با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مدیریت محیط زیست و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

2 مدیر گروه مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3 گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

آموزش محیط زیست به عنوان فرایندی مادام‌العمر که بخش مهمی از آن در محیط مدرسه صورت می‌پذیرد در بهبود مشکلات زیست‌محیطی نقشی انکار ناپذیر دارد. از این‌رو سرمایه‌گذاری در محیط مدرسه جهت پرورش کودکانی آگاه نسبت به مسائل زیست محیطی، حضور معلمانی حساس و دارای نگرشی مثبت در این زمینه را می‌طلبد. این پژوهش با هدف بررسی نگرش زیست محیطی معلمان مقطع راهنمایی شهر اهواز، به بررسی معیارهای چهارگانه نگرش زیست‌محیطی با توجه به متغیر میزان تحصیلات پرداخته است. روش این پژوهش توصیفی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سنجش نگرش زیست محیطی فرناندز منزانال و همکاران (2007) بوده است. این پرسشنامه دارای چهار معیار نیاز به آموزش درباره مسائل زیست محیطی، اهمیت فعالیت و کار میدانی جهت آموزش محیط زیست، آلودگی محیط زیست و نیاز به حفاظت، و نیز اقدامات حفاظت زیست محیطی است که میان 331 نفر از دبیران مقطع راهنمایی توزیع شده است. نتایج حاصل از تحلیل توصیفی داده‌ها و آزمون (ANOVA) گویای این است که اختلاف معنادار میان میزان تحصیلات دبیران و معیارهای «نیاز به آموزش درباره مسائل زیست محیطی» و اهمیت فعالیت و کار میدانی برای آموزش محیط زیست» وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis Role of Educational Level in The Middle School Teachers' Attitudes Towards Criteria Related to Environmental Education

نویسندگان [English]

  • forozan farrokhian 1
  • Mohmmad Hosseinpour 2
  • Atousa Soleimani 3

1 Islamic Azad University

چکیده [English]

Environmental education as a lifelong process that a major part of it is performed in the school environment has an undeniable role in improvement of environmental problems. Hence, investment in school environment to raise children aware of environmental issues requires sensitive teachers with positive attitudes in this context. This study aiming at reviewing the role of educational level on the environmental attitudes of teachers in Ahvaz middle schools reviewed the four-item criteria of environmental attitudes of teachers. A descriptive and surveying methodology was used in this study. Data collection tool was the Fernandez-Manzanal et al.(2007) evaluation of environmental attitudes questionnaire. This questionnaire consisted four criteria: “Need for Education about Environmental Problems”, “The Importance of Fieldwork and Activities for Environmental Education”, “Environmental Contamination and the Need for Conservation”, and “Environmental Protection Action” that distributes among 331 middle school teachers. The results of descriptive analysis of data and independent ANOVA test indicated significant difference between teachers’ educational level with criteria of “Need for Education about Environmental Problems” and “The Importance of Fieldwork and Activities for Environmental Education”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Level
  • Middle School Teachers
  • Environmental attitude
  • Environmental Education