با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

2 استادیار،گروه آموزش محیط‌زیست، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثرگذاری آموزش محیط زیست شهری بر ارزش‌گذای و رفتار زیست محیطی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 5 استان اصفهان است. نوع تحقیق مطرح شده بر اساس اهداف از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. روش تحقیق حاضر نیمه تجربی یا طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از بین مدارس راهنمایی ناحیه 5 استان اصفهان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای، دو کلاس 25 نفره در دو مدرسه راهنمایی، یکی به عنوان گروه کنترل و دیگری به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. و سپس به مدت ده جلسه آموزشی (هر جلسه به مدت 75 دقیقه)، گروه آزمایش تحت آموزش محیط زیست شهری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که، آموزش‌های محیط زیست شهری بر رفتار دانش آموزان در گروه آزمایش در سه مبحث حفاظت فضای سبز، مدیریت زباله‌های شهری و مدیریت مصرف انرژی به طور مشهودی تأثیرگذار است. همچنین آموزش‌های محیط زیست شهری بر ارزش‌گذاری دانش آموزان در گروه ازمایش در دو مبحث حفاظت فضای سبز و مدیریت مصرف انرژی به طور مشهودی تأثیرگذار است. و بر روی ارزش‌گذاری دانش آموزان گروه آزمایش در زمینه مدیریت زباله‌های شهری بی تأثیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influence of Urban Environmental Education on Valuation & Environmental Behavior of Secondary School Students in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • E. Shirani Bidabadi 1
  • M. Larijani 2
  • M. Farajollahi 3

1 M.A. Degree in Educational Administration , Payame Noor University Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Educational Administration, Payame Noor University Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Educational Administration, Payame Noor University Tehran,Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the impact of urban environmental education on the valuation  and environmental behavior of middle school female students in District 5 of Isfahan province. Type of research is based on the objectives of applied researches. The research method was semi-experimental or pre-post test and control group. To achieve this goal, from junior schools in district 5 of  Isfahan with Multistage random cluster  sampling, two 25-member classes  in two secondary schools, one as a control group and another as  experimental group were selected , And then for ten sessions (each session 75 minutes), the experimental group were trained under urban environmental education. The results of research showed that the education of the urban environment on student behavior in the experimental group in three fields green space conservation, waste management and energy management is obviously effective. also, the urban environment education on the valuation of students in the experimental group in two topics of green space protection and energy management is obviously effective and on the valuation of students of experimental group in the field of waste management is ineffective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • influence
  • Urban Environmental Education
  • Environmental Behavior
  • Valuation Behavior
Abdollahi, A. S. Sadeghi, H. (2012). “The needs evaluation of environmental education for boy students in Isfahan elementary Schools”. Environmental Education & Sustainable Development. Payame Noor University. Vol. 1. No. 1. pp. 9-16. (In Persian).
Gall, M. Bourg, W. Gall, J. (2004). “Qualitative and Quantitative Research Methods in Psychology (Volume 1)”. Tr. Nasr. A. R. et al. Tehran: Samt. (In Persian).
Karimi, D. Enayati, A. S. (2012). “Education for sustainable Development”. Sustainable School. Environmental Education & Sustainable Development. Payame Noor University. Vol. 1. No. 1. pp. 59-74. (In Persian).
Salehi, S. Hemati, Z. (2012). “The role of environmental education in the electronic waste management”. Environmental Education & Sustainable Development. Payame Noor University. Vol. 1. No. 1. pp. 23-34. (In Persian).
Shobeiri, S. M. Abdollahi, S. (2009). “Theory and Applications of Environmental Education”. Tehran: Payame Noor University In Persian.
Veisi, H. Zarandian, A. (2012). “Evaluation of citizen awareness and knowledge about environment”. Environmental Education & Sustainable Development. Payame Noor University. Vol. 1. No. 1. pp. 35-42. (In Persian0.
www.aftabir.com/search/aftab.php.dr Mohammadi, M. Akbari, Z. Evironment, date:21.5.2009. time:2120'30" In Persian.
www.daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php, date:17.05.2010. time: 1810'10"In Persian.
www.doe.ir/portal/Home/Default.aspx. Attetiu, date: 22.06.2010. time: 2020'36" In Persian.