In Persian]
Ubachukwu, N. N., Phil-Eze, P. O., & Emeribe, C. N. (2014). “Analysis of Household Hazardous Wastes Awareness Level in Enugu Metropolis.” Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 3(1), 369-377.