با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی موسسه تحقیقات شیلات

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور واحد ری

چکیده

به دنبال برگزاری کنفرانس زمین در سال 1992 و تهیه دستور کار 21 و فصل 36 آن که به مقوله برنامه آموزش محیط‌زیست و آموزش برای توسعه پایدار، پرداخته است. با توجه به 4 مؤلفه اصلی این فصل که همگی دلالت بر پایداری آموزش دارد و نیز به منظور اینکه هم اکنون در دهه آموزش برای توسعه پایدار قرار داریم، تمامی کشورها سعی در طراحی و پیشنهاد روش‌هایی در خصوص پایداری آموزش نموده‌اند و در نهایت همه بالاتفاق به موضوع "آموزش توسعه پایدار در مدرسه بعنوان یک کل" رسیده‌اند که این رهیافت دلالت بر اجرای آموخته‌ها به منظور کاهش شکاف بین ارزش‌ها در عمل و واقعیت از طریق تلفیق برنامه‌های آموزشی رسمی و غیررسمی دارد. در رهیافت "مدرسه به عنوان یک کل" که در عمل مدرسه پایدار می‌باشد، می‌بایست چارچوبی برای مدرسه پایدار با تأکید بر ابعاد و شاخص‌های آن در نظر گرفت که در این مقاله بطور کامل این موارد شرح داده شده است. در انتها نتیجه گرفته شد که آموزش برای توسعه پایدار در مدارس در مرحله آگاه سازی است به طوری که مدیران ضرورت آن را درک کرده‌اند اما برای اجرای آن چارچوبی مشخصی وجود ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Education for Sustainable Development, Sustainable School

نویسندگان [English]

  • D. Karimi 1
  • Ashraf Enayati 2

1 The Management of Economic and Social Research

2 M.Sc. Student of Environmental Education , payame noor university

چکیده [English]

Following the Earth Conference in 1992 and the preparation of Agenda 21 and Its 36th chapter which is about environmental education and training for sustainable development, and regarding four main themes of this chapter, all implying the stability of training, and also, because we are in the decade of education for sustainable development now, all countries have tried to design and suggest ways for the stability of education. Therefore, in this conference all countries unanimously agreed upon “training of sustainable development in schools as a whole”. This approach put emphasis on implementation of what has been learned to reduce the gap between values in action through integrating formal and informal training programs .In “schools as a whole” approach which is sustainable school in essence, it is necessary to consider a framework for sustainable school with emphasis on its dimensions and indexes. In this article, all of these items have been described completely, and in the end, it has been concluded that training for sustainable development in schools is in it’s initial phase and the managers have come to understood it’s necessary, but there is no clear framework for its implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Sustainable Development
  • Environment
  • Sustainable School