با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی‌درسی، واحد تهران‌شمال، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، برنامه‌درسی، واحد تهران‌شمال، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، برنامه‌درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.30473/ee.2024.59319.2372

چکیده

با توجه به افزایش انجام پژوهش‌های متعدد در زمینه آموزش محیط‌زیست، در این مقاله سعی شد نتایج اولیه تحقیقات انجام‌شده جمع‌آوری و با ترکیب این نتایج، یک دیدگاه منسجم و مؤثر بر آموزش محیط‌زیست بیان شود. روش پژوهش فراتحلیل است. جامعه آماری آن ۲۵0۰۳ پایان‌نامه‌ تحصیلات تکمیلی یا مقالات علمی‌- پژوهشی بوده است. نمونه آماری انتخاب‌شده مرتبط با آموزش محیط‌زیست مبتنی بر عناصر برنامه‌درسی، تعداد ۱۳۸ مقاله در سال‌های متفاوت است که 57 مقاله ارائه‌شده در سال‌های ۱۳۹5-۱۳۹9 انتخاب شد. برای فراهم آوردن اطلاعات موردنیاز از کاربرگ طراحی‌شده توسط محقق، برای گزارش و ثبت اطلاعات از نرم‌افزار اکسل استفاده شد. پایایی تحقیق از طریق تقابل یافته‌های پژوهشی به دست آمد. تحلیل یافته‌ها بر اساس الگوی شش مرحله‌ای روبرتس منطبق با عناصر برنامه‌درسی می‌باشد که با استفاده از روش‌های کدگذاری باز و محوری انجام شد. بر اساس یافته‌ها، آموزش محیط‌زیست باعث توسعه آگاهی و حساسیت محیط‌زیستی شده و مهم‌ترین روش در آموزش افراد برای شناسایی و مقابله با مشکلات محیط‌زیستی محسوب می‌شود. بر این اساس آموزش محیط‌زیست متأثر از هفت عامل: نیازسنجی، روش آموزش، آموزش رسمی، آموزش غیررسمی، آموزش همگانی، آموزش مادام‌العمر و توسعه پایدار است. نتایج در بیشتر تحقیقات حاکی از تأثیر آموزش غیررسمی در مقابل آموزش رسمی است و در سال‌های اخیر، ترکیب یافته‌ها نشان می‌دهد، آموزش محیط‌زیست برای همه گروه‌ها، در قالب آموزش‌های همگانی بیشتر موردتوجه قرارگرفته است درنتیجه آموزش‌های محیط‌زیستی به‌عموم جامعه ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis Studies of Environmental Education in Iran from 2016-2020

نویسندگان [English]

  • Majid Ershadi 1
  • Fereshte Afkari 2
  • Majid Aliasgari 3

1 Ph.D. Student of Curriculum, Branch Tehran North, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Curriculum, Branch Tehran North, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Curriculum, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
According to the increasing amount of research in the field of environmental education, in this article, we tried to collect the preliminary results of research and combine these results to express a consistent view of the effectiveness of the environmental education meta-analytical research method. Its statistical population is 25,003 postgraduate dissertations and scientific research articles. The selected statistical sample related to environmental education based on curriculum elements is 138 articles in different years, of which 57 articles were selected in 2016-2020. Excel software was used to report and record the information required to provide the required information from the worksheet designed by the researcher. The reliability of the research was obtained through the contrast of research findings. The analysis of the findings is based on Roberts' six-step pattern, which is consistent with the elements of the curriculum used, using open and axial coding methods. Based on the findings, because environmental education develops awareness and increases environmental sensitivity, it is the most important method in educating individuals in identifying and dealing with environmental problems. Environmental Education is influenced by these seven factors: Assessment, education method, formal education, informal education, public education, and lifelong education and sustainable development. The results in most of the studies suggest the effectiveness of informal education over formal education. In recent years, environmental education has been considered more important in all cases and for all groups. So, environmental education is essential to society in general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis، Environmental Education
  • Curriculum Elements
Abolhassani, A. & Mottaqi, S. & Farhadi, E. (2020). “Analytical study of the relationship between environmental pollution and economic growth (Kuznets hypothesis) with emphasis on the role of education. Scientific Quarterly of Environmental Education and Sustainable Development, 8 (1), 105-116. [In Persian]
Ahmadvand, M., Ahmadi, P. & Samadi, P. (2020). “Comparing the level of awareness of parents, students and primary school teachers about the environmental dimension of sustainable development. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 8 (2), 120-99. [In Persian]
Aliabadi, K. & Joneidi, J. & Ardakani, S. (2021). “The Effect of Augmented Reality-based Environmental Literacy Education Program on the Environmental Knowledge: Attitude and Behavior of Highschool Students”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 9(2), 9-22. [In Persian]
Alidadiani, F. & Soleimanpour Omran, M. (2019). “The Relationship between Environmental Behavior and Systemic Thinking and Social Responsibility (Case Study: North Khorasan Environmental Employees). Scientific Quarterly, Environmental Education and Sustainable Development”. 7 (3), 89-102 [In Persian]
Anju, S. & Qasemzadeh, S. & Salari, H. (2018). “An Analysis of the Components of Promoting Environmental Culture Case Study: Employees of Bandar Abbas Production Complex”. Quarterly Journal of Environmental Studies Natural resources and sustainable development. 2 (5), 27-34. [In Persian]
Asadzadeh, S. & Seif Naraghi, M. & Naderi, E. & Akhtar, G. (2019). “Designing a curriculum model for extracurricular activities for elementary school students with an emphasis on environmental education, “A scientific quarterly on environmental education and sustainable development”. 8 (3), 9-20. [In Persian]
AsgariNejad, A. & Amiri, M&. Rahimi, S. (2020). “Evaluation of Environmental Education Effectiveness on Environmental Attitude and Awareness of Students”. Journal of Environmental Science and Technology. 22(4), 315-326. [In Persian]
Azad Khani, P. &Sadat Nejad, M &. Sharafkhani, J. (2018). “Investigation of environmental education and environmental protection behaviors of high school students in Ilam: Human and Environment Quarterly”. 11(44), 153-139. [In Persian]
Bahrami Chaleshtari, F. & Fattahi Ardakani, A &. Neshat, A. (2019). “Feasibility study of environmental capital valuation model in Iran (Case study: Bonn city in Chaharmahal and Bakhtiari province)”. Quarterly Journal of Natural Environment. 72 (2), 186-173. [In Persian]
Cooper, H. & Hedges, L. V. (2009). “Research synthesis as a scientific process”. The Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis (2 nd edition.). Russell Sage. Drissner.New York
Farzinzad, H. & Malekzad, S. (2019). “Ethics and ethical approaches in environmental planning”. Fourth International Conference on New Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Management and Environment Karaj. [In Persian]
Forouzani, M. & Savari Membni, A. (2016). “Promoting environmental behavior and ethics in the context of philosophical schools”. Journal of Environmental Studies, Natural Resources and Sustainable Development”. 3 (1): 61-70. [In Persian]
Ghaemi, P. & Shobeiri, S. M. & Larijani, M. & Rokrok.B. (2016). “Evaluation of environmental education methods based on APH model. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 4 (3), 32-44. [In Persian]
Ghaffari, J. & Ghalili, Ali. (2017) “Analysis of Persian books on social studies and sciences in the sixth grade of elementary school in terms of attention to environmental categories and concepts”, Scientific Journal of Research Approaches in Social Sciences. Iranian Social Science Research Association, 3 (10), 220-212. [In Persian]
Hajiloo, A., Bahmanpour, H., Zaeimdar, M. & Taqwa, L. (2019). “Identifying the environmental educational needs of Tehran Municipality employees and providing an educational model based on the DACUM model”. Quarterly Journal of Environmental Science and Technology. 21 (2), 283-267. [In Persian]
Hemmati, Z. & Shobeiri, S.M. (2016). “Investigating the situation of environmental education in Iran and comparing it with other countries in the world”. Human and Environment Quarterly, 14(2), 61-81. [In Persian]
Hojjati Sayyah, M. & Kolaei Bakhshi, A. (2016). “The effectiveness of group environmental education on the attitude and environmental awareness of female primary school students in Tehran”. Journal of Pediatric Nursing. Iranian Scientific Nursing Association, 2(3), 1-8. [In Persian]
Ismaili Al-Awijeh, E. & Zabardast, L. & Amiri, M. J. & Salehi, I. (2016). “Comparison of the effectiveness of environmental education using formal and informal education in sixth grade elementary students”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 5 (2), 54-45. [In Persian]
Jafari Nodooshan, S. & Ahmadi, P. (2016). “Elementary school curriculum is the key to developing and promoting environmental culture”. Iranian Curriculum Studies Association Conference, Hamedan. [In Persian]
Kalantari, A. & Saeidipour, B. (2016). “Investigating the Effects of Connectivism-Based Environment Education
on Sixth Graders’ Learning and Their Contact with Nature”. Journal of Environmental Studies, Natural Resources and Sustainable Development”. 4 (3), 5-11. [In Persian]
Kargozar, M. & Shobeiri S. M. (2020). “Environmental Education and its Place in the Curriculum of the Second Elementary Course of the Iranian Educational System”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 9(2), 115-132. [In Persian]
Kaviani, H. & Nasr, N. (2017). “Factors affecting the effectiveness of environmental education in Iran; Synthesis of findings”. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities. Institute of Cultural and Social Studies, Ministry of Science, Research and Technology, 10 (4), 141-109. [In Persian]
Kazemi, S. M. (2019). “Strategic Planning of Sustainable Urban Life (Case Study; Sustainable Environment of Qazvin)”. Sixth National Congress of Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran [In Persian]
Keramati, E. & Ahmadabadi, Z. (2016). “Content analysis of textbooks of experimental sciences in the first year of high school in terms of attention to environmental education”. Journal of Curriculum Research. Iranian Curriculum Studies Association, 8 (1), 226-200. [In Persian]
Khajoui, E. & Soltani, A. (2019). “A Comparative Study of Environmental Education in the Curriculum of Elementary School in Iran and Selected Countries. Scientific Quarterly of Environmental Education and Sustainable Development. 8 (2), 9-24. [In Persian]
Khosravi Pour, B. & Salarvand, Z. & Munawari, F. (2017). “Identifying and Explaining the Factors Affecting High School Teachers' Awareness of Environmental Protection”. Quarterly Journal of Environmental Science and Technology. ‌19 (4), 591-583. [In Persian]
Malekipour, A. & Shirvani Saroei, I. & Haghighi, P. (2016). “Paying attention to the basic components in developing an environmental curriculum”. Collection of selected works and articles of the 10th Congress of Pioneers of Progress, Tehran [In Persian]
Mashaallahinejad, Z. & Jafari Thani, H. & Mehram, B., Saeedi Rezvani, M. & Jalayri Lain, S. (2020). “Content analysis of the elementary course curriculum from the perspective of paying attention to environmental components”. Research in curriculum planning. 16 (36), 122-138. [In Persian]
Masoomi Fard, M. (2016). “Study of the relationship between different types of interactions in e-learning with the quality of participatory learning studied by postgraduate students of environmental education”. Scientific quarterly of environmental education and sustainable development. 7 (3), 103-114. [In Persian].
Mazlomian, M. & Cheheltanan, A. (2018). “Environmental Education and Sustainable Development”. National Conference on New World Achievements in Education, Psychology, Law and Socio-Cultural Studies, Khoy. [In Persian]
Mirhashemi, S. M., Haghparast, F. & Asefi, M. (2020). “Investigating the Factors Affecting Environmental Behavior: A Qualitative Study in Urban Areas of Iran”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 8 (3), 164-153. [In Persian]
Mirzaei, H. M., Khalaj, H., Fatemi Khasal, M. & Khan Mohammadi, Mohammad. (2019). “Study of the level of bio-centered attitude of high school students in Tehran”, Scientific Quarterly of Environmental Education and Sustainable Development. 8 (2), 186-175. [In Persian]
 Moezzi, S. F. & Shahvali, M. & Namdar. R. (2020). “Explanation of Spirituality in Environmental Challenges: The Reflection of Sustainable Development Approaches with Tripple Thinking”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 8(3), 137-152. [In Persian]
Mohammadi, N., Babaei, F., Mohammadi, A. & Hayat Ghayb, D. (2017). “Investigating the status of environmental education in non-governmental organizations, environmental organizations in Iran”. Environmental Science and Technology, 22(1), 391-402. [In Persian]
Mohammadi, U., Kalayeh, M., Zandi, B., Hatami, J. & Shobeiri, S. M. (2017). “Design and validation of an integrated environmental education curriculum for preschool children. The scientific quarterly of environmental education and sustainable development. 7 (1), 126-115. [In Persian]
Najarzadeh, M., Jafari, S., Jafari, N. &Rajabi, N. (2017). “The Structural Relationship between Environmental Attitudes and Knowledge and Behavioral Tendencies in Environmental Protection: The Mediating Role of Tourist Satisfaction and Perceived Benefit”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 7 (1), 142-127. [In Persian]
Oryan, S. & Amiraslani. J. (2018). “Determination of Appropriate Strategies in the Field of Renewable Energies within Iranian Educational System and Prioritization of Them by Using Fuzzy Preference Programming Technique”. Quarterly Journal of Environmental Education and
SustainableDevelopment.
6(4), 37-52. [In Persian]
Parasteh Ghoambavani, F. & Haghighi, F. S. & Ramin Azad, S. M. (2019). “Descriptive-inferential analysis of the content of the textbook: Environmental Man from an internal perspective”. The scientific quarterly of environmental education and sustainable development, 8(2), 25-44. [In Persian]
Parhizgar, L. & Javadipour, M. (2020). “A Survey of Environmental Attitudes of High School Students in Tehran Based on EAS Scale. Quarterly Journal of Environmental Science and Technology. 8(1), 21-40 [In Persian]
Parishani, N. & Mirshah Jafari, S. I. & Sharifian, F. & Farhadian, M. (2017). “How to include environmental education titles in Iranian high school textbooks and prioritize neglected topics. Scientific Quarterly of Environmental Education and Sustainable Development.7 (1), 18-9. [In Persian]
Paytakhti Oskooi, S. A., Babazadeh, M. Akbari, L. (2018). “Investigating the effect of educational factors on environmental behaviors in Iran”. Quarterly Journal of Sociological Studies. 11(42), 29-33. [In Persian]
Rastegar, A. & Zargarian, N. (2018). “Presenting a causal model of perceptions of social support and environmental responsibility with respect to the mediating role of psychological capital among high school students, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development”. 8 (1), 73-86. [In Persian]
Saeedipoor, B. & Dalir Bustansarai, S. (2020). “Application of Mobile Education in Combined Environmental Learning from the Perspective of Faculty Members”. Scientific Quarterly of Environmental Education and Sustainable Development. 8 (3), 96-83. [In Persian]
Safa, L., Mohammadian Saqin, S. V. (2020). “Determinants of Environmental Protection Behaviors in Rural Areas of Tabriz”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 8 (3), 97-116. [In Persian]
Salehi Omran, I. & Parhizkar, L. Hatamifar, Kh (2016). “Investigating the Position of Main Components of Environment Teaching in the
Text Books of the Sixth Grade Schools in Iran, Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 5(2), 87-97. [In Persian]
Salehi, L. (2019). “The Role of Communication Planning Approach in Empowering Local People for Environmental Education and Sustainable Development” First International Conference and Third National Conference on Sustainable Management of Soil and Environmental Resources, Kerman. [In Persian]
Sarbaz, S. & Sotoudeh, R. (2016). “Investigating the Impact of Environmental Education on Improving Primary School Students' Attitudes Toward Animal Rights”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 5 (2), 29-21. [In Persian]
Sarlak, V., Nateghi, F. & Jalalundi, M. (2020). “Design and validation of environmental curriculum framework based on upstream documents in the first year of high school”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 8(4), 55-72. [In Persian]
Shams Abad, A. & Andadeh, K. (2018). “Investigating the effectiveness of school programs in the tendency of students to environmental activities with a focus on education schools in Joven”. Third national Conference on new approaches in Education and research, Mahmood Abad. [In Persian]
Shamsi Papkiadeh, S. Z. & Shobeiri, S. M. (2017). “Analysis of environmental education programs to identify strengths and weaknesses in higher education”. Quarterly Journal of Environmental Science and Technology. 19 (4), 179-192. [In Persian]
Shobeiri, S. M. (2017). “Investigating the role of thinking styles in the attitude and environmental behavior of high school students” Quarterly Journal of Education. Research Institute of the Ministry of Education, 33(2), 41-66. [In Persian]
Soleimani, A. (2017). “The effect of short-term informal training courses on children's awareness of animal biodiversity”. Quarterly Journal of Environmental Studies, Natural Resources and Sustainable Development, 2(6), 37-44. [In Persian]
SoleimanpourImran, M. & Feyz Arefi, M. & Mohammadzadeh, S. & Soodagar, H. (2019). “The Effectiveness of Citizenship Education on Bojnourd Municipality Employees and Its Effects on Social Responsibility and Social and Environmental Skills”. Environment and cross-sectoral development, 5(70), 1-16. [In Persian]
Tatari, S. Malikunya, R. & Rahimian, M. (2016). “Evaluation of different courses and educational tools on the environmental attitude of subversive villagers” Quarterly Journal of Natural Environment.72 (1), 15-28. [In Persian]
Tezar, Sh. (2019). “The Role and Importance of Health, Safety and Environment Management System (HSE-MS) in Urban Space Planning, end International Conference on New Research in Management”. The Second International Conference on New Research in Management, Economics, Accounting and Banking. Georgia International Institute / Academy of Sciences, Teflis. [In Persian]
Zamani, B. A., Azimi, S. A. & Soleimani, N. (2020). “Content analysis of Iranian and Russian elementary science textbooks with the approach of using soft educational technology to teach environmental issues”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 8(4), 36-15 [In Persian].
Zare, A., Ahmadvan, M. & Rigi, F. (2020). “The Determinants of Environmental Attitude and Behaviour among Students of Shahid Motahari Agricultural Vocational School of Shiraz”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 8(3), 53-68 [In Persian].