با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته علوم تربیتی برنامه ریزی درسی ،دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی کارشناسی ارشد ،جنگل شناسی (اکولوژی جنگل)، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر،  با هدف بررسی نقش رسانه‌های ارتباط جمعی در توسعه و پیشرفت صنعت گردشگری پایدار در شهرستان آمل انجام گرفته است. ‎ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط کارشناسان و متخصصین مربوطه مورد ﺗﺄیید قرار ‌گرفت و پایایی پرسش‌نامه بر اساس آزمون کرونباخ با ضریب 74/0تعیین اعتبار گردید. تجزیه و تحلیل ‌داده ها با استفاده از آماره توصیفی (فراوانی،درصد خالص و..)، آماره استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای) و نیز نرم‌افزار SPSS انجام شد. یافته ها حاکی از آن بودکه (بین میزان دسترسی به رسانه های جمعی، اثرگذاری فرهنگی ،تبلیغات رسانه ای و دسترسی به امکانات رفاهی (سمعی وبصری) رابطه وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در منطقه مورد مطالعه  با توجه به برداشت‌های میدانی توزیع شده بین گردشگران، رسانه‌های جمعی نقش اثرگذاری را در معرفی، توسعه و پیشرفت گردشگری پایدار آن منطقه داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of mass media in the development of sustainable tourism (Case Study: Amol City)

نویسندگان [English]

  • Elham koohi 1
  • Hossein Meiboudi 2
  • Mostafa Taleshi 3
  • Elahe koohi 4

1 MA in Education, Curriculum Payam Noor University, Tehran

2 Ph.D. Student of Environmental Management, Faculty of Environment and Energy, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran

3 Associate professor, Payame Noor University

4 Master Student Engineering Natural Resources - Forest Ecology,Science and Research Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The present study aimed to investigate the role of mass media in the development of sustainable tourism in the Amol City. Data collection has been done by questionnaire which its validity was confirmed by relevant experts and specialist and reliability of the questionnaire was validated by Cronbach's test with 0.74coefficient. Data analysis was done using descriptive statistic (frequency, net percentage, etc.), inferential statistic (one sample t test) and SPSS software. The findings indicate that there is a relation between the level of access to the mass media, cultural influence, media advertising, and access to amenities (Audiovisual). Results showed that in the study area considering distributed field works between tourists, mass media had an effective role in the introduction and development of sustainable tourism of that area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Media
  • Tourism
  • Sustainable Development
  • Amol