با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پیام نور

2 استادیاردانشگاه پیام نور

3 کارشناس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

سالانه بخش زیادی از منابع انرژی کشور به دلایلی چون مناسب نبودن فناوری، ارزان بودن انرژی و عدم دقت در مصرف از بین می‌رود. زنان می‌توانند مسیر بسیاری ازفتارهای پرخطر بر ضد محیط‌ زیست را تغییر دهند. این مطالعه نیمه آزمایشی بوده است. نمونه‌گیری به عمل نیامد و تمامی زنان بالای 13 سال روستای چشمه‌سفید شهرستان کرمانشاه که تعداد آنها 68نفر بود، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای شامل23سوال زمینه‌ای، آگاهی سنجی و عملکردی بوده است. نمونه‌ها به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه مساوی برای آزمون تأثیر دو مشوق مادی و غیرمادی قرار داده شدند آموزش در افزایش آگاهی زنان روستایی دارای تأثیر مثبت بوده است. در زمینه افزایش آگاهی تفاوتی بین میزان یادگیری و نوع مشوق تعیین شده وجود نداشت. هر دو گروه عملکرد خود را در مورد حامل‌های انرژی پس از مداخله بهبود بخشیدند اما به نظر می‌رسد تاثیر مشوق مادی بیشتر از مشوق غیرمادی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of material and immaterial incentives on rural women about energy consumption

نویسندگان [English]

  • mostafa veisy 1
  • Maryam Larijani 2
  • Elahe Jahandideh 3

1 payamnur univercity

2 Assistant professor

3 MA in medical science university of kermanshah

چکیده [English]

A great deal of the country’s energy resources are wasted for a number of reasons including inappropriate technology, low price of energy, and carelessness in energy consumption. Women can change the course of risky behaviors against environment. We decided to inform rural women, of the optimized energy consumption patterns and examine the effect of material and immaterial incentives on them. This was a semi-experimental study. There was no sampling, so all the women of Cheshmeh Sefid village in Kermanshah, who were over 13 years of age and made up a population of 68 women were studied. The instrument of the study was a 23- item questionnaire. Then they were randomly divided into two groups. One group was studied using material and the second used immaterial incentives. Improvement of these women’s awareness proved a positive effect. Regarding the awareness raise, there was no significant difference between learning and the kind of incentive. Material incentives proved to be more effective than immaterial incentives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • material incentive
  • immaterial incentive
  • rural woman
  • energy carrier