با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و مسئول هسته پژوهشی آموزش برای توسعه پایدار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران و معاون دفتر پژوهش و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

دانش و اگاهی اساس نگرش و رفتار افراد برای تعاملی دوستانه با طبیعت و محیط زیست می باشند. لذا بهبود محیط زیست نیازمند مشارکت افرادی آگاه از جایگاه محیط زیست در زندگی بشر است. یکی از گروه های هدف در این زمینه بازاریان و تجار هستند که در این رابطه به منظور ارتقای رفتار دوستانه و مسئولانه اصناف و مدیران تجاری در قبال محیط زیست، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و تبیین سطح دانش محیط زیستی اصناف و مدیران تجاری طراحی و در منطقه 12، بازار مرکزی تهران اجرا شد. پاسخگویان 384 نفر از اصناف بودندکه اطلاعات توسط پرسشنامه طی مصاحبه های حضوری جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اصناف محیط زیست را تنها محیط طبیعی پیرامون می دانند و با سایر مولفه ها شامل محیط مصنوع و همچنین انسان ها و سایر موجودات آشنایی چندانی نداشتند. نتایج نشان داد که آنها همچنین با مدیریت مشارکتی پسماند ناآشنا هستند. و مهمترین مشکلات محیط زیستی در بازار را ترافیک و سر و صدا معرفی کردند و معتقد بودند که دانش محیط زیستی از طریق رسانه های گروهی نظیر تلویزیون و رادیو و همچنین تابلوهای تبلیغاتی و متخصصان محیط زیست و دوستان از سایر روش ها برای انتقال اطلاعات و اطلاع رسانی مسائل و موضوعات محیط زیستی اثربخشی بیشتری دارند. که این موضوع به احتمال زیاد ناشی از دسترسی راحت¬تر پاسخگویان به این رسانه ها می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of citizen awareness and knowledge about environment (Case study of tradespeople and managers of District 12 of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • hadi veisi 1
  • a Zarandian 2

1 Professor of Environmental Sciences Research Institutes of shahid Beheshti University

2 PHD student-environmental Planning-Secretary of Bureau of Research and Sustainable Development, DOE-Iran

چکیده [English]

Knowledge and awareness are basic factors in changing attitude and behavior to interact friendly with environment. Therefore, the improvement of environment, calls for public awareness about the role of environment in human beings’ life. In this regard, to promote environmental friendly and responsible behavior by businessmen, this study conducted to assess the level of knowledge of businessmen at region 12 in Tehran. Respondents were 384 tradespeople that fulfill a questionnaire as research tool. Results revealed that tradespeople recognize only the usual areas around themselves as environment and put aside the other environmental components such as industrial and manufactured products, other humans and organisms. They also did not know anything about participatory waste management. They maintain that the traffic jam, and noise pollution are the most environmental problems at bazaar area and the best way to promote environmental knowledge are public media like TV, Radio, press and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Environment
  • awareness
  • Assessment
  • public media