با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در مقاله حاضر ماهیت رابطه جهانگردی و آموزش عالی در پرتو نظریه تقابل بررسی‌شده است. هدف از مقاله حاضر آن است تا مشخص نماید آیا سیاست‌های توسعه گردشگری و آموزش عالی ایران در تعامل یا تقابل نسبت به یکدیگر قرار دارند؟ زیرا ماهیت سیاست‌گذاری در دو مساله اجتماعی فرهنگی یعنی جهانگردی و آموزش عالی متأثر از مبانی پیچیده علوم اجتماعی مانند قدرت، نظم و تضاد و واگرایی است؛ بنابراین با بهره‌گیری از روش‌شناسی تحلیلی- تفسیری و منابع مختلف، منابع و مقالات علمی موجود در مجلات علمی کشور در سال، اسناد برنامه‌های توسعه کشور بعد از انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های نظری صاحب‌نظران و مدیران ارشد کشوری در مجلات، بررسی مقالات و مطالب سایت‌های اینترنتی، روزنامه‌ها و سایت‌های خبری دستگاه‌های اجرایی وابسته به گردشگری و آموزش عالی کشور و تجربه زیسته نگارنده اطلاعات مستخرجه با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا بررسی‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که الف: در پنج برنامه توسعه کشور بعد از انقلاب اسلامی بین سیاست‌گذاری‌های مرتبط با جهانگردی و نظام‌های آموزش عالی تعاملی وجود نداشته است. ب- در برنامه ششم توسعه رویکرد تعاملی پیش‌بینی‌شده است؛ اما فضای تقابلی کنونی ناشی از ساختارهای پیچیده کنونی و ناهمگرای تثبیت‌شده طی سال‌های گذشته، تضاد منافع سازمانی و مدیریتی، گسستگی نظام سیاست‌گذاری در این دو حوزه باعث شده که نتوان در برنامه ششم نیز خوش‌بینانه در خصوص خروج از تقابل بین دو حوزه را پیش‌بینی کرد. ج- توسعه گردشگری باید به عنوان یک علم با حوزه مشخص و رشته­ای بین‌رشته‌ای در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش علمی کشور موردتوجه جدی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourism and Iran's Higher Education: Interaction or Confrontation

نویسنده [English]

  • Y. Mehralizadeh

Professor, Department of Education, Payame Noor University

چکیده [English]

The main purpose of this paper is exploring the nature of tourism relation with higher education in the light of conflict theory. This paper is addressing to how extend the policies of tourism development planning and higher education in Iran are convergent or divergent. Since the nature of policy making in two socio –cultural issues such as tourism and higher education are effected from complicated social science bases like power, discipline T conflict, convergent or divergent, so by using of a phenomena-analytical methodology and applying different sources such as review of literature, documents of last five development planning in Iran, review of scholars, and websites of different organization relevant to tourism and higher education, collected data are examined by using of content analysis method.The results indicated that:a- in the last five year development planning of Iran there are less policies to make a relation between Tourism and Higher Education, b-in the first draft of the sixth five year development planning of Iran new relations are considered but due to the current divergent between tourism and higher education activities its successful under critical situation, c-development of tourism must be considered as an interdisciplinary science in the universities and higher education institutions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Higher Education
  • Interaction or Confrontation
  • Five-year Development Planning
Azad Armaky, T. (2009). Sociology Theories: Tehran: Sorush- seda and sima publication, six edition. [In Persian].
Challenges of Tourism education in Iran. (2014).  deputy of cultural and social research, Tourism research Group,http://www.csr.ir/fa/news/370-.[InPersian]
Cultural heritage, Carfts and Troursim higher education institution, (2016), http://www.miras-uast.ir/. [In Persian]
Haji Amini, M. (2010). Tourism Education and its challenges, HTTP://WWW.TOURISMSCIENCE.IR. [In Persian]
Haydari Chianeh, R. Nasrolazadeh, Z and Abdollahi.M (2010). Analysis of Higher Education Tourism Education based on SWOT model, Journal of Planning and Development of Tourism, 1(1), 129-152. [In Persian]
Louisear. K. (2003). Confrontation social Theory, Translated by Dr Abdolreza Navah, Ahwaz, Rasesh Publication. [In Persian]
Mehralizadeh. Y, Moghadaspour, M.and Judzadeh, J (2012). Strategic Planning in Organization: Theoretical and practice Experiences in Iran organization, Second Edition, Tehran: Rah moaser Publication. [In Persian].
Mehralizadeh. Y. & Abdy.M. (2009). Knowledge Management in Iran’s Financial Affair Organization, Shahid Chamran University Publication. Ahvaz, Iran. [In Persian]
Mehralizadeh. Y. (2004). Globalization, Organization change and Strategic Human Resource Development, Shahid Chamran University Publication. Ahvaz, Iran. [In Persian]
Mehralizadeh. Y. (2008). Principles of Management: Theory and Practice, Shahid Chamran University Publication. Ahvaz, Iran. [In Persian]
Mehralizadeh. Y. Safaeemoghadam, M.Salehi Omran. E & Alam. (2012). Foundation theory and practical research (Quantitative, Qualitative and Mixed methods) in Human Science, Ahwaz, Shahid Chamran University of Ahwaz publication. [In Persian]
Organization of planning and Budget of Iran (2016). Documents of Frist to Six five-year development plan of Iran. [In Persian]
Salehi. S, Zahepazuki.Z and Emamgholi.L (2002). Education and environment (attitude, knowledge and environmental behavior of students), Journal of Education, University of Shahid Chamran Ahwaz. http://education.scu.ac.ir/article_10750_0a3798b81f032a532c7a62c2a8d7a1b8.pdf
Samadian.A, Hossini.SH. & Neghineh Rauf Ava.M. (2007). Role of Education in development of infra-structure in Tourism Industry, Journal of Human Geography, 1)4(, ww.SID.ir. [In Persian]
ScientificHolisticRoadmapofIran, (2001),http://www.sccr.ir/pages/printView.aspx?provID=1735-[In Persian].
Torab Ahmady, M. (2009). Place of Tourism in Iran Higher education, association of sociology of Iran. [In Persian]
 
Tourism in Six five development plan of Iran? (2015). Scientific session m geography department, http://www.donyayesafar.com/n/3154-. [In Persian]
World Economy newspaper (2016). Tourism,http://donya-e-eqtesad.com/new. [In Persian]