با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف از این پژوهش فراهم نمودن فرصتی برای کشف روش‌های آموزش محیط‌زیست از دیدگاه دانش‌آموزان دوره ابتدایی می‌باشد. بر اساس پیش فرض این تحقیق، دانش‌آموز فردی است که قادر است  در برخورد با مسئله  علمی‌- اجتماعی مانند محیط زیست، عاقلانه مسائل عمومی را تحلیل و مواضع خود را تعیین کند. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده و نمونه آماری این تحقیق تعداد 150نفر از دانش‌آموزان دوره ابتدایی مناطق 11و 18 آموزش و پرورش شهر تهران  بوده‌است. روش پژوهش استفاده از تکنیک دلفی و بر اساس آن به ترتیب ابتدا از فراگیران  خواسته شد تا فهرستی از روش‌های آموزش محیط‌زیست را تهیه نمایند و سپس از مجموعه فهرست‌های گردآوری شده فهرست مقدماتی تهیه‌ و در اختیار آنان گذاشته‌شد. تا هر یک اصلاحاتی را که لازم می‌دانند منعکس نمایند. نهایتاً فهرست جدیدی بر مبنای نظر‌های ابراز شده و اصلاحات وارد شده تهیه و مجدداً به نظر‌خواهی گذاشته شد. در پایان یافته‌های تحقیق مبتنی بر روش‌های  آموزش محیط‌زیست از دیدگاه دانش‌آموزان محاسبه و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research in the Methods of Teaching Environment from the Elementary Students Points of View

نویسندگان [English]

  • A. Araghieh 1
  • N. Borzabadi Farahani 2
  • A. Pashaii Arzaneh 3

1 Department of Educational Administration , Islamshahr Branch, Islamic Azad University

2 M.Sc. Student of Training psychology, Islamic Azad University, Hormozgan

3 M.Sc. Student of Educational Administration , Islamshahr Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide an opportunity for the discovery of the methods for teaching environment from the elementary students' points of view. Based on the assumption of this research, the student is an individual who is capable of facing the socio-academic issue of environment and, intellectually, analyze the common issues and determine his/her position. The simple random sampling method of this research has been 150 elementary students from 11 and 18 districts of the board of education in Tehran.  In the research method the Delphi technique is used and based on it, the students were, accordingly, asked to prepare a list of methods that has been used for teaching environment. Then a preliminary list that has been extracted out from the collection of all the lists was given to students so that they could reflect changes and improvements they deemed to be necessary. Ultimately, the new list was prepared based on the presented views and changes made and again it was put up for polling by students. Finally, the findings of the research based on the methods of teaching environment from the students' points of view have been computed and presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Environment
  • Elementary Students
  • Delphi technique