با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علمی آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور

چکیده

مسایل و مشکلات زیست محیطی، گسترش دانشها و پیشرفت فناوری‌های جدید نیاز را برای برنامه درسی زیست محیطی در آموزش عالی و تفکر را در برنامه ریزی توسعه دانشگاهی جهت پویایی ارتباط گذشته، حال و آینده مضاف میکند. در این راستا این پژوهش به بررسی «تحلیل برنامه‌های آموزش زیست محیطی برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در آموزش عالی» میباشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل اساتید و دانشجویان زیست محیطی در دانشگاه‌های کشور به تعداد 759 نفر میباشد که 40 نفر اساتید و 719 نفر دانشجو است. روش نمونه گیری برای دانشجویان بطور تصادفی ساده بوده که بنا بر پیشنهاد جدول کرجیسی و مورگان تعداد نمونه برابر با 250 نفر انتخاب شد. و برای اساتید از شیوه سرشماری استفاده گردید. در این پژوهش ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته می‌باشد که برای تعیین روایی از نظرات صاحبنظران و براساس فرمول لا و شه 8/0 و برای پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر 806% بدست آمد، و تحلیل و تفسیر داده‌ها براساس ماتریس EFE  میباشد. با استناد نتایج حاصل از 8 فرصت و 8 تهدید شناسایی گردید که به استناد به همین نتایج از میان مولفه‌های مورد پژوهش، در استراتژی کنونی نظام آموزش عالی در برنامه درسی زیست محیطی وضعیت نسبتا متعادل بین فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی سازمان وجود دارد. که با استفاده از فرصتها به منظور پیشبرد اهداف سازمان تدوین پیش می‌رود. اینگونه استراتژی، استراتژی مطلوب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of environmental education programs to identify opportunities and threats in Higher Education

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Shobeiri

Associate professor, Department of Environmental Education, Payame Noor University, PO BOX 193953697 Tehran

چکیده [English]

Environmental problems, the spread of knowledge and the development of new technologies need Environmental curriculum in higher education and academic thinking on development planning for the dynamics of the relationship between past, present and future .In this regard, the present survey studies the "Analysis of environmental education programs to identify opportunities and threats in Higher Education". The research method is descriptive andapopulation of 739 people including Aoteachers and 719 students of environmental education of Ivan’s universities. Students are to simple random sampling. The table suggests that the sample size of 250 was selected and Morgan Krjysy. And practices for teacher’s census. The data in this study is a questionnaire developed by the researcher. The formula for determining the validity of the opinions of experts and LA and will 0/8 and reliability based on Cronbach's alpha coefficient was calculated to be equal to %806 EFE Matrix is based on the analysis and interpretation of data Citing the results of 8 opportunities and threats were identified 8. That's according to the results of the component under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Environmental Education
  • Curriculum
  • EFE