با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور. تهران. ایران

3 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

5 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.30473/ee.2023.62840.2474

چکیده

افزایش شمار جمعیت انسانی و نیاز به توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی انسانی از یکسو و لزوم ایجاد فضاهایی عمومی با هویت برای این جمعیت از دیگر سو باعث توجه به مبحث هویت فرهنگی در قالب فضاهای عمومی، طی دهه‌های اخیر شده است. دراین‌بین پاتوق‌های فرهنگی (باغ –کتاب) به‌عنوان نهادی عمومی و فضایی حیاتی در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی در عرصه فضای شهری ایفای نقش می‌نمایند و امر کتاب و کتاب‌خوانی و میزان گرایش به مطالعه، امروزه یکی از شاخصه‌های توسعه و ارتقا شهر به شمار رفته و در سایه کتاب‌خوانی پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی جامعه میسرتر می‌شود. با این رهیافت نوشتار حاضر می‌کوشد به امکان‌سنجی خلق باغ- کتاب (پاتوق فرهنگی) در فضاهای عمومی شهر با رویکرد ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در سبزه‌میدان شهر زنجان بپردازد. روش‌شناسی این تحقیق توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بوده است. جهت بررسی ارجحیت شاخص­ها در خلق باغ کتاب در سبزه‌میدان شهر زنجان، تعیین وزن هریک از آنها و درنهایت مقدار سازگاری از مدل بهترین-بدترین استفاده‌شده است، سپس جهت بررسی چگونگی پیاده­سازی شاخص­های ازلحاظ اهمیت /عملکرد و مقدار تطابق آنها از روش (اهمیت/عملکرد) استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که طراحی خلاقانه عناصر طبیعی با اختلاف زیاد نسبت به دیگر فاکتورها با مقدار 14/0 رتبه اول را به خود اختصاص داده است و برای خلق این فضا نسبت به دیگر شاخص‌ها دارای وضعیت ارجحیت بوده است. محیطی که همچون کیفیت دل‌نشین باغ ایرانی با تأثیرات روانی خود، اما با خوانشی متفاوت، حس مکان را غنی سازد و بتواند با به‌کارگیری فضاهای باز و انعطاف‌پذیری فضاهای خلاق جمعی که زمینه‌ساز پویایی اجتماعی و آموزش ناخودآگاه هستند، مکمل فضاهای بسته کتابخانه در طرح باشد و در افقی دورتر با استفاده از فرصت‌های تفریحی، فرهنگی و توریستی با توجه به اهداف و چشم‌انداز طرح سبزه‌میدان، به سیاستی جهت تبلیغ فرهنگ کتاب‌خوانی و نمایش اهمیت فرهنگ غنی ایرانی، به گردشگران نیز تبدیل شود. انتظار می‌رود از نظرات و دیدگاه‌های کاربران و مشارکت آنها استفاده شـود تا بتوان مکانی برای بروز فعالیت‌های اجتماعی، شـکل‌گیـری خاطرات جمعی و هویت بخشی به ساکنان ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Creating a Library Garden as a Public Place Attraction to Promote the Culture of Reading Books (Case study: Sabzeh Meydan Square, Zanjan)

نویسندگان [English]

  • Mohamad taghi Heydari 1
  • Daryoosh Jahani 2
  • Prasto Ghasemi 3
  • Yaqub Haqi 4
  • Parvin Rahmati 5

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Payam Noor University. Tehran. Iran

3 Ph.D. student of Urban Planning, Central Tehran Branch of Azad University, Tehran, Iran

4 Ph.D. student of geography and urban planning of Tehran University, Tehran, Iran

5 M.A. in Geography and Tourism Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The increase in the human population, the need to develop human cultural and social spaces on the one hand, and the need to create public spaces with identity, on the other hand, has led to more attention to the topic of cultural identity in public spaces in recent decades. Library Garden, as a public and spatial institution, plays a vital role in the process of cultural and social development in the field of urban space. Books and reading and the tendency to study are some of the characteristics of the development and promotion of the cities. It is possible to advance the cultural and social goals of the society through reading books. With this approach, the present article tries to study the feasibility of creating a library garden in Sabzeh Meydan Square of Zanjan with the approach of promoting the culture of reading. The methodology of this research was a descriptive survey and was applied in terms of purpose. To evaluate the preference of indicators in creating a library garden, the weight of each of them was determined, and finally, the amount of compatibility of the best-worst model has been used to evaluate how to implement indicators in terms of importance/performance and amount of compliance. The results showed that creative designing, with a large difference compared to other factors with a value of 0.14, has been ranked first, and creating this space has been a priority over other indicators. An environment that, like the pleasant qualities of the Persian gardens, enriches the sense of place with its psychological effects, but with a different reading, and can complement the closed spaces of the library in the design by using open spaces and flexibility of collective creative spaces that pave the way for social dynamism and subconscious education. On the distant horizon, using recreational, cultural, and tourist opportunities, according to the goals and vision of the Sabzeh Meydan project, to become a policy to promote the culture of reading and show the importance of rich Iranian culture to tourists. It is expected that the opinions and views of users and their participation will be used to create a place for social activities, the formation of collective memories, and the identification of residents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library Garden
  • Cultural Hangout
  • Public Space
  • Greenery of Zanjan City Square
Afshari, J. (2017).“Urban space design with emphasis on semiotics of Zanjan city”, Master Thesis in Architecture, Supervisor: Dr. Maryam Kalami, Zanjan: Zanjan Universit].In Persian[
Aghamalaei, R. (2017).“Urban revitalization with a cultural approach”; Manzar Magazine,39, 50-59].In Persian[
Amanlu; H. & Barzegar, E. (2016),“Evaluation of Lifestyle of Agents in the Islamic Republic of Iran Using Significance-Performance Analysis Model; Iranian Islamic Progress Model Quarterly; 4(7), 9-34 ].In Persian[
Blessi, G. T., Grossi, E., Sacco, P. L., Pieretti, G., & Ferilli, G. (2016). “The contribution of cultural participation to urban well-being. A comparative study in Bolzano/Bozen and Siracusa”; Italy. Cities, 50, 216–226. https://doi.org/10.1016/J.CITIES.2015.10
Clark, T. N., Lloyd, R., Wong, K. K., & Jain, P. (2002).“Amenities drive urban growth”. Journal of Urban Affairs, 24(5), 493–515. https://doi.org/10.1111/1467-9906.00134.
Delbecq, A. L. Van de Ven, A. & Gustafson, D. (1975).“Group Techniques for Program Planning: A Guide to Nominal Group and Delphi Processes”. Glenview, Illinoise
Evans, G., & Shaw, P. (2004).“The contribution of culture to regeneration in the UK: a review of evidence - A report to the Department for Culture Media and Sport”. Retrieved from http://www.scholars-on-bilbao.info/fichas/EvansShaw2004.pdf.
Fereydounzadeh, H. & Akbarzadeh, A. (2020).“Cultural Reconstruction of the City Based on the Creation of Urban Hangouts (Ardabil City)”,Quarterly Journal of Urban Design and Urban Research, 3(2), 15-23].In Persian[
Ghaffari, S. & Honarjoo, M. (2018).“Efforts to promote a culture of reading among women members of public libraries in Malayer”; Journal of Women and Culture; 9(36), 117-126].In Persian[
GivehChian, E. (2019).“Isfahan Book Garden Design Inspired by the Persian Garden”; Master Thesis in Architecture; Shahid Ashrafi University of Isfahan. ]In Persian[
Habibi, K., Meshkini. A. & Poorahmad, A. (2008).“From Zangan to Zanjan (A look at the physical-spatial developments of the ancient city)”, Zanjan: Zanjan University Press].In Persian[
KEA. (2006). The Economy of culture in Europe. European Commission.
KhorramR, R & Mahan, A. (2020).“Persian Garden as an interactive media”; Landscape Magazine, 12(15), 16-23. [In Persian[
Lawn,l. (2022). “Best Cities for Book Lovers”, Sav Maive,16,34-56.
Marofi, H. & Vahidi Borji, G. (2015).“Space and the realization of urban rights: Identifying the spatial components of urban rights in order to analyze and evaluate the Nawab project in Tehran and La Defense in Paris”, Journal of Urban Studies, 16, 6-14.
Martinez, J. G. (2007).“Selling Avant-garde: How Antwerp became a fashion capital (1990–2002)”.Urban Studies, 44(12), 2449–2464.
Modiri, A. & Davoodi, E. (2017)."Study of the role of third places on the promotion of social life in Zanjan during the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution (Case study: Zanjan-Iran Green Field Area)", Human Geography Research, 40(3). 553-570. [In Persian]
Montalto, V, Tacao, C.J. & Moura Sven, L. (2019).“Culture counts: An empirical approach to measure the cultural and creative vitality of European cities”, Cities, 89(1), 167-185.
Namdar, R; Turkman, A.& Fazl Elahi, A. (2018).“The necessity of designing a book garden according to Maslow's needs pyramid; 3rd International Conference on New Research in Civil Engineering, Architecture”, Urban Management and Environment; Comprehensive by the Comprehensive Applied Scientific University of the Municipalities Assistance Organization in Karaj, Date 30 January 2018,
OECD. (2009).“The impact of culture on tourism”.Portugal - European Network of Village Tourism, https://doi.org/10.1787/ 9789264040731-en.
Ostandari Zanjan. (2021).“final green plan of Shahr Zanjan square”,https://ostandari-zn.ir ]. In Persian[
Poor Ahmad, A;Zyari, K. & Hatami Nejad, H. (2018).“An analysis of public space control in Tehran city parks”, Geography of Urban Planning Research, 6(2), 649-673.
Potts, J. (2009).“Why creative industries matter to economic evolution. Economics of Innovation and New Technology”.Economics of Innovation and New Technology, 18(7), 663–673. https://doi.org/10.1080/ 10438590802564592.
Pratt, A. C., & Jeffcutt, P. (2009). “Creativity, innovation and the cultural economy: Snakeoil for the twenty-first century? ”,Creativity, innovation and the cultural economy, 3(2), 1-20. https://doi.org/10.4324/9780203880012
Qalibaf Khoshkhooi,S. (2013).“Mashhad Book Garden Design Based on Criteria for Designing Leisure Spaces in a Sustainable City”,Urban design,M.Sc. Thesis, Engineering Faculty,Islamic Azad University, Shahroud Branch ].In Persian[
Rezayi. J. (2016).“Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53(2), 49-57].In Persian[
Rizzo, I., & Throsby, D. (2006).“Cultural heritage: Economic analysis and public policy. Handbook of the economics of art andcultureElsevierhttps://doi.org/10.1016/S1574- 0676(06)01028-3.
Saberi, G. (2019).“Book garden design with emphasis on creating new study spaces in Mashhad”; Thesis for Master's Degree, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch].In Persian[
Sadeghi Darvazeh, Q, Salehi Sadeghiani, J., Makondi, Sh.&Mansoori, F. (2019). “Applying BWM technique in evaluating the factors affecting the attraction of foreign investment in technology transfer plans”, Quarterly Journal of Human Resource Management Development and Support. 11)55),103-78. [In Persian]
Sashapoor, M., Ahmadiyan, R., Haghi, S. & Nikpoorani. F. (2016). “Investigation and analysis of the development of the structure and formation of the ossification of Zanjan city”, Nikan Publishing House, Zanjan, edition1.
Shafieiun, Z. & Rezavoni Dehaghani, M. (2014). “The effect of socio-cultural factors on urban hangouts (Case study: Julfa Square area of Isfahan)”, National Conference on Culturalism; Sheikh Baha'i University; Isfahan].In Persian[
Stahl, N. (1991).“We Can Agree after All! Achieving Consensus for a Critical Thinking Component of A Gifted Program Using The Delphi Technique”, Electronic Version. Roeper Rev, 14(2), 79-89.
The World of Economics. (2016).“Shocking Statistics in Iran”;Sobh Iran newspaper, 5134; Thursday, March 19, 24-25].In Persian[
Torkashvand, M. (2018). “Book Garden Collection Design (with the approach of increasing the level of book reading)”, Master Thesis in Architecture, Soura University ].In Persian[
Tuhkanen, H. & SteveCinderby, A. (2022). “Health and wellbeing in cities - Cultural contributions from urban form in the Global South context, Wellbeing, Space and Society, 3(1), 10-17.
United Nations Conference on Trade and Development(Unctad). (2013). “Creative economy report”, 2(1), 8-23.
Wang, H;,Haiping. Z., & Jiang.S. (2022).“City association pattern discovery: A flow perspective by using cultural semantic similarity of place name,Applied Geography, 139(2),1-14.
Windle, P. (2004).“Delphi technique: assessing component needs.Perianesth Nurs; 19(1): 46-7.
Yazdanian, A. & Dadash Poor, H. (2016). “The issue of presence in space: spatial awareness and agency, with emphasis on urban public space,Geographical Studies of Arid Areas, 7(26), 73-91. [In Persian]
Zanjan Municipality. (2019). “Shahr Zanjan square”,https://en.zanjan.ir/