با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 گروه مدیریت کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشگاه لرستان

4 دانشگاه رازی

چکیده

امروزه رشد روز افزون جمعیت و ترویج الگوهای مصرفی نامناسب به استفاده نابهنجار از ظرفیت­ های زمین منجر شده که عواقب آن سبب نابودی سرمایه ­های طبیعی، افزایش بیماری­‌ها، تولید زباله و افزایش مواد زائد گردیده است که بی­ توجهی به این امر مهم در آینده ­ای نه چندان دور زمین را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. در این راستا تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان تأثیر متغیرهای نگرش زیست­­ محیطی، دانش و اطلاعات زیست­ محیطی، دغدغه زیست ­محیطی، دغدغه سلامت، مسئولیت­­­ پذیری اجتماعی، زمینه اجتماعی، تحصیلات، جهان شهری بودن، استفاده از اینترنت، سابقه بیماری و حساسیت غذایی بر گرایش به رفتار مصرف پایدار شهروندان خرم­ آباد انجام شد. جامعه­ آماری این پژوهش ساکنان شهر خرم­­ آبادند که نمونه ­ای به حجم 386  نفر از آنان با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی خوشه­ ای چند ­مرحله ­ای برای مطالعه انتخاب شده­ اند. به ­منظور تجزیه و تحلیل داده­ ها از آمار توصیفی و تحلیل­ مسیر رگرسیونی استفاده گردیده است. یافته ­ها نشان می‌­دهد که متغیرهای نگرش زیست­­ محیطی، دانش و اطلاعات زیست­ محیطی، دغدغه زیست ­محیطی، دغدغه سلامت و مسئولیت­­­ پذیری اجتماعی به طور مستقیم و متغیرهای تحصیلات، جهان­ شهری بودن، استفاده از اینترنت، سابقه بیماری به همراه حساسیت غذایی به طور غیر مستقیم در مجموع 30 درصد از واریانس رفتار مصرف پایدار ساکنان شهر خرم­ آباد را تبیین نمودند. در این بین متغیرهای دغدغه سلامت و نگرش زیست محیطی بیشترین میزان تأثیر بر رفتار مصرف پایدار را داشتند بنابراین توصیه می­ گردد که ارگان­ های ذی­ربط در راستای تغییر نگرش و ارتقای سطح دغدغه سلامت افراد اقدامات لازم را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Sustainable Consumption Behavior Tendency: The Case Study of Khorramabad

نویسندگان [English]

  • H. Pourjamshidi 1
  • H. Mahdizadeh 2
  • S. Gholamrezaee 3
  • N. SHir 4

1 Ilam University

2 Management Entrepreneurship and Rural Development, Ilam University

3 Agricultural Education, Lourestan University

4 Razi University

چکیده [English]

Today the population increasing growth and promotion of inappropriate use patterns have led to the abnormal use of land capacities whose consequences have caused the destruction of natural capitals (resources), increasing of diseases, waste production and increasing of waste materials. Lack of attention to this important matter will face the Earth with serious problems in the not too distant future. In this regard, present research was done with the purpose of determining the effect of environmental attitude, environmental knowledge and information, environmental concerns, health orientations, social responsibility, social context, education, being cosmopolitan, using of the Internet, disease and food allergies background on the tendency of Khorramabad citizens to sustainable consumption behavior. The study population consisted of Khorramabad residents, a sample of 386 individuals was selected by using of multi-stage cluster random sampling method for the study. To data analysis, descriptive statistics and regression path analysis have been used.  Results show that some variables such as environmental attitude, environmental knowledge and information, environmental concerns, health orientations and social responsibility directly and some other variables such as education, being cosmopolitan, using of the Internet, disease background with food allergy indirectly were explained 30 percent of   Khorramabad residents sustainable consumption behavior variance totally.  Among these variables, health orientations and environmental attitudes were the most effective variables on sustainable consumption behavior. Therefore, it is recommended that the relevant organizations take the necessary actions in order to change attitudes and to improve the people’s health orientations level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Consumption
  • Sustainable Development
  • Khorramabad
  • Multivariateregression
Abbasi, C. Enayati, Gh., Rahbari, M. (2012). “Factors influencing the green purchasing  behavior of Iranian students” (Case Study:   Students of Islamic Azad University of Qazvin)”.  Journal of Management. Vol. IX. Issue 27. Autumn 2012[In Persian].
Abbaspoor, D. (2007). “Energy, Environment and  Sustainable Development”. Tehran: Sharif University of Technology. [In Persian].
Ali Abadi, Kh. Samadi, A. (2012). “SPSS data  analysis program. The psychology”. Third  Edition.Tehran. [In Persian].
Barber, N., Kuo, P., Bishop, M., Goodman Jr, R. (2012). “Measuring psychographics to assess  purchase intention and willingness to pay”.
Journal  of Consumer Marketing. Vol. 29. Issue 4. pp. 280 – 292.
 Biswas, A., Roy, M. (2014). “Green products: an  exploratory study on the consumer behaviour in emerging economies of the East”. Journal of Cleaner Production xxx. pp. 1-6.
Carrete, L., Castaño, R., Felix, R., Centeno, E.,  González, E. ( 2012). “Green consumer behavior in an emerging economy: confusion, credibility, and compatibility”, Journal of Consumer Marketing. Vol. 29. Issue 7. pp. 470 – 481.
Chowdhury, P. S., Samuel, M. (2014). “Artificial  neural networks: a tool for understanding green consumer behavior”. Marketing Intelligence & Planning.Vol. 32. Issue 5. pp. 552 – 566.
Commission of the European Communities,  (2010). “Green Paper on Integrated Product” Policy.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/ com/2001/com2001_ 0068en01.pdf.
Dangelico, R., Pontrandolfo, P. (2010). “From green product definitions and classifications to the Green Option Matrix”. Journal of Cleaner    Production. Vol. 18pp.1608-1628.
Dehshiri, M. R. (2016). “Globalization and  Sustainabile Development”. Journal of  education& sustainable development. Vol 4. No 2. [In Persian].
Drexhage, J. and Murphy, D. (2012). “Sustainable Development: ‘From Brundtland to Rio 2012”. International Institute for Sustainable Development. (IISD), New York.
Gadenne, D. Sharma, B., Kerr, D., Smith, T.  (2011). “The influence of consumers’  environmental beliefs and attitudes on energy saving behaviors”. Energy Policy. Vol. 39 .pp. 7684–7694.
Garzella, S., Fiorentino, R. (2014). “An integrated framework to support the process of green management adoption”. Business Process Management Journal. Vol. 20. Issue. 1. pp. 68 – 89.
Georgi Mahlabani, Y. (2010). “Review and  critique in the field of environmental  sustain ability”. http://www.civilica.com./Paper CAE-CONF01-CAECONF01_375.html.Goetzke, ., Nitzko, S., Spiller, A.(2014). “Consumption of organic and functional food. A   matter of well-being and health?”. Journal of    Business Research. vol7. pp.  94–103.
Grimmer, M., Bingham, T. (2013). “Company environmental performance and consumer purchase intentions”. Journal of Business Research. Vol. 66. 1945–1953.
Haghighee, M., Khalil. M. (2011). “Check the  status of green marketing on consumers shopping  behavior”. Organizational Culture Management.
  Autumn and Winter 1390. Vol. 9. Issue 83-   102. [In Persian].
Hamdi, A., Ghaffari, F., Afsordegan, A. (2011). “Examine the factors influencing purchasing    behavior in young green products (Case Study of Tehran)”. Marketing Management Magazine. Issue 12. Autumn 2011. [In Persian].
Jansson, J., Marell, A., Nordlund, A. (2010). “Green consumer behavior: determinants of   curtailment and ecoinnovation adoption”. Journal of Consumer Marketing. Vol. 27. Issue 4. pp. 358 – 370.
Ko, E., Hwang,Y., Young Kim, E. (2013). “Green marketing' functions in building corporate image  in the retail setting”. Journal of Business Research. Vol. 66. pp. 1709–1715.
Lee, K. (2009). “Gender differences in Hong Kong adolescent consumers' green purchasing behavior”.  Journal of Consumer Marketing, Vol. 26, Issue. 2 , pp.  87 – 96.
Mostafa, M., (2009). “Shades of green: A  psychographic segmentation of the green consumer in Kuwait using self-organizing maps”. Expert Systems with Applications. Vol. 36. pp. 11030–11038. [In Persian].
Maniatis, P. (2015). “Investigating factors  influencing consumer decision-making while  choosing green products”. Journal of Cleaner  Production  xxx (2015). 1-14.
Martinhoa, G., Pires, A., Portela, G., Miguel, F. (2015). “Factors   affecting   consumers’ choices concerning   sustainable packaging  during product purchase  and  recycling”. Resources, Conservation  and  Recycling  103  (2015)  58–68.
Mokhtarnezhad, P. (2013). “Factors affecting   consumer evaluations about green products”. [In Persian].
Nasir, V., Karakaya, F. (2014). “Consumer seg  ments in organic foods market”. Journal of Consumer Marketing.Vol.31. Issue. 4. pp. 263 – 277.
Newton, D., Tsarenko, J., Ferraro, Y., Sands, S. (2015). “Environmental concern and environmental purchase intentions: The mediating  role of learning strategy”. Journal of Business Research. Vol. 68. pp. 1974–1981.
Rehman, Z., Khazar Bin Dost, M. (2013). “Conceptualizing Green Purchase  Intention in Emerging Markets: An Empirical Analysis on Pakistan”. The 2013 WEI International Academic  Conference Proceedings.
Ritter, M., Borchardt, A., Vaccaro, M., Pereira, G., Almeida, F. (2014). “Motivations for  promoting the consumption of green products in an emerging country: exploring attitudes of Brazilian consumers”. 2014. Journal of Cleaner  Production xxx (2014) 1-14.
Robinson, J. (2004). “Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable development”. Ecological Economics, 48 (2004) pp. 369– 384. Sachdeva1, S., Jordan, J., Mazar, N. (2015). “Green consumerism: moral motivations to a sustainable future”. Available online at www. sciencedirect. com. Current Opinion in Psychology. 2015, Vol. 65.
Seif, M. H., Mazloumian, A., Rastegar, M. Jalal Abadi, A (2016). “Environmental and Psychological factors on Green Purchasing Willingness among Employees of Sarcheshmeh Copper Complex”. journal of environment education and sustainable development. Vol.4. No.2. winter.2016. [In Persian].
Sharma, B., Gadenne, D. (2013). “Attitudes towards green purchases, social influences, government policies, and green practices”. An investigation of  their relationships Stream14. Sustainability and Social Issues in Management Competitive Session.
Smith, S., Paladino, A. (2010). “Eating clean and green? Investigating consumer motivations towards the purchase of organic food”. Australasian  Marketing Journal . Vol. 18 pp. 93–104.
Sudiyanti, S. (2009). “Predicting Women Purchase Intention For Green Food Products in Indonesia”. Master Thesis in Business Administration.
Tseng, Sh., Hung, SH. (2013). “A framework  identifying the gaps between customers”.  expectations and their perceptions in green products. Journal of Cleaner Production 59   (2013), PP.  174-184.
Wang, SH. (2014). “Consumer characteristics and social influence factors on green purchasing intentions”. Marketing Intelligence & Planning. Vol. 32. Issue 7. pp. 738 – 753.
WHO (world health organization). (2014). http:
  //www.who.int/en