با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

هدف مقاله حاضر شناخت اندیشه‌های محیط زیستی آیت‌الله خامنه‌ای است. این مقاله با استفاده از نظریات مطرح در حوزه ارزش‌گذاری به محیط‌زیست به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که: مؤلفه‌های گفتمانی حاکم بر اندیشه‌های محیط‌زیستی آیت‌الله خامنه‌ای چیست؟ روش این پژوهش تحلیل گفتمان به روایت لاکلاو و موفه است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد آیت‌الله خامنه‌ای ازدو جنبه معنوی و سیاسی به موضوع محیط‌زیست می‌نگرد. در صورت‌بندی گفتمانی آیت‌الله خامنه‌ای در حوزه محیط‌زیست گرایی، عنصر دینی به منزله دال مرکزی و مردمی بودن آن، روحیه انقلابی و عقلانیت به‌مثابه دیگر نشانه‌ها و مؤلفه‌ها با آن مفصل‌بندی شده‌اند. این دال‌ها از طریق آگاهی‌بخشی عمومی، ایجاد رویه‌های قانونی و نظارتی، الگوسازی مناسب، تقویت و ایجاد همگرایی در قوه اجرایی، بهره‌گیری از مطالعات علمی و تقویت دیپلماسی محیط‌زیست، به معنایی تثبیت شده در جامعه تبدیل می‌شوند. گفتمان غرب به سبب فقدان نگاه الهی در استفاده از محیط‌زیست، در حوزه میدان گفتمانی و رقیب دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dominant Discourse Factors on Ayatollah Khamenei’s Environmental Thoughts

نویسندگان [English]

  • Hassan Majidi
  • Seyed Mahdi Mousavinia

University of Imam Sadeq (AS), Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper aims to make known Ayatollah Khamenei, s environmental thoughts. It answers this fundamental Question: What are the dominant discourse factors on Ayatollah Khamenei’s environmental ideas? By using of under consideration views in the field of environmental valuation. The method of this study is Laclau and, Mouffe discourse analysis. The findings of this paper show that Ayatollah Khamenei sees the issue of the environment from spiritual and political aspects. In the framework of this discourse by Ayatollah Khamenei in the field of environment tendency; religion element is as nodal point proving and it's people-oriented, the revolutionary mentality; and rationality as the other points and factors are articulated with religion. This providing changed to dominant meaning in society by public informing; making legal and observing methods, suitable pattern making, empower and making convergence in executive power, enjoying of scientific studies and enabling of environmental diplomacy. Because of the absence of divine looking in using of the environment in west discourse, is located in the discursive field and became the competitor of Ayatollah Khamenei,s view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecologism
  • Environment
  • political thought
  • discourse analysis
  • Ayatollah Khamenei
The Holy Quran.
Abedi Sarvestani A. & Shahvali, M. (2008). “Ecology and Ethics: some relationships for nature conservation”. Journal of Applied Sciences, 8(4), 715-718.
Ahmadi Tabatabaei, M. R. (2010). “Nature and the Environment in Civic and Ethical Teachings of the Brethren of Purity. Ethics and the Environment (Islamic approach) ”. edited by K. Seyed-Emami, Tehran: University of Imam Sadeq (AS). [In Persian]
Behroz lak, G. (2006). “Globalization and Finally Conflicts of Discourses”. Journal of Political Science Imam Baqer (AS)University, 36, 37-62.
Dorakhshe, J. (2005). “Research on the Thought of Ecology”. Journal of Political knowledge, University of Imam Sadeq (AS), Spring-Summer, 1, 159-180.
 Fogg, M. J. (2000). “The Ethical Dimensions of Space Settlement”. Space Policy, 16, 205-211.
 Haqiqat, S. S. (2012). “The Methodology of Political Science (third edition)”. Qom Center of Mufid University Press.
Heywood, A. (2000). “Introduction to Political Ideologies (from liberalism to religious fundamentalism) ”. Translated by M. R. Mehrabadi, Tehran: Ministry of Foreign Affairs, Publications Center.
http.w.w.w khamenei.ir.
Imam Ali (p.a.h) Nahj Al-Balagha, translated by Ali Shirvani, Qom: Publications Office of Education.
Islami, M.T. (2012). “Islam and Environmental Ethics With Emphasis on The Ideas of Ayatollah Javadi Amoli”. Isra Quarterly, Issue IV, the twelfth consecutive summer of 1391. [In Persian]
Javadi Amoli, Ayatollah Abdullah (2011). “Islam and the Environment”. Research by Rahimian A., Qom Isra Publishing Center, Sixth Edition.
Jorgenson, M. & Louise Phillips. (2010). “Discourse Analysis, Method and Theory”. Tatranslation by Jalili, H. Tehran: Nei Publishing.
Kasraie, M. S. & Shirazi, P.A. (2009). “Discourse theory of Laclau and Mouffe Efficient Tool in Understanding and Explaining Political Phenomena”. Political quarterly Tehran University, 11, 339-360.
Kavyany rad, M. (2013). “Explaining the Ecology and Politics”. Proceedings of political ecology, Tehran: Center for Strategic Studies.
Khajehsrvy, G. & Rahmani, M. (2013). “The Islamic Revolution of Iran and Shiite Political Discourse in Lebanon”. Islamic Revolution Research Quarterly, 6, 127-148.
Khamenei, S. A. (Ayatollah) (2015). “The Movement to Protect the Environment: The Statements of the Supreme Leader Grand Ayatollah Ali Khamenei on the Environment”. Tehran: Islamic Revolution press.
Moeini Alamdari, J. (2017). “Postmodern Logic, The Crisis of Modernity and Political Participation”. Mofid Quarterly, 25, 79-98.
Mohseni, M.J. (2012). “Research on the Theory and Discourse Analysis Fairclough”. Social and Cultural knowledge Quarterly, 11, 63-86.
 Mueeni Alamdari, J. (2001). “Logical Aftermath of the Crisis of Modernity and Political Participation”. Quarterly of letter of Mufid, Mufid University of Qom, 25, 79-98.
Muhaqeq Damad, M. (1994). “Nature and The Environment from the Perspective of Islam”. Journal of letter of culture (Nameye farhang), 4(13), 78-89.
Sarvestani Abedi, A. & Shahvaly, M. (2008). “The Orientation of Environmental Values: Nature and Outcome. Ethics and the Environment (Islamic approach)”. edited by K. Seyed-Emami, Tehran University of Imam Sadeq (AS).
 The Constitution of the Islamic Republic of Iran. (2010). Tehran: Vice President of Strategic Planning and Control.
 Tulba, M. (2011). “Environment and Development In The Transition to The 2020s”. the Future of Values, Edited by M. R. Ahmadi Tabatabaei, Tehran University of Imam Sadeq (AS).