با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ‏ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه اصفهان

3 آموزش و پرورش استان کردستان

چکیده

امروزه در رویکردهای جدید توسعه روستایی از ظرفیت‌سازی به عنوان اصلی اساسی در پذیرش و اجرای برنامه‌ها نام برده می‏شود و به منظور ارتقای ظرفیت‏‌های جامعه نیز بر فعالیت‏‌های انجمن‌‏های مردم نهاد تأکید بسیاری می‏ گردد. محیط‌زیست به عنوان بسترساز فعالیت‏ ها و توسعه روستایی یکی از عرصه ‏های مهم توسعه روستایی است که با توجه به وضعیت نابسامان بهره‏ برداری از آن، نهادهای مردم نهاد زیست‌محیطی، می‏توانند با انجام فعالیت‏ های ترویجی و آموزشی، نقش مؤثری در ارتقای ظرفیت‏ های جامعه محلی در راستای حفاظت و پایداری آن ایفا کنند. در این راستا در پژوهش کاربردی حاضر، نقش انجمن مردم نهاد زیست‌محیطی چیا در توسعه ظرفیتی روستاییان شهرستان مریوان، جهت حفاظت از محیط‌زیست روستایی با روشی توصیفی – تحلیلی، موردسنجش قرار گرفته است تا رهیافت این امر در وهله اول، تبیین نقش انجمن‌های مردم نهاد در توسعه ظرفیتی روستاییان، جهت حفاظت از محیط‌زیست و سپس، شناخت جامع وضع موجود، جهت ارائه راهکارهای کاربردی برای تحقق پایداری محیط‌زیست روستایی منطقه به واسطه توسعه ظرفیتی جامعه محلی باشد. گردآوری اطلاعات از طریق دو روش اسنادی و میدانی مبتنی بر توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی در میان 250 سرپرست خانوار در گروه برخوردار و 160 سرپرست خانوار (تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران) در گروه روستاهای غیر برخوردار از فعالیت‏ های آموزشی و ترویجی انجمن زیست‌محیطی مردم نهاد چیا بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون‌های آمار استنباطی (خی دو، ویلکاکسون،t زوجی، رتبه‌ای فریدمن، همبستگی پیرسون) نشان از نقش مؤثر فعالیت‌های انجمن مردم نهاد چیا در توسعه ظرفیتی روستاییان به منظور حفاظت از محیط‌زیست در دو دوره قبل و بعد از فعالیت دارد. همچنین بین سطح توسعه ظرفیتی روستاهای برخوردار و غیربرخودار از فعالیت‌های آموزشی و ترویجی انجمن چیا در راستای حفاظت از محیط‌زیست روستایی، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of non-governmental associations in the development of local community capacity to protect the rural environment (Case study: Chia green environment community)

نویسندگان [English]

  • S. Mohammadi 1
  • S. Manoochehri 2
  • M. Talati 3

1 University of Payame Noor

2 Universitd of Esfahan

3 Education Organization of Kurdistan Province

چکیده [English]

Nowadays, in the modern approaches to rural, capacity building considered as a basic principle in the adoption and implementation of programs, and there is a great emphasis on activities of non-governmental associations in order to improve community capacities. Environment, as a ground for the activities and rural development, is one of the major fields of rural development which according to the unfavorable situation of its exploitation, environmental, non-governmental organizations, with promotional and educational activities scan play an effective role in promoting the capacities of local community in the conservation and sustainability of it. In this regard, in the present applied research, the role of the environmental NGO association, Chiya, has been measured in the development of the capacities of Marivan villagers in a descriptive - analytical approach. The result of this approach in the first place, is to explain the role of NGOs in capacity development of rural communities, to protect the environment and then a comprehensive understanding of the status quo, in order to provide practical solutions for achieving rural environmental sustainability through capacity development of the local community. Information gathered through documentary methods and field-based questionnaires distributed randomly among 250 heads of households in the received group and 160 heads of household (determined through Cochran's sample size) in the villages which has not received educational and promotional activities of non-governmental environmental association of Chiya. Data analysis through inferential statistics (Chi-square, Wilcoxon, t-test, Friedman, Pearson correlation) indicated that the effective role of Chiya NGO activities in capacity development of villagers to protect the environment in two periods: before and after the activity. Also there is a significant difference between the level of capacity development of the villages receiving and not receiving the educational and promotional activities of Chiya association in order to protect the rural environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability and environmental protection
  • NGOs
  • or-ganizations
  • Chiya green association
  • Marivan city
Agarwal, A.(2008). “Role of NGOS in the protection of environment”, Journal of Environmental Research And Development, 2(4), 948-933.##Al-Hassabi, M.(2011). “The Role of NGOs and Local Leaders in Rural Development (Case Study: Laft port)”, Rural Housing and Environment Quarterly, 134(1), 115-89. [In Persian]##Azkia, M.(2008). “Sustainable Rural Development”, Tehran, Etelaat publication: Third Edition. [In Persian]##Bahraini,S.(2003).“The Role of Environmental NGOs in Achieving Public Participation in Iran's Environmental Conservation”, Journal of Ecology, 1(26), 36-25. [In Persian]##Barimani, F. & Laghmjani, S.(2010). “Determination the severity of environmental instability of rural settlements in Sistan by using a multi-criteria evaluation model”, Geography and Development Journal,19(1), 144-127. [In Persian]##Bhattacharjee, M.(2013). “NGOs and Environment Protection in Assam, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS),18(6), 68-76.##Boochani, M.(2006). “NGOs in interaction with the councils”, Monthly Educational and Research of councils, 7(1), 10-2. [In Persian]##CDSF.(2009). “The au/nepad capacity development strategic framework, seeing African people as the true resource”, nepad secretariat, au-nepad capacity development. Retrieved from:www.lencd. org /files /event/2011/Partners_Meeting_2011.../aunepadcdsf.pdf##Haydar Nia, M.(2014). “The Role and Function of NGOs in Conservation and Promoting Society Health”, Quarterly Journal of the institue of Hygiene Sciences 1(2), 554-541. [In Persian]##Dtie.(2006).“ways to increase the effectiveness of capacity building for sustainable development”, discussion paper presented at the concurrent session 18.1 the Marrakech action plan and follow-up, 2006,iaia annual conference, stavanger, Norway.##Farahani, H.(2012). “The Role of Capacity Development in Managing the Decreasing of the Risk of Earthquake in Rural Areas (Case Study: Abhar County, Sonbol Abad Village)”, Journal of Rural Residential and Environment”, 1(145), 75-64. [In Persian]##Fazelnya, M. & Roknaddin, A.(2005). “Explaining the Theory of effecting Factors on the Knowledge and Awareness of Villagers about Their and surrounding Abilities”, Journal of Humanity Science of Modares, 9(1), 149-112. [In Persian]##Golkar, M.(2003). “Reconcile with Nature, Hamshahri Newspaper”, Retrieved from:http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1382/820207/news/mohit.htm.[In Persian]##Greenberg, B.(2013).“Building Local Capacity for More Effective Development”, Retrieved from:https://www.interaction. org /... / FABB%202013_Sec06_ PolicyBrief_ BuildingLo calCp.##Gupta, N.(2012).“Role of NGOs in Environmental Protection: A Case Study of Ludhiana City in Punjab”. JOAAG Journal, 7(2).1-8.##Hamaneh, R., Afshani, A. & Askari, A.(2012).“The Study of the Relationship between Social Capital and the Level of security in Yazd”, Iranian of Sociology Journal, 13(3), 86-110. [In Persian]##Hosseini, E.(2015).“ Chia green environment community”, Green Community Chia Journal”, 2(16), 4-5. [In Persian]##IFAD.(2011).“Rural Poverty,Rural Poverty Report 2011”, International Fund for Agricultural Development. Retrieved from: https://www.ifad.org/asset?id=2095536##Joshi, M.(2007).“Sustainable Development: An Introduction”, Internship Series, (cee) (sdc) (sayen), volume-I, Retrieved from: www.researchkh.org/userfiles/image/upload/1454164020676.pdf##Shahkoohi, A.(2015). “Investigating Effective Factors on Environmental awareness of Villagers (Case Study: Ja'ghragh District, Binalood Town) ”, Rural Research and Planning Journal, 4(4), 95-85. [In Persian]##Lahijanian, A. M.(2010).“Investigating the Structure and Functioning of Environmental NGOs and Their Role in the Urban Development Process of Tehran Province”, Journal of Environmental and Technology Science, 12(3), 102-121.[In Persian]##Lekorwe, M.(2007). “Managing Non-Governmental Organizations in Botswana, The Innovation”, The Public Sector Innovation Journal, 12(3),18-29.##Lewis D.(2010).“Nongovernmental organization Definition and History”, London: School of Economics and Political Science.##Manuel, S.(2005).“Role of Governments and Nongovernmental Organizations”, Retrieved from:www.sagepub.com/upm-data/52625.##Matachi, A.(2006). “capacity building, framework unesco-iicba, UNESCO - international institute for capacity building in Africa”, published united nations economic commission for Africa.##Mohammadlou, M.(2013).“The role of non-governmental organizations (NGOs) in protecting the environment and natural resources”, The first national tourism conference on agriculture and sustainable natural resources. [In Persian]##MoharamNejad, N.& Haidari, O.(2006). “Designing of a Sustainable Development Management Model for the Younger Generation of the Country”, Journal of Environmental and Technology Science, 28(2), 78-69. [In Persian]##Morse, S.(2013).“The Theory Behind the Sustainable Livelihood Approach”, Retrieved from: www. springer. com /cda /content/document/cda.../9789400762671-c2.pdf.##Namiesni, J.(2000).“Protection of the Environment - the Most Important Challenge for the Educational System”, Journal of Environmental Studies, 1(5), 293-297.##Nazari, R.(2010).“Measurement of the status of NGOs in Eliminating of Poverty with emphasis on Iran”, Presented at the 3rd Student Cultural Festival of Mehrbaran, Tehran. [In Persian]## Potapkina, V.(2009).“The Role of International Humanitarian NGOs in African Conflicts in the Post-Cold War”, Retrieved from: http://theses.cz/id/l1qezl/?furl=%2Fid%2Fl1qezl%2F;lang=en##Pouyan, H.(2000). “Education for Sustainable Future, Department of the Environment”, Retrieved from: http :// www .ijsr .in /upload /1848420530Microsoft%20Word%20-%20j%20104.pdf. [In Persian]##Rafiei, F.(2013). “The role of NGOs in the development of human security in the community”, Proceedings of the articles in Human Security Conference in West Asia, Tehran. [In Persian]##Raj,K.(2010).“The Role of NGOs in Promoting Empowerment for Sustainable Community Development”, J Hum Ecol, 30(2), 85-92.##Sarafizadeh, A.(2010).“Barriers to Human Resources Empowerment of inactive NGOs in Tehran”, Journal of Management Research, 15(2), pp 120-135. [In Persian]##Saxby, J.(2001).“capacity development: vision and implications”,Canadian international development agency##Tajbakhsh, G.(2013).“Analysis of the Relationship between Social Capital and Social Security in Hamidieh”, Journal of Social Studies, 33(4),125-141. [In Persian]##Thomas, L.(2005).“Capacity building for local NGOs A guidance manual for good practice”, the Catholic Institute for International Relations: London.##Ulleberg, I.(2009).“The role and impact of NGOs in capacity development From replacing the state to reinvigorating education”, International Institute for Educational Planning.##UNDP(United Nations Development Programme).(2006).“Making Progress on Environmental Sustainability”, Retrieved from:http://www.droughtmanagement.info/literature/UNDP_making_progress_environmental_sustainability_2006.pdf##UNEP.(2011).“community capacity building voluntary and community sector”, Margaretritchie department for social development.##UNEP.(2002).“capacity building for sustainable development”, an overview of unep environmental capacity development initiatives, department for social development.##Vadaon, S.(2013).“Role of NGO’s in Environmental Conservation and Development, Mother Earth Consultancy Services”, MECS knowledge Series.##Wendy, L.(2007).“building community capacity, resources for community learning & development ”, practice complied by the Scottish community, development centre for learning connections the Scottish government Edinburgh.##Werker, E.(2007).“What Do Non-Governmental Organizations Do?”, Forthcoming: Journal of Economic Perspectives,2(3),11-24.##Willetts, P.(2010).“What is a Non-Governmental Organization?”, Advance Reading for participants of the Human Rights NGO Capacity-Building Program – Iraq. Retrieved from: http: // www.hbs. edu/faculty/Publication%20Files/08-041.pdf##WTO(2002).“Drafting Group on Tourism and Sustainable Development”, UN CSD7, Retrieved from: ww.baltic-sea-strategy-touism.eu/serviceassistent/_php/download.php?datei_id.##Young, J.(2006). “capacity development for policy advocacy: current thinking and approaches among agencies”, supporting civil society organizations.##Zimmermann, K. (2008).“NGO–the questionable charm of being defined by what you aren’t A call for renaming an important group of actors”, Secretary General of ICLEI–Local Governments for Sustainability, World Secretariat, Bonn/Germany.##