با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.30473/ee.2023.64604.2545

چکیده

هدف پژوهش حاضر نقش مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروند سازمانی حامی محیط­زیست و عملکرد محیط­زیستی کارکنان دانشگاه سمنان بود. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی و از جنبه روش توصیفی ـ همبستگی مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان دانشگاه سمنان (۵۵۰ نفر) در سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ بودند. با استفاده از دستورالعمل تعیین حجم نمونه مولر (1996) و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای ۲۳۴ نفر به‌عنوان نمونه پژوهش (165 نفر زن و 69 نفر مرد) انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه­های استاندارد مدیریت منابع انسانی سبز، رفتار شهروند سازمانی حامی محیط­زیست و عملکرد محیط‌زیستی دانشگاه بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصان این حوزه تأیید شد. برای تعیین پایایی مقیاس‌­ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای اقدامات ایجاد شایستگی سبز برابر با 80/0، برای شیوه­‌های تقویت انگیزه سبز برابر با 72/0، برای شیوه­‌های مشارکت کارکنان سبز برابر با 78/0، برای شهروند سازمانی نسبت به محیط‌زیست برابر با 85/0 و برای عملکرد محیط­زیستی دانشگاه برابر با 91/0 بوده است. داده­‌ها با استفاده از روش‌­های آماری همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که: بین عملکرد محیط‌زیستی با ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز (ایجاد شایستگی، تقویت انگیزه، مشارکت کارکنان) و رفتار شهروند سازمانی حامی محیط‌زیست رابطه وجود دارد. ایجاد شایستگی، افزایش انگیزه کارکنان سبز و افزایش مشارکت کارکنان بر عملکرد زیست­محیطی دانشگاه اثر مستقیم دارد. ایجاد شایستگی، افزایش انگیزه کارکنان سبز و افزایش مشارکت کارکنان با میانجی­گری رفتار شهروند سازمانی حامی محیط‌زیست بر عملکرد زیست­محیطی دانشگاه اثر غیرمستقیم ایفا می­کند. نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت نقش مدیریت منابع انسانی سبز در افزایش رفتارهای شهروند سازمانی حامی محیط­زیست و به‌تبع آن افزایش عملکرد محیط‌زیستی دانشگاه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Green Human Resources Management on Environmentally Friendly Organizational Citizenship Behavior and Environmental Performance at the University

نویسندگان [English]

  • Narges Ghaderi 1
  • Sakineh Jafari 2
  • Majid Mohammady 3

1 M.Sc., Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University

3 Associate Prof., Department of natural resources, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the role of green human resources management on environmentally friendly organizational citizenship behavior and the environmental performance of Semnan University employees. This study is applied research in terms of the purpose and is a type of descriptive-correlational research. The statistical population of the study included all employees of Semnan University (550 people) in the academic year 2020-2021. Using the instructions for determining the sample size of Mueller (1999), 234 people (165 women and 69 men) were selected using a stratified random sampling method. The study instrument consisted of standard questionnaires on green human resource management, citizen behavior of an organization supporting the environment, and environmental performance of the university. The content validity was confirmed by experts in this field. To determine the reliability of the scales, Cronbach's alpha test was used, the value of which is equal to 0.80 for measures of creating green competence, 0.72 for methods of strengthening green motivation, and 0.78 for methods of green employee participation, for the organizational citizen in relation to the environment, it was equal to 0.85, and for the environmental performance of the university, it was equal to 0.91. The data were analyzed via correlation and path analysis methods and SPSS and LISREL software. The findings (results) showed that there is a relationship between environmental performance with dimensions of green human resources management (competence development, strengthening motivation, employee participation) and environmentally friendly organizational citizenship behavior. Competence development, increasing green employee motivation, and increasing employee participation have a direct effect on the university's environmental performance. Competence development, increasing green employee motivation, and increasing employee participation have an indirect influence on the environmental performance of the university through the mediation of environmentally friendly organizational citizen behavior. The results of this study indicate the importance of the role of green human resources management in increasing environmentally friendly organizational citizenship behavior and, consequently, increasing the environmental performance of the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmentally-Friendly Organizational Citizen Behavior
  • Environmental Performance
  • Green Human Resources Management
Afrooz, S. (2018). “Environment and green organization”. Tehran: Atran. [In Persian].
Ahmad, S. (2015). Green human resource management: Policies and practices. Cogent business & management, 2(1), 1030817.
Alizadeh, A., Mousavi, S., Hakak, M.& Sepahvand., R. (2020). “Analyzing the relationship between promoting environmental ethics and the dimensions of green citizenship behavior and environmental performance in manufacturing companies”. Journal of Ethics in Science and Technology, 15 (3), 56-49. [In Persian].
Alt, E., & Spitzeck, H. (2016). “Improving environmental performance through unit-level organizational citizenship behaviors for the environment: A capability perspective”. Journal of environmental management, 182, 48-58.‏
Alvarez Jaramillo, J., Zartha Sossa, J. W., & Orozco Mendoza, G. L. (2019). “Barriers to sustainability for small and medium enterprises in the framework of sustainable development—L iterature review”. Business Strategy and the Environment, 28(4), 512-524.‏
Anwar, N., Mahmood, N. H. N., Yusliza, M. Y., Ramayah, T., Faezah, J. N., & Khalid, W. (2020). “Green Human Resource Management for organisational citizenship behaviour towards the environment and environmental performance on a university campus”. Journal of Cleaner Production, 256, 120401.
Arulrajah, A. A., Opatha, H. H. D. N. P., & Nawaratne, N. N. J. (2015). “Green human resource management practices: A review”. Sri Lankan Journal of Human Resource Management, 5(1), 1-16.
Asadolahidehkordi, E., Ghorbanpour, A., & Ahmadi, H. (2020). “The Impact of Green Human Resource Management and Environmental Practices on SustainablPerformance in Downstream Petrochemical Industries”. Journal of Sustainable Human Resource Management, 2(3), 156-139. [In Persian].
Babakhani, R., & Mohammadi, H. (2019). “The effect of green marketing on customer citizenship behavior (case study)”. Dedicated Quarterly of Advertising and Marketing, 5 (17), 130-119. [In Persian].
Bhutto, S. A., & Auranzeb, Z. (2016). “Effects of green human resources management on firm performance: An empirical study on Pakistani Firms”. Eur. J. Bus. Manag, 8, 119-125.
Boiral, O., & Paillé, P. (2012). “Organizational citizenship behaviour for the environment: Measurement and validation”. Journal of business ethics, 109(4), 431-445.
Borràs, S. (2020). “Rights of Nature to Protect Human Rights in Times of Environmental Crisis”. In Environmental and Agricultural Informatics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 38-65. IGI Global.
Cabral, C., & Jabbour, C. J. C. (2020). “Understanding the human side of green hospitality management”. International Journal of Hospitality Management, 88, 102-389.
Chang, C. H. (2015). “Proactive and reactive corporate social responsibility: antecedent and consequence”. Management Decision, 53(2), 451-468.
Daily, B. F., Bishop, J. W., & Govindarajulu, N. (2009). “A conceptual model for organizational citizenship behavior directed toward the environment”. Business & Society, 48(2), 243-256.‏
Deshwal, P. (2015). “Green HRM: An organizational strategy of greening people”. International Journal of applied research, 1(13), 176-181.‏
Elshaer, I. A., Sobaih, A. E. E., Aliedan, M., & Azazz, A. M. (2021). “The effect of green human resource management on environmental performance in small tourism enterprises: mediating role of pro-environmental behaviors”. Sustainability, 13(4), 1956.
Estanesti,. & S., Mehdibeigi, N. (2021). “The Effect of Green umanResource Management onImproving the Environmental Performance of Hospitals; the Mediating Role of Green Organizational Culture”. Public Management Researches,14 (53), 115-140. [In Persian].
‏Gupta, H. (2018). “Assessing organizations performance on the basis of GHRM practices using BWM and Fuzzy TOPSIS”. Journal of environmental management, 226, 201-216.
Haddadi, M. (2016). “The solution to become green universities in the path of sustainable development and expansion of green management in universities”. The second international conference on land, space and clean energy focusing on natural resource management, agriculture and sustainable development in Tehran. ‏. [In Persian].
Haddock-Millar, J., Sanyal, C., & Müller-Camen, M. (2016). “Green human resource management: a comparative qualitative case study of a United States multinational corporation”. The International Journal of Human Resource Management, 27(2), 192-211.‏
Jafari. S. (2022). “Developing a Model of Sustainable Green University for Higher Education”. Journal of Research in Educational Systems, 16(57), 105-118. [In Persian].
Khan, M. A. S., Ali, M., Usman, M., Saleem, S., & Jianguo, D. (2019). “Interrelationships between ethical leadership, green psychological climate, and organizational environmental citizenship behavior: the moderating role of gender”. Frontiers in psychology, 10, 1977.‏
Kim, H. J., Park, J., & Wen, J. (2015). “General managers’ environmental commitment and environmental involvement of lodging companies: The mediating role of environmental management capabilities”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(7), 1499-1519.‏
Kim, Y. J., Kim, W. G., Choi, H. M., & Phetvaroon, K. (2019). “The effect of green human resource management on hotel employees’eco-friendly behavior and environmental performance”. International Journal of Hospitality Management, 76, 83-93.‏
 Larrán Jorge, M. L., Madueño, J. H., Calzado, Y., & Andrades, J. (2016). “A proposal for measuring sustainability in universities: a case study of Spain”. International Journal of Sustainability in Higher Education, 17(5), 671-697.
Lo, S. H., Peters, G. J. Y., & Kok, G. (2012). “A review of determinants of and interventions for proenvironmental behaviors in organizations”. Journal of Applied Social Psychology, 42(12), 2933-2967.‏‏
Ma, Y., Chen, S. C., & Ruangkanjanases, A. (2021). “Understanding the antecedents and consequences of green human capital”. SAGE Open, 11(1), 2158244020988867.‏
Masri, H. A., & Jaaron, A. A. (2017). “Assessing green human resources management practices in Palestinian manufacturing context: An empirical study”. Journal of cleaner production, 143, 474-489.
Mohammadnejad Shourkaei, M., SeyedJavadin, S., Shahhosseini, M., & Hajkarimi, A. (2017). “Providing a framework for Green HRM”. Journal of Public Administration, 8(4), 691-710‏. [In Persian].
Mousa, S. K., & Othman, M. (2020). “The impact of green human resource management practices on sustainable performance in healthcare organisations: A conceptual framework”. Journal of Cleaner Production, 243, 118595.
Mueller, R. O. (1999). “Basic principles of structural equation modeling: An introduction to LISREL and EQS”. Springer Science & Business Media.
Nejati, M., Rabiei, S., & Jabbour, C. J. C. (2017). “Envisioning the invisible: Understanding the synergy between green human resource management and green supply chain management in manufacturing firms in Iran in light of the moderating effect of employees' resistance to change”. Journal of Cleaner Production, 168, 163-172.‏
Nisar, Q. A., Haider, S., Ali, F., Jamshed, S., Ryu, K., & Gill, S. S. (2021). “Green human resource management practices and environmental performance in Malaysian green hotels: The role of green intellectual capital and pro-environmental behavior”. Journal of Cleaner Production, 311, 127504.‏‏
Opatha, H. H. P., & Arulrajah, A. A. (2014). “Green human resource management: Simplified general reflections”. International Business Research, 7(8), 101.
Paille, P., Valéau, P., & Renwick, D. W. (2020). “Leveraging green human resource practices to achieve environmental sustainability”. Journal of Cleaner Production, 260, 121137.
Pham, T. N., Tučková, Z., & Phan, Q. (2019). “Greening human resource management and employee commitment towards the environment: An interaction model”. Journal of Business Economics and Management, 20(3), 446-465.
Qasemi, M., Mohammadi, M. & Aminpanah, Ch. (2019). “Investigating the effects of greenhouse gas emissions, environmental performance and social performance on the financial performance of companies admitted to the Tehran Stock Exchange”. Accounting Quarterly, Accountability, Community Interests, 10(4), 92-109. [In Persian].
Rastegar, A., Sabk Ro, M., Maleki., Minbashi Razgah, M & Bagheri Qarabolagh, H. (2019). “The effect of green human resource management on the environmental performance of hotel staff”. Bi-Quarterly Journal of Social Tourism Studies, 7 (14), 148-127. [In Persian].
Rawashdeh, A. (2018). “The impact of green human resource management on organizational environmental performance in Jordanian health service organizations”. Management Science Letters, 8(10), 1049-1058.‏
Rayner, J., & Morgan, D. (2018). “An empirical study of ‘green’workplace behaviours: ability, motivation and opportunity”. Asia Pacific Journal of Human Resources, 56(1), 56-78.
Saeed, B. B., Afsar, B., Hafeez, S., Khan, I., Tahir, M., & Afridi, M. A. (2019). “Promoting employee's proenvironmental behavior through green human resource management practices”. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(2), 424-438.‏
Seyed Alavi, S.,Ghalawandi, H., Qalaei, A.& Mohammadkhani, K. (2018). “Identification and prioritization of green management components”. Environmental Science and Technology Quarterly, 5(21), 79-65. [In Persian].Shahnabadi., A., & Ahramzadeh, M. (2021). “Evaluating Green Human Resource Management Behavior and Environmental Awareness on Green Behaviors Considering the Modifying Role of Servant Leadership (Case Study: Tehran Grand Hotel)”. Journal of Green Management1 (5), 103-118. [In Persian].
Subramanian, N., Abdulrahman, M. D., Wu, L., & Nath, P. (2016). “Green competence framework: evidence from China”. The International Journal of Human Resource Management, 27(2), 151-172.
Sudin, S. (2011, June). “Strategic green HRM: A proposed model that supports corporate environmental citizenship”. In International Conference on Sociality and Economics Development, IPEDR, 10, 79-83.‏‏
Tang, G., Chen, Y., Jiang, Y., Paillé, P., & Jia, J. (2018). “Green human resource management practices: scale development and validity”. Asia Pacific Journal of Human Resources,56(1), 31-55.  
Tariq, S., Jan, F. A., & Ahmad, M. S. (2016). “Green employee empowerment: a systematic literature review on state-of-art in green human resource management”. Quality & Quantity, 50(1), 237-269.
Tavakoli, A., Hashemi, A., Fateh, A., & Razaghi, S. (2018). “Provide a model of green human resource management based on human resources management systems”. Human Resource Management Research at Imam Hossein University, 10(1), 77-103.‏ [In Persian].
Yusoff, Y. M., Othman, N. Z., Fernando, Y., Amran, A., Surienty, L., & Ramayah, T. (2015). “Conceptualization of green human resource management: an exploratory study from Malaysian-based multinational companies”. International Journal of Business Management & Economic Research, 6(3), 158-166.
Zaid, A. A., Jaaron, A. A., & Bon, A. T. (2018). “The impact of green human resource management and green supply chain management practices on sustainable performance: An empirical study”. Journal of cleaner production, 204, 965-979.‏
Zhang, Y., Luo, Y., Zhang, X., & Zhao, J. (2019). “How green human resource management can promote green employee behavior in China: A technology acceptance model perspective”. Sustainability, 11(19), 5408.‏