با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار، گروه محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری، گروه برنامه ریزی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد آموزش محیط زیست ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور

چکیده

در سال­های اخیر به دلیل تخریب و از بین رفتن منابع طبیعی خاص و برای جلوگیری از گسترش تخریبات و حفاظت از منابع موجود، اکثر جوامع به روش­های آموزشی گرایش پیدا کرده و حفاظت پایدار را در گرو آن می­دانند. لذا هدف از این تحقیق، بررسی ملاحظات محیط­زیستی موجود در آموزش­های غیر رسمی ارائه شده به تورگردانان و انطباق آنها با معیارهای محیط­زیستی و سپس سنجش میزان اثربخشی آموزش­ها و تأثیرآنها بر تورگردانان می­باشد. جامعه آماری این تحقیق 50 نفر تورگردانان استان گیلان بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه­ای بود که بر اساس محتوای محیط­زیستی دوره­های آموزشی تهیه شد. این پرسشنامه شامل30 سؤال چهار گزینه­ای مشتمل بر سوالات قبل و بعد از دوره آموزشی بود. سپس بر اساس روش­های آماری، اطلاعات پردازش شدند. نتایج تحقیق تشان داد که محتوای آموزشی دوره­ها از نظر میزان وجود آگاهی­های محیط­زیستی نسبتاً قابل قبول بوده و بیشترین ضعف اطلاعاتی  تورگردانان پس از گذراندن دوره­های آموزشی در مورد قوانین و مقررات محیط­زیستی بود. در نهایت با توجه به تحصیلات تورگردانان طبیعت گردی و رده سنی آنان و حضور موفق زنان در عرصه گردشگری و محتواهای آموزشی، می­توان مفاهیم و قوانین تخصصی­تری را درون محتواهای آموزشی قرار داد که این موضوع منجر به افزایش بازخورد دوره­ها و ارتقاء صنعت گردشگری و طبیعت گردی در زمان کوتاه­تر در استان گیلان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Effectiveness of Environmental Informal Trainings for Eco-Tour Leaders (Case study: Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • M Rezvani 1
  • M Nojavan 2
  • A. Ekhtiyari Roodsari 3

1 Ph.D., Dept. of Environmental and Natural Resources, University of Payam Noor, Tehran

2 Ph.D. Student of Dept. of Environment Planning, University of Tehran

3 Graduate student of environmental education, University of Payam Noor, Rey

چکیده [English]

In recent years, due to destruction and depletion of the special natural resources and for the prevention of excessive depletions and conservation of the present resources, most of the communities are tended to the training methods which are necessary for sustainable conservation. So, the objective of this study is evaluating environmental considerations in the informal trainings which are provided for eco-tour leaders of Guilan and assessing their conformity with the environmental standards and finally measuring the effectiveness of trainings and their effect on eco-tour leaders. The target population was the eco-tour leaders of Guilan which were 50 people. Initially, a questionnaire was prepared on the base of environmental content of training courses for data collection. The prepared questionnaire was included 30 questions which were related to before and after training courses. Then data were analyzed using the statistical methods. Results showed that the content of training, regarding to the existence of environmental knowledge, is acceptable to some extent, but the most weaknesses of the eco-tour leaders were the less information about the environmental regulations and laws after training courses. Finally, according to the education and age level of eco-tour leaders and prospering presence and participation of women in the field of tourism and training contents, it become possible that more specialized concepts and laws would be presented in the training courses which led the increase of the courses feedback and improving the tourism and ecotourism industry in the short term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Environmental trainings
  • Eco-tour leaders
  • Guilan