با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 دستیار پژوهشی، موسسه بین المللی تجزیه و تحلیل سیستم های کاربردی، لاکزنبورگ، اتریش

10.30473/ee.2023.66176.2581

چکیده

امروزه، اکثر دانشگاه­ها شیوه­های پایداری را به‌طور کامل اجرا نمی­کنند، چراکه موانعی در مسیر سبز شدن آنها وجود دارد. شناسایی موانع بر سر راه عملیاتی‌سازی پایداری در دانشگاه‌ها بسیار حیاتی است، زیرا اگر موانع موجود شناسایی نشود، نمی‌توان اقدامات اصلاحی برای مقابله با آن‌ها انجام داد. هدف پژوهش حاضر، کشف موانع فراروی دانشگاه ایلام برای تبدیل‌شدن به دانشگاه سبز بر اساس مطالعه موردی بود. مشارکت­کنندگان 16 نفر از اعضای هیأت‌علمی و 15 نفر از دانشجویان دانشگاه ایلام بودند که از طریق نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. داده­های گردآوری‌شده حاصل از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته در قالب 140 مفهوم و 10 مقوله کدگذاری و تحلیل شدند. موانع بودجه محور، فرهنگی – اجتماعی، آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، بروکراتیک، زیربنایی و راهبردی، روانی – نگرشی، انسانی، مدیریت زیست­محیطی و فردی به‌عنوان موانع فراروی دانشگاه ایلام برای تبدیل‌شدن به دانشگاه سبز شناسایی شدند. نتایج این پژوهش می­تواند سازوکار و استراتژی­هایی را در جهت رفع این موانع ارائه دهد و برای سایر دانشگاه‌ها که در حال بررسی روند انتقال خود به پایداری هستند، سودمند باشد. درنتیجه این تحقیق، بخشی از راهکارهایی که توصیه می‌شود، جذب منابع مالی و درآمدزایی، افزایش برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی کارکنان و دانشجویان، ارتقای تعهد نهادی و همچنین افزایش تحقیقات و همکاری‌های مرتبط با مسائل زیست‌محیطی است. درنهایت تنها با هم‌افزایی تلاش همه­‌ی ذی­نفعان، اجرای موفق پردیس سبز در دانشگاه ایلام محقق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Barriers Preventing Ilam University to Become a Green University from the Perspective of Faculty Members and Students

نویسندگان [English]

  • Nasim Roshani 1
  • Masoud Yazdanpanah 2
  • Bahman Khosravipour 2
  • Maryam Tajeri Moghadam 3
  • Tahereh Zobeidi 4

1 Ph.D. student in Agricultural Education, Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Khuzestan

2 Professor of Agricultural Extension and Education Department, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan

3 Ph.D. in Agricultural Development, Rural Extension and Development Department, Tabriz University

4 Research Assistant, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria.

چکیده [English]

Today, most universities do not fully implement sustainable practices because there are barriers to their becoming green universities. Identifying the barriers on the way to the operationalization of sustainability in universities is very crucial because if the existing barriers are not identified, corrective measures cannot be taken to deal with them. The purpose of this research was to discover the barriers facing Ilam University in becoming a green university based on a case study research. The participants were 16 faculty members and 15 students of Ilam University who were selected through purposive sampling. The data collected from the semi-structured interview were coded and analyzed in the form of 140 concepts and 10 categories. Budget-oriented, cultural-social, educational, research, managerial, bureaucratic, infrastructural and strategic, psychological-attitudinal, human, environmental management and individual barriers were identified as barriers for Ilam University to become a green university. The results of this research can provide mechanisms and strategies to overcome these barriers and be useful for other universities considering their transition to sustainability. Some of the solutions this research recommends are attracting financial resources and income generation, increasing educational programs and empowering employees and students, promoting institutional commitment, and increasing research and cooperation related to environmental issues. In the end, the successful implementation of the Green Campus at Ilam University will be realized only with the combined efforts of all stakeholders

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green University
  • Green University Bureaucracy
  • Sustainable University Management
  • Barriers to Sustainability
Aleixo, A. M., Leal, S., & Azeiteiro, U. M. (2018). “Conceptualization of sustainable higher education institutions, roles, barriers, and challenges for sustainability: An exploratory study in Portugal”. Journal of cleaner production, 172, 1664-1673.
Ávila, L. V., Leal Filho, W., Brandli, L., Macgregor, C. J., Molthan-Hill, P., Özuyar, P. G., & Moreira, R. M. (2017). “Barriers to innovation and sustainability at universities around the world”. Journal of cleaner production, 164, 1268-1278.
Brandli, L. L., Leal Filho, W., Frandoloso, M. A. L., Korf, E. P., & Daris, D. (2015). “The environmental sustainability of Brazilian Universities: Barriers and pre-conditions”. In Integrating sustainability thinking in science and engineering curricula: Innovative Approaches, Methods and Tools, 63-74.
Corcoran, P. B., Walker, K. E., & Wals, A. E. (2004). “Case studies, make‐your‐case studies, and case stories: a critique of case‐study methodology in sustainability in higher education”. Environmental Education Research, 10(1), 7-21.
Elliott, H., & Wright, T. (2013). “Barriers to sustainable universities and ways forward: A Canadian students’ perspective”. In Proceedings of the 3rd World Sustainability Forum. https://www.researchgate.net/publication/269203082https.
Filho, W. L. (2011). “About the role of universities and their contribution to sustainable development”. Higher Education Policy, 24, 427-438.
Fissi, S., Romolini, A., Gori, E., & Contri, M. (2021). “The path toward a sustainable green university: The case of the University of Florence”. Journal of Cleaner Production, 279, 123655.
Gholami, H., Bachok, M. F., Saman, M. Z. M., Streimikiene, D., Sharif, S., & Zakuan, N. (2020). “An ISM approach for the barrier analysis in implementing green campus operations: Towards higher education sustainability”. Sustainability, 12(1), 363.
Hoover, E., & Harder, M. K. (2015). “What lies beneath the surface? The hidden complexities of organizational change for sustainability in higher education”. Journal of Cleaner Production, 106, 175-188.
Isa, H. M., Sedhu, D. S., Lop, N. S., Rashid, K., Nor, O. M., & Iffahd, M. (2021). “Strategies, Challenges and Solutions Towards the Implementation of Green Campus in UiTM Perak”. PLANNING MALAYSIA: Journal of the Malaysian Institute of Planners. 19(2), 60-71.
Kagawa, F. (2007). “Dissonance in students' perceptions of sustainable development and sustainability: Implications for curriculum change”. International journal of sustainability in higher education., 8(3), 317.
Leal Filho, W., Wu, Y. C. J., Brandli, L. L., Avila, L. V., Azeiteiro, U. M., Caeiro, S., & Madruga, L. R. D. R. G. (2017). “Identifying and overcoming barriers to the implementation of sustainable development at universities”. Journal of Integrative Environmental Sciences, 14(1), 93-108.
Lindgreen, A., Di Benedetto, C. A., & Beverland, M. B. (2021). “How to write up case-study methodology sections”. Industrial Marketing Management. 96, A7-A10.
Maiorescu, I., Sabou, G. C., Bucur, M., & Zota, R. D. (2020). “sustainability barriers and motivations in higher education–a students' perspective”. Amfiteatru Economic, 22(54), 362-375.
Mulà, I., Tilbury, D., Ryan, A., Mader, M., Dlouhá, J, Mader, C., Benayas, J., Dlouhý, J., and Alba, D. (2017). “Catalysing Change in Higher Education for Sustainable Development: A Review of Professional Development Initiatives for University Educators”. International Journal of Sustainability in Higher Education, 18 (5), 798-820.
Nejati, M., & Nejati, M. (2013). “Assessment of sustainable university factors from the perspective of university students”. Journal of Cleaner production, 48, 101-107.
Novo-Corti, I. Badea, L., Tirca, D.M., Aceleanu, M.I. (2018). “A pilot study on education for sustainable development in the Romanian economic higher education”. International Journal of Sustainability in Higher Education, 19(4), 817-838.
Owens, T.L. (2017). “Higher education in the sustainable development goals framework”. European Journal of Education, 52(4), 414-420.
Reunamo, J. & Pipere, A. (2010). “Doing research on education for sustainable development. International”. Journal of Sustainability in Higher Education, 12(2), 110-124.
Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M., Messner, D., Nakicenovic, N., & Rockström, J. (2019). “Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals”. Nature Sustainability, 2(9), 805-814.
Salaki, N., Movahed, Mohammadi., H, Rezaei., Abdolmotaleb Musavi Bahram Abadi, Saadat. (2019). “The study of the barriers and strategies of the green university development as perspective of faculty members in university college of agriculture and natural resources, University of Tehran”. Journal of Environmental Sciences.16 (4), 113-134. [In Persian]
UI GreenMetric. (2021).“World University Rankings”. http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2021/.
UI GreenMetric. (2022).“World University Rankings”. http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2022/.
Veiga, Á.L., Beuron, T., Brandli, L., Damke, L., Pereira, R. and Klein, L. (2019). “Barriers to innovation and sustainability in universities: an international comparison”. International Journal of Sustainability in Higher Education, 20(5), 805-821.
Wright, T. and Horst, N. (2013). “Exploring the ambiguity: what faculty leaders really think of sustainability in higher education”. International Journal of Sustainability in Higher Education, [e-journal] 14(2), 209-227.
Yuan, X., Zuo, J., & Huisingh, D. (2013). “Green universities in China–what matters?”. Journal of Cleaner Production, 61, 36-45.
Zhao, W., & Zou, Y. (2015). “Green university initiatives in China: a case of Tsinghua University”. International Journal of Sustainability in Higher Education. 4(16), 491- 506.