با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش محیط‌زیست، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

10.30473/ee.2023.69346.2680

چکیده

آموزش محیط‌زیست یکی از اقدامات جدی و ضروری کشورها برای افرایش دانش، مهارت شهروندان و راهی مؤثر برای بهبود و ارتقای رابطه انسان با محیط زندگی پیرامون است.با توجه به سودمندی و ضرورت بهره‌مندی از تجارب موفق کشورها به‌عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش محیط‌زیست هدف مقاله حاضر مطالعه موردی آموزش محیط‌زیست در استرالیا است. روش مورداستفاده پژوهـش توصیفـی - تحلیلـی و شیوه گردآوری داده‌ها مطالعه اسـنادی اسـت. یافته‌های پژوهش بیانگر اولویت‌های استراتژیک و اهداف منتخب زیست‌محیطی و توسعه پایدار کشور استرالیا با تأکید بر زندگی پایدار و نقش آموزش برای آینده پایدار شامل رهبری، ترویج، حمایت و پیشبرد آموزش محیط‌زیستی و پایدار در استرالیا و به‌صورت خاص فعالیت‌های انجمن آموزش محیط‌زیست استرالیا تا سال 2025 و پروژه‌های انجام‌شده این کشور، تا سال 2022 است. این اهداف بر اهمیت تأمین نیازهای مالی برای پروژه‌های محیط‌زیست از یک‌سو و همچنین حمایت از مربیان و معلمان حوزه محیط‌زیست و گسترش ارتباطات در سطح ملی و منطقه‌ای و ارتباط با دیگر کشورهای جهان از سوی دیگر متمرکز است. نتایج پژوهش حاضر بر اساس الگو و مدل‌های مستخرج، همسان‌سازی و اجرا بر اساس ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی، روان‌شناختی و محیطی ایران را امکان‌پذیر می‌سازد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Exploring Environmental Education and Sustainable Development in Australia

نویسندگان [English]

  • Sorena Zandi 1
  • Mehran Farajollahi 2

1 Ph.D. Student of Environmental Education, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Education, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
 
Considering the importance of environmental education in improving the relationship between humans and their environment, the purpose of this article is to identify the positive actions of Australia in this field. Because the usefulness of sharing information and benefiting from the experiences of other countries is one of the main elements of environmental education, this article focuses on examining their strategic priorities, previewed goals until 2025, and this country's completed projects, as reported by the Australian Association of Environmental Education. The method used in this article is descriptive-analytical research, and data collection is done via document analysis. The results show AAEE’s emphasis on setting its goals on providing necessary financial needs for its projects, supporting environmental educators and teachers, and expanding inter-chapter and international communications. From the findings of the article, appropriate models in accordance with the social, economic, psychological, and environmental characteristics of Iran are extracted, and with the necessary changes to improve the integration of these projects with such traits, they can be implemented in Iran. In the conclusion section, suggestions for building similar educational models are presented. 
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Association for Environmental Education
  • Australia
  • Iran
  • Strategic Priorities
  • Sustainable Development
Allen, C., Reid, M., Thwaites, J. et al. “Assessing national progress and priorities for the Sustainable Development Goals (SDGs): experience from Australia”. Sustain Sci 15, 521–538 (2020). https://doi.org/10.1007/s11625-019-00711-x
Anon, (n.d.). AAEE – Australian Association for Environmental Education. [online] Available at: https://www.aaee.org.au.
Australia | Global Environmental Education Partnership (GEEP). (n.d.). Home | Global Environmental Education Partnership (GEEP). https://thegeep.org/learn/countries/australia
Australian Education for Sustainability Alliance. (2014). Education for sustainability and the Australian curriculum project: final report for research phases 1-3 / prepared by the Australian Education for Sustainability Alliance.
De Leo, J. (2012). Quality education for sustainable development. UNESCO APNIEVE Australia.
Emery, Sherridan & Davis, Julie & Sageidet, Barbara Maria & Hirst, Nicky & Boyd, Diane & Browder, Jamison. (2017). Transnational Dialogues for Sustainability Research in Early Childhood Education: A Model for Building Capacity for ESD in Universities?. 10.1007/978-3-319-47889-0_11.
Fien, John & Ferreira, Jo-Anne. (1997). “Environmental Education in Australia -A Review”. International Research in Geographical and Environmental Education. 6. 234-239. 10.1080/10382046.1997.9965050.
Getting Started with Sustainability in Schools. (n.d.). Getting Started with Sustainability in Schools. [online] Available at: http://sustainabilityinschools.edu.au/.
Haddad, W. and Demsky, T. (1995) Education Policy-Planning Process: An Applied Framework. Paris: UNESCO: International Institute for Educational Planning
Jo‐Anne Ferreira, Lisa Ryan & Daniella Tilbury (2007) Mainstreaming education for sustainable development in initial teacher education in Australia: a review of existing professional development models, Journal of Education for Teaching, 33:2, 225-239, DOI: 10.1080/02607470701259515
Karena, C. (2010). ECOS Magazine - Towards A Sustainable Future. [online] www.ecosmagazine.com. Available at: http://www.ecosmagazine.com/?paper=EC155p16.
King, E. (Ed.). (1968). Comparative Studies and Educational Decision (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203816462
Larijani, M. (2021). Environmental Education. Payam Noor University. [In Persian]
Lobwein, S.-J. (2022). SeaWeek. Australian Association for Environmental Education Inc, Annual Report 2021-22.
Parishani, N., Mirshah Jafari, E., Sharifian, F., & Farhadian, M. (2016). “A comparative study of the course content of the environment al education in secondary schools of Iran and some selected countries and suggestions concerning the ignored approach and content of the curriculum in the environmental education in Iran. Journal of Educational Sciences”, 23(2), 127–152. and suggestions concerning the ignored approach and content of the curriculum in the environmental education in Iran. Journal of Educational Sciences, 6(2). [In Persian]
State of the Environment Committee, Department of the Environment and Heritage, Canberra
Tilbury D (2006). ‘Environmental education in Australia’, paper prepared for the 2006 Australian
Tilbury, D., Adams, K., & Keogh, A. (2005). A National review of environmental education and its contribution to sustainability in Australia: business and industry education. (A National Review of Environmental Education and its Contribution to Sustainability in Australia). Department of the Environment and Heritage.
Tomas, L., Mills, R., Rigano, D., & Sandhu, M. (2020). “Education for sustainable development in the senior Earth and Environmental Science syllabus in Queensland, Australia”. Australian Journal of Environmental Education, 36(1), 44-62. doi:10.1017/aee.2020.7