با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.30473/ee.2024.58457.2354

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر توسعه پایدار در ورزش کوهنوردی بود. روش پژوهش اکتشافی و به لحاظ هدف ازجمله پژوهش‌های کاربردی است که به‌صورت میدانی انجام شده است. برای این منظور 150 نفر از کوهنوردان استان‌های شمال غرب کشور به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب­نظر و روایی سازۀ آن به‌وسیلۀ تحلیل عاملی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تأیید گردید. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد، 34 گویه در هشت عامل قرار گرفتند که این عوامل 44/52 درصد از واریانس توسعه پایدار را تشکیل می­دادند. شایان‌ذکر است که نتایج تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب آلفای کرونباخ از ساختار هشت عاملی 34 سؤالی پرسشنامه حمایت کرده و روایی و پایایی آن را تأیید نمودند. نتایج این پژوهش و ابعاد استخراجی ابزار، عوامل مؤثر بر توسعه پایدار در کوهنوردی را نشان می‌دهد، همچنین به کوهنوردان کمک می‌کند که برای توسعه پایدار در کوهنوردی و مناطق کوهستانی بیشتر به کدام جنبه از ابعاد توسعه پایدار توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Sustainable Development in Mountaineering

نویسندگان [English]

  • Hamid Naseri 1
  • Parivash Nourbakhsh 2
  • Mehdi Kohandel 3
  • Abbas Khodayari 3

1 Ph.D. Student, Sport Management Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

2 Professor, Sport Management Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3 Associate Professor, Sport Management Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the factors affecting sustainable development in mountaineering. The research method is exploratory and applied in terms of its purpose, and 150 mountaineers from the centers of the northwestern provinces of the country were selected by purposive sampling. The face and content validity of the research instrument was confirmed by a group of experts, and its constructive validity was confirmed by factor analysis based on structural equation modeling. Based on orthogonal rotational heuristic factor analysis, 34 items were categorized into eight factors that accounted for 52.44 of the variance of sustainable development. It is noteworthy that the results of confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficients supported the eight-factor structure of the 34-item questionnaire and confirmed its validity and reliability. The results of this study and the extractive dimensions of the tool show the factors affecting sustainable development in mountaineering sports and the results also can help mountaineers to pay more attention to some of the aspects of sustainable development in mountaineering and mountainous areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mountainous Areas
  • Mountaineering Sport
  • Sustainable Development
Ansari, M. H. (2014). “The role of sports in sustainable development: Proceedings of the National Conference on the Role of Sports in the Health System and Sustainable Development, Faculty of Physical Education”. University of Tehran. [In Persian]
Boozhmehrani, S., & Razavi, M. H. (2015). “Identify and prioritize the strategies of developing environmental culture”. Strategic Studies of Sports and Youth, 14 (29), 1-19. [In Persian]
Ghasemi, H., Mozaffari, A. A., & Amirtash, A. M. (2007). “Development of sports through television in Iran”. Research in Sports Sciences, 5(17), 148-131. [In Persian]
Mirsoleimani, M. H., Mirsoleimani, M. R., Abedini, A., & Mirsoleimani, A. A. (2014). “Management of mountaineering camp programs, sports software and sustainable development:”. The first national conference on the development of mountaineering science in Iran, Islamshahr. https://civilica.com/doc/697868 [In Persian]
Mondalizade, Z. (2014). “The concept of sustainability in sports:”. 8th International Conference on Physical Education and Sports Science, Tehran. [In Persian]
Niazy, P., Nazari, R., & Azimzade, M. (2020). “Developing the model of sustainable development of sport entrepreneurship in Iran from the perspective of strategic thinking based on the grounded theory”. New Trends in Sport Management, 8(29), 87-103. [In Persian]
Wengel, Y. (2021), “The micro-trends of emerging adventure tourism activities in Nepal”, Journal of Tourism Futures, 7 (2), 209-215.