با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 ‌گروه علمی آموزش محیط‌زیست،‌ دانشگاه پیام نور

3 ‌گروه علمی علوم تربیتی،‌ دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش، ‌تحلیل برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم ایران در پنج بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، مدیریت منابع آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع زیستی و سلامت بر اساس تأکید بر ارتقاء دانش، نگرش و عملکرد جامعه در راستای ظرفیت‌سازی در مواجهه با تغییر اقلیم در کشور است. تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. یافته‌های پژوهش نشان داد، هر سه مؤلفه دانش، نگرش و عملکرد در برنامه‌های اجرایی هر 5 بخش مذکور و 25 راهبرد آن موردتوجه بوده است اما از تناسب کافی برخوردار نیست. به­طوری­که از 229 برنامه اجرایی این سند،‌ %24 و %26 برنامه‌ها به ارتقاء دانش و نگرش تأکید دارند و 50%‌ عملکردی بوده‌اند. بیشترین نسبت برنامه‌های مرتبط با گسترش دانش در هر بخش، با 56% به بخش سلامت و کمترین با 8% به بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اختصاص دارد. کمترین و بیشترین سهم برنامه‌های ارتقاء نگرش به‌ کل برنامه‌های هر بخش نیز به ترتیب به بخش سلامت با 12% و مدیریت منابع آب با 44%‌ مرتبط می‌باشد. همچنین بخش مدیریت منابع آب کمترین (29%)‌ و کشاورزی و امنیت غذایی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با نسبت 60%، بیش‌ترین برنامه‌های عملکردی را دارند. از این رو نهایتاً لازم است تا تدابیری اتخاذ شود به این منظور، لازم است که ابتدا آموزش از طریق گسترش سطح دانش و نگرش بین مخاطبان و ذی­نفعان برنامه‌ها انجام گیرد تا برنامه‌های عملکردی که بیش از نیمی از برنامه‌های این سند هستند، تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد و همچنین ظرفیت‌سازی در راستای کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی در همه بخش‌ها به‌طور متناسب صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical Investigation of the Role of National Strategic Plan on Climate Change on Knowledge, Attitude and Practices of the Society for Mitigation and Adaptation to Climate Change in Iran

نویسندگان [English]

  • S. Oryan 1
  • S.M Shobeiri 2
  • M. Farajollahi 3

1 Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Environmental Education, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to analyze the role of “Islamic Republic of Iran’s National Strategic Plan on Climate Change” in 5 different sectors of reducing greenhouse gas emissions, water management, agriculture and food security, biological resources and health on knowledge, attitude and practices (KAP) of the society for mitigation and adaptation to climate change. The research method is practical and it is descriptive-analytical study. According to the result of the study, all of three dimensions of KAP considered in 25 strategies of the 5 sectors, but they are not proportional. As of 229 programs of this plan, 24% and 26% are related to enhance the level of knowledge and attitude of community of Iran and 50% of programs are practical. The sectors with the highest and lowest proportion of programs related to the development of knowledge, are health sector (56%) and reducing greenhouse gas sector (8%) respectively. In addition, the sectors with the highest and lowest proportion of programs related to the enhance of attitude, are water management sector (44%) and health sector (12%). The most practical programs are relevant to agriculture and food security and reducing greenhouse gas sectors (60%) and the least practical programs are related to water management. It is suggested that knowledge and attitude of different stakeholders improve through education in order to practical programs that are more than 50% of the programs of this plan, become more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Environmental Education
  • Knowledge
  • Attitude
  • practic
  • Strategic Plan
Ajiboye, J.O. & Silo, N. (2008). “Enhancing Botswana Children’s Environmental Knowledge, Attitudes and Practices through the School Civic Clubs”..International Journal of Environmental & Science Education, 3(3), 105-114,http://www.ijese.com/.##Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). “Understanding attitudes and predicting social behavior”. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.##Asgari,M. & Salehi, S. (2012). “Entrepreneurial Attitude”.Miankoshak. 158 p. [In Persian].##Andersona,T.R, Hawkinsb,E. & Jonesc, P.D. (2016). “CO2, the greenhouse effect and global warming: from the pioneering work of Arrhenius and Callendar to today’s Earth System Models”,40(3),PP:178-187,DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.endeavour.2016.07.002.##Ashraf Vaghefi, S., Mousavi, S. J., Abbaspour, K. C., Srinivasan, R. and Yang, H. (2013). “Analyses of the impact of climate change on water resources components, drought and wheat yield in semiarid regions: Karkheh River Basin in Iran”, hydrological processes. 28, 2018–2032.DOI: 10.1002/hyp.9747.##Ebuehi, O.M. & Olusanya, O.A. (2013). “Climate change: knowledge, attitude and practice among the residents of Ifo LGA, Ogun State, South West, Nigeria – challenges and prospects towards site-specific interventions. International Journal of Global Warming (IJGW), 5(3): pp.345-365. DOI: 10.1504/IJGW.2013.055367.##Esa,N. (2010). “Environmental knowledge, attitude and practices of student, teachers”. Journal of International Research in Geographical and Environmental Education, 19(1), 39-50.DOI: 10.1080/10382040903545534.##Ferdousi, S. Mortazavi, SH. & Rezvani, N. (2007). “The Relation between Bio-Environmental Knowledge and Pro-Environmental Behavior”. Journal of Human Sciences, 53,. 253-266 [In Persian].##Giupponi, C. & Gain, A. K. (2017). “Integrated water resources management (IWRM) for climate change adaptation”. Springer Nature, 17(7), 1865–1867. DOI 10.1007/s10113-017-1173-x.##Grimm, N. B., Chapin, F. S., Bierwagen, B., Gonzalez, P., Groffman, P. M., Luo, Y.& Williamson, C. E. (2013). The impacts of climate change on ecosystem structure and function. Frontiers in Ecology and the Environment, 11(9), 474-482. DOI: 10.1890/120282.##Grundmann, R. (2007). “Climate change and knowledge politics”. Journal of Environmental Politics. 16(3), 414-432. DOI: 10.1080/09644010701251656.##Hope, S. A. (2016). “Knowledge, Attitudes & Practices Study On Climate Change Adaptation & Mitigation in Guyana”. UNDP. http://www.adaptation.undp.org/sites/default/files/climate_change_kap_survey_report_guyana_0.pdf.##IPCC, [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (Eds.)]. (2014). “Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change”. IPCC. Switzerland. 151.##Iran’s Department of Environment. (2015). “Intended Nationally Determined Contribution”. UNFCCC.http://www4.unfccc.int/submisons/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20Text.pdf.##Jensen,B. (2002). “Knowledge, Action and Pro-environmental Behaviour”, Environmental Education Research, 8(3), 325- 334.##Karami, S., Shobeiri, S.M. & Jafari, H.R. (2017). “Assessment of knowledge, attitudes, and practices (KAP) towards climate change education (CCE) among lower secondary teachers in Tehran, Iran”. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 9(3), 402-415.DOI:10.1108/IJCCSM-04-2016-0043.##Kaiser, EG., Wolfing, S., Fuhrer, U. (1999). “Environmental attitude and ecological behavior”. Journal of Environmental Psychology,19,1-19.DOI: https://doi.org/10.1006/jevp.1998.0107.##Kurukulasuriya, P. &, Rosenthal., S. (2013).“Climate Change and Agriculture: A Review of Impacts and Adaptations”. Environment department papers; 91. Climate change series. World Bank.https://open-knowledge.worldbank org/handle/10986/16616.##Macías, Y.F. & Glasauer, P. (2014). “Guidelines for assessing nutrition-related knowledge, attitudes and practices - KAP Manual”. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/docrep/019/i3545e/i3545e.pdf.##Marathe, K. Rav., Wan, T.H. & Marathe, S.(2016). “A Systematic Review On The KAP-O Framework for Diabetes Education And Research”, Medical Research Archives, 4(1),1-21.## Menzel, A. & Estrella, N. (2001). “Plant phonological changes. In Fingerprints of Climate Change – Adapted Behavior and Shifting Species Ranges” Academic Publishers, New York. pp:‌123–138.##Mesgaran,B.M.,.Madani, K. Hashemi, H & Azadi, P. (2017), “Iran’s Land Suitability for Agriculture”, Scientific Reports7, DOI:10.1038/s41598-017-08066-y.##Munang, R. Thiaw, I. Alverson, K. Mumba, M. Liu, J. & Rivington, M. (2013). Climate change and Ecosystem-based Adaptation: a new Pragmatic approach to buffering climate change impacts, Current Opinion in Environmental Sustainability, 5(1), 67–71.##Nelson, C.G., Mensbrugghe, D., Ahammad, H., Calvin, K., Hasegawa,T., Havlik,P., Heyhoe, E., Lotze-Campen, H., Lampe, M,. Croz, D.M., Kyle, P., Meijlk, H.V., Reilly, J., Robertson, R., Sands ,R.D., Schmitz, C., Muller, C., Tabeau,A., Takahashi,K., Valin,H. and Willenbockel, D. (2014). “Agriculture and climate change in global scenarios: why don’t the models agree”, Agricultural Economics. 45 (2014) 85–101. DOI: 10.1111/agec.12091.##Nussbaum, M. (2013). "Knowledge, Attitudes and Practices of Environmental Justice in Higher Education". Electronic Theses & Dissertations. 871. DOI:http://digitalcommons.georgiasouthern.edu/etd/871.##Pe'er, S. Goldman, D. & Yavetz, B. (2007). “Environmental Literacy in Teacher Training: Attitudes, Knowledge, and Environmental Behavior of Beginning Students”. Journal of Environmental Education, 39 (1), 45-59, DOI: 10.3200/JOEE.39.1.45-59.##Pezzoli, A., Santos Dávila, J.L. & Elia, E. (2016). Climate and Human Health: Relations, Projections, and Future Implementations.Climate, 4(2), 18; DOI: 10.3390/cli4020018.##Rezaei, M., Shobeiri, S.M., Sarmadi, M.R. & Larijani, M. (2016). “The Effect of Environmental Radio Programs on Promotion of Students Environmental Literacy”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 4(4), 41-54[In Persian].##Rezaei, M. & Shobeiri, S.M. (2015). “The Relationship between Using Viber, Line, and Instagram Software with the Environmental Literacy”. Journal of Technology of Education, 9(4), 273-283[In Persian].##Roczen,N., Kaiser, F.G., Franz X. Bogner, X.F., Wilson A.M. (2013). “A Competence Model for Environmental Education”. Environment and Behavior, XX(X), 1–21. DOI: 10.1177/ 0013916513492416.##Sabzaei,M.T., GoliPour, S. & Adinevand,M (2016). “A Survey of the Relationship between Environmental Awareness, attitude and pro-environmental Behavior of Female Students at Qom University, The Journal of Environment Education and Sustainable Development, 4(4), 5-16.[In Persian].##Salehi, S. & Karimzadeh, M. (2011). Examined the relationship between environmental knowledge and environmental behavior. Journal of Iranian Society of Cultural and Community Studies, 8(24), 160-173. [In Persian]##Salehi, S., Imamghali, L. (2016). “A Study of Influencing Individual and Social Norms on Environmental Friendly Behavior”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 4(3), 12-21[In Persian].##Schann, J. and Holzer, E. (1990). “Studies of Individual Environmental Concern: The Role of Knowledge, Gender and Background Variables”. Environment and Behaviour, 22(6), 767-786.##Smith,T.W., Jibum Kim,J. & Son,J. (2017). “Public Attitudes toward Climate Change and Other Environmental Issues across Countries”. International Journal of Sociology, 47:1, 62-80, DOI: 10.1080/00207659.2017.1264837##Stockholm Convention .(2009). “Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants”. Secretariat of the Stockholm Convention, Stockholm, Sweden.##Szulejko,J.E.,Kumar,P,Deep, A.&  Kim,K.H. (2016). “Global warming projections to 2100 using simple CO2 greenhouse gas modeling and  comments on CO2 climate sensitivity factor, Atmospheric Pollution Research, 8(1), 136-140.DOI: http:// dx.doi.org/ 10.1016/j.apr.2016.08.0022.##The Planning Institute of Jamaica. (2012). “Report on Climate Change Knowledge, Attitude and Behavioral Practice Survey”. http://www.pioj.gov.jm/.##UNFCCC. (2017). “A Guide to the UNFCCC and its Processes”. Available at http://bigpicture.unfccc.int/content/mitigation.html.##Walther, G.R., Post, E., Convey, P, Menzel, A., Parmesank, C., Beebee, T,. Fromentin, J.M., Ove Guldberg, O. & Bairlein, M. (2002). “Ecological responses to recent climate change”. Nature 416, 89–395.DOI: 10.1038/416389a.##WHO & WMO. (2012). “Atlas of Health and Climate”. World Health Organization and World Meteorological Organization, available at https://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Atlas_EN_web.pdf.##Wu, X, Lu, Y., Zhou, S., Chen, L., Xu,B. (2016). “Impact of climate change on human infectious diseases: Empirical evidence and human adaptation”, Environment International, 86, 14-23. https://doi.org/10.1016/j.envint.2015.09.007.##