با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صدا و سیما

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

چکیده

انجام عمل تفکیک زباله از مبدأ تولید علاوه بر رعایت اصول بهداشتی، که منجر به سلامت کالاهای تولید‌ شده از مواد بازیافتی ‌میگردد، بخش زیادی از هزینه‌های جمع‌­آوری و ساماندهی زباله نیز حذف می‌شود. هدف این‌ پژوهش‌ تحلیل عوامل مؤثر در تفکیک از مبدأ پسماند جامد محیط‌زیست شهری ناحیه 3 منطقه یک شهرداری تهران می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی روش تحقیق دارای رویکرد توصیفی‌ـ تحلیلی جهت جمع‌آوری اطلاعات تحقیق از روش مطالعات میدانی ـ اسنادی و ‌برای تجزیه‌ و تحلیل یافته‌ها از مدل ترکیبی (AHP)،(SWOT) بهره‌ گرفته شده‌ است. جامعه آماری 95000 نفر شهروند ناحیه 3 منطقه یک تهران و حجم نمونه 60 عدد پرسشنامه با همکاری کارشناسان زیست ‌محیطی و بازیافت منطقه، مسئولان و دست اندرکاران شهرداری منطقه تکمیل گردیده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد میانگین امتیازات کسب شده در بین عوامل درونی برای نقاط قوت برابر(08875/0) و جهت نقاط ضعف برابر (03211/0) که میانگین امتیازات نقاط ضعف‌کمتر از میانگین امتیازات نقاط قوت است. میانگین امتیازات کسب شده در بین عوامل بیرونی برای نقاط فرصت‌ برابر (08562/0) و جهت نقاط تهدید برابر(03675/0)که میانگین امتیازات نقاط تهدید کمتر از میانگین امتیازات نقاط فرصت است. در نتیجه ضریب تاثیرگذاری نقاط قوت و فرصت فرا روی پسماند جامد شهری در محدوده مورد مطالعه بیشتر از نقاط ضعف و تهدید می‌باشد. البته راهبرد غالب در این پژوهش از نوع تهاجمی است. با اتخاذ این راهبرد و با به­کارگیری از نقاط قوت و فرصت پیش‌ روی در محدوده مورد مطالعه می­توان به یک توسعه مطلوب و پایدار دست پیدا نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Effective Factors in Source Separation of Solid Wastes on the Urban Environment District 3 of Region 1,Tehran

نویسندگان [English]

  • A. Zabolizadeh 1
  • A. Meshkini 2
  • Z. Yousefzadeh 3
  • N. Fattahi 4

1 Broadcasting University, Iran

2 Tarbiat Modares University,Tehran

3 Islamic Azad University,Central Tehran Branch

4 Islamic Azad University, Chalus Branch

چکیده [English]

The separating waste from source production, in addtion to principles of hygiene, is leading to the health commodities produced from recycled materials, it is also removed many costs of collecting and organizing waste. The purpose of this research is analaysis of effective factors in source separation of solid waste on urban environment in district 3 of  Tehran region 1 municipality. The research type is practical. The method has been applied for research has descripttive and analytical approach. Research data is collected by the field-documental studies, and the hybrid model (AHP)(SWOT) has been taken for analyzing the findings. Statistical society is 95000 citizen of district 3 of  Tehran region 1 and 60 questionnaires as a sample size have been completed by cooperation with environmental and region recycling experts and municipal authorities. The results show that the average of concessions between internal factors for strengths points (0.08875) and for weakness points (0.03211) which the average score of weaknesses points is less than the average score of strengths points. Also, among external factors the score of opportunities points are equal (0.08562) and for threat points (0.03675),that the average score of threat points is less than the average opportunities points scores.Thus,efficacious coefficient of strengths and opportunities points facing municipal solid waste in studied area are more than the weaknesses and threat points.Of course the dominant strategy in this research is an aggressive  type. By adopting this strategy and applying the facing strength and opportunity points in the studied area desirable and sustainable development can be obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Source separation
  • Urban solid waste
  • Environment
  • Region1 of Tehran
Abedi, S., Sabaghean, Z., Shah Ali, A A. and Shamkhani, A.( 2010). Identify the Impact of Education on Waste Separation from the Source in Tehran. Sixth National Conference and First International Conference on Waste Management.Mashhad. [In Persian].##Adhim, A. Akbarzadeh, E.( 2010 ). Cultural factors in Environment of Preservation in Tehran. Case study Tehran Ragiones 5 and 18. Sociology Youth Studies Journal. 1, 62-37. [In Persian].##Afroz R., Kaisuke. H. and Rabban T. (2011). The role of Socio-Economic factor on household waste gene ration. A study in a waste management program ing Dhaka city Bangladesh. Environental mana gement Journal. 90, 492-503. [In Persian].##Aghayee Abianeh, B. (2014) The effect of social factors on households waste behavior. MA: Sociology, Tehran University. [In Persian].##Akil, A M. Ho, C S. ( 2014). Towards sustainable solid waste management Investing household participa tion in solid waste management in: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing P: 012163.##Alavi Moghadam. Mokhtarani, M. Mokhtarani, B, N. (2009). Municipal solid waste management In Rasht city. Elsevier. Waste Management, 29 ,485-489. [In Persian].##Azizi, A.( 2011). Analysis of citizens’ participation in waste management, Case study 20 region. MA: Sociology, Payam Noor. [In Persian].##Bahram Soltani, Kambiz. (2013). A Series of discussio ns and urbanism  methods. Environment. Sha hidis’ publications. Second editions. 1P.[In Persian ].##Bamonti, Silvia. Alessandra, Bonoli. Simona, Tonde lli. (2011). Sustainable waste management criteria for local urban plans. Procedia Engineering. 21, 221-228.##Barabadi, M. (2006). Urban alphabet. publications of the Municipalities and the country's country .21P. [In Persian].##Boliki, Norman. (2010). Social searching planning. Chavoshiyan Hassan Translator.Tehran. Ney pub- lishing.99P.##Chopano Geloos, Goerge. Tiss,Hilary. Elasen, Roolf.(1991). Solid waste manage-ment.Translation of Mohammmad Ali Abdoli. Volume2. Tehran. Publication of recycling and transforming materials.##Chopano Geloos,Goerge & Others. (2009). Compre- hensive management of  waste. Translation of Jafar zadeh Haghighi Fard Nemattollah & et al. Tehran. Khanirans’ publications. Second Editions 216P.##Cornick P.(2006). Nitric oxide education survey:use of a Delphi survey to produce guidelines for training neonatal nurses to work with inhaled  nitricoxide , Journal of Neonatal Nursing, 12(2),62-8.##De Feo, Giovanni. De gisi, S. ( 2010). Public opinion and Awareness towards MSW and Separate collection programmes. A sociological procedure for selecting area and citizens with a low level of knowledge. Waste Management Journal. 30, 958-976.##Farahmand, M. Shokohifar, K. Sayar Khalag, Hamed (2014). A study of social factor affecting environ- mental behavior of residents of the city of Yazd. Urban Studies Journal. 4, 109-141. [In Persian].##Fatehnia, A.R.(2011). Source separation of municipal solid waste situation and strategies to increase public participation in the Tehran Municipality District 5, MA: Municipal health management. Tehran University of medical sciences. [In Persian].##Gholami, S. Emadzadeh, Mk. Peer Ali,V. ( 2013). Factors affecting the behavior of recycle and Citizen participation in recycling programs. Case study village Yase Chae. The second national conference on environmental planning national conference on environmental planning and management. 2, 26-27. [In Persian]##Hashemi,H.(2003). Waste hidden reality. Munii palities Journal.45. Forth year.3p. [In Persian].##Jozi,S.A. Jabari, A. Farzadmehr,M.(2006). An econo mic analysis of the strategies source separation of domestic waste. Third National Conference on Waste Management and Its Place In Urban Plann ing.Tehran. Recycling of materials organization. http://www.civilica.com/Paper-SWM03-SWM03_013.html. [In Persian].##Juhasz,A. Magesan. G,Naidu.R.(2004). Waste manage ment. Published by Pcience publishers. Incenfield. Nh. Usa. 121P.##Kamara, AJ.(2006). Household participation in domestic waste disposal and recycling in the Tshwane metropolitan area an environmental education perspective. MA: Environmental Education. University of South Africa.##Kamaruddin, Siti Mazwin. Eric, Pawson. Simon, Kingham. (2013). Facilitating social learning in sustainable waste management:case study of NGOs involvement in Selangor, Malaysia. Proce dia Social and Behavioral Sciences. 105, 325-332.##Kanit,G. 2010. Municipal solid-waste manage ment in Istanbul. Elsevier Science.Waste Management. 30(8-9 ) , 1737-45.##Kazemi, S., Salehi, S.(2015). Sociological analysis of hospital waste management with special emphasis on development in Iran. Iran Social Issues. 6(2), 125-147. [In Persian].##Landeta, J. (2006).Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological Forecasting and Social Change, 73(5),467-82.##Manca DP, Varnhagen S, Brett_ McLean P, Allan GM,  Szafran O, Ausford A. (2007). Rewards and challenges of family practice: web- based survey using the Delphi method. Can Fam Physician, 53(2), 278-86, 277.##Mohamed Ibrahim, M.I., Nanis Abd El Monem, M. (2016). Towards sustainable management of solid waste in Egypt. Procedia Environmental Sciences, 34,336-347.##Nur Khaliesah, Abdul Malik. Sabrina Ho, Abdullah. Latifah, Abd Manaf. (2015). Community participation on solid waste segregation through recycling programmes in Putrajaya. Procedia Environm ental Sciences. 30, 10-14.##Omran, A., Mahmood. A., Abdulaziz. H., Robinson G.M.(2009). Investigating  households Attitude toward recycline of solid waste in Malaysia: A case study, International journal of environment- tal research. 3(2), 275-288.##Omrani, Q.A. (2009). Solid waste materials (2).    (recycle). Andishe raffie publishing Institution. 32 P. [In Persian].##Oranga, H.M, Nordberg, E. (1993). The Delphi panel method for generating health information. Health Policy Plan, 8(4), 405-12.##Powell, C. (2003) The Delphi technique: myths and realities J Adv. Nurs 41 (82-376). N.( 2011.).##Qavam, M. (1996). Criminal protection of the environment. Publications of  environmental protection organization. A Vol. The First Edition. 3P##Rayner, Che. R & Others. (2011). Waste manage ment & recycle of resources. Translation of Mohammad Reza Sabor & et al. Tehran. Khajeh NasiredinToosi University. 33P.##Salehi, S. Hemmati Gouyomi, Z.(2013). The role of environmental education in the electrical management waste. Environmental education and sustainable development Journal. 1, 23 -33. [In Persian].##Salehi, S. Ahmadi, J.(2015). The role of training citizens in domestic waste management: case study the region 8 of Tehran Municipality. Environmental Science Journal. 13(4), 43-52. [In Persian].##Sarvar, R. (2012). Social impact assessment of the project waste segregation of origin 21 region Tehran Municipalitie.  Quarterly  Scientific research of society  geographical   Iran. 10 (33), 49-69. [In Persian].##Scarlat, N.V., Motola, J.F, Dallemand, F., Monfortife, R. and Linus, M. (2015).Evaluation of energy potential of municipal solid waste from Africa n urban areas. Renewable and Sustain able Energy Reviews. 50, 1269-1286.##Selahvarzi, M.(2008).Assessment of solid waste management in the city of Kermanshah. Islamic Azad University. Science & Research of Tehran Branch. [In Persian].## Sunarto, S., Bisri, M. and Suyadi,S.( 2014).Society behavior towards household waste management in Tulunga gung. International Journal of applied sociology. 4 4,67-73.##Vicente, P.and  Reis, E.(2008).Factors influencing house- holds participation in recycling. waste managem- ent and Research Journal. 26, 140-146.##Wright, L. and Relating,Y. (2011). Demographics attitudes knowledge and recycling behavior Among UC Berkeleystudent.http://nature,berkeley,edu(accessed: Oct 21,2015).##Xua,Y., Huanga, G. H., Qinc, X. and Caoa, M.f.( 2009). Ast- ochastic robust chance- constrained Programming model for municipal solid waste management under  uncertainty . Elsevier. Conservation and recycling, 53, 352-363.##Zhang, D., Huang, G., Yin, X.and Gong, Q.(2015). Residents’ waste separation behaviors at the source : Using SEM with the theory of planned behavior in Guangzhou, China. International Journal of Environ mental Research and Public Health. l12, 9475-9491.##