با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب و مدیریت کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، تحلیل مدل رفتار محیط‌زیستی و بررسی روابط بین متغیرهای اثرگذار در آن، میان بازدیدکنندگان منطقه گردشگری شورابیل در استان اردبیل بود. روش این تحقیق، توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری، شامل کلیه بازدیدکنندگان مراجعه‏کننده به منطقه گردشگری شورابیل بودند. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در شرایط با حجم جامعه نامعلوم استفاده شد که حجم نمونه به تعداد 320 نفر تعیین شد (n= 320). با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده جمع‎آوری داده‎ها در سه مقطع زمانی مختلف (به روش چندمرحله‏ای)، طی ماه‏های تیر، مرداد و شهریور (سال 1396) انجام گرفت. روایی محتوایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) با استفاده از نظرات متخصصان و محاسبه شاخص AVE مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین مقادیر محاسبه‌شده روایی تشخیصی و پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده از مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) انجام گرفت که از مقادیر قابل قبولی برخوردار بود. تحلیل داده‏ها توسط نرم‏افزارهای SPSS و AMOS انجام شد. یافته‏ها نشان داد که غالب بازدیدکنندگان (8/32 درصد) دارای رفتار نسبتاً مطلوب محیط‌زیستی بودند. مطابق نتایج تحلیل معادلات ساختاری، متغیرهای دانش، نگرش، نیت و ادراک محیط‌زیستی به همراه متغیرهای سطح تحصیلات و رضایت از امکانات و فرصت‏ها، 59 درصد از تغییرات واریانس متغیر رفتار محیط‌زیستی را تبیین می‏کنند. همچنین مهم‌ترین متغیرهای تبیین‏کننده رفتار محیط‌زیستی به ترتیب اهمیت، شامل نیت محیط‌زیستی (ضریب مسیر: 7/55 درصد) در نقش متغیر میانجی، تحصیلات (ضریب مسیر: 1/38 درصد) و رضایت از امکانات و فرصت‎ها (ضریب مسیر: 8/30 درصد) بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Model of Environmental Behavior Model among Visitors of the Shorabil Tourism Area in Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Sookhtanlou 1
  • Nejat Vahedi 2

1 Department of Water Engineering and Agricultural Management, University of Mohaghegh Ardabili

2 University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

The primary purpose of this study was to analyze the model of environmental behavior and the relationships among it's affecting factors and among visitors of the Shorabil tourism area in Ardabil province. The method of this study is descriptive-survey. The statistical population consisted of all visitors who came to the Shorabil Tourism Area. To determine the sample size, the Cochran formula was used in conditions with an unknown population size that the sample size was 320 (n = 320). Data were gathered in three different stages (multi-stage method) during July, August, and September (2017) using a simple random sampling method. The content validity of the research instrument (questionnaire) was evaluated using of experts and calculation of the AVE index. Also, the calculated values of discernment validity and reliability of the research instrument were also performed using Cronbach's alpha and composite reliability, which was of acceptable cost. Data analysis was done using SPSS and AMOS software. The findings showed that the majority of visitors (32.8%) had a relatively favorable environmental behavior. According to the results of the analysis of structural equations, knowledge, attitude, intention, and environmental perception variables, along with variables of education level and satisfaction of opportunities and opportunities, explain 59% of changes in the variance of environmental behavior variable. The most critical variables that describe the environmental behavior are essential, including environmental intention (path coefficient: 55.7%) in the role of a mediator variable, education (path coefficient: 38.1%), and satisfaction of facilities and opportunities (coefficient Path: 30.8%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Behavior
  • Environmental Intention
  • sustainable tourism
  • Shorabil Tourism Area
Abbaszadeh, M., Alavi, L., Bani-Fatemeh, H. & Alizadeh Aghdam, M. B. (2016). “Structural modeling the impact of environmental experiments and environmental attitudes on environmental behavior”. Journal of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, 13 (1), 171-196. [In Persian].
Aghazadeh, H. & Yazdani S. (2015). “Investigating the effect of competitive strategies on market development and new product development in commercial banks of the country”. Two Research Trials of Business Management Exploration, 3 (14), 146-121. [In Persian].
Ajzen, I. (1991). “The theory of planned behavior”. Organ. Behav. Hum. Decis. Process, 50, 179-211.
Alawi, M. (2014). “Reporting the results of studies using Structural Equation Modeling”. Quarterly Journal of Nursing Management, 3 (2), 19-8. [In Persian].
Andriana, T. & Ambara, R. (2016). “Responsible environmental behavior intention of travelers on ecotourism sites”. Tourism and Hospitality Management, 22 (2), 135-150.
Barker, L. (2010). “Exploring the relationship between general and specific environmental attitudes and environmentally responsible behavioral intention: A survey of OHV and ATVRiders in the Adirondacks (dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database (UMI, No. 1482092).
Bernath, K. (2008). “Recreational benefits of urban forests: Explaining visitors’ willingness to pay in the context of the theory of planned behavior”. J. Environ. Manag. 89, 155-166.
Brown, T. A. (2006). “Confirmatory Factor Analysis for Applied Research”. New York: Guilford Press.
Cote, J., Netemeyer, R. & Bentler, P. (2001). “Structural equation modeling-improving model fit by correlating errors”. J. Consum. Psychol. 10 (1, 2): 87–88.
Diamantopoulos, A. & Siguaw, J. (2000). “Introducing LISREL: A guide for the uninitiated”. London: SAGE.
Doran, R. & Larsen, S. (2016). “The relative importance of social and personal norms in explaining intentions to choose eco-friendly travel options”. Int. J. Tour. Res. 18, 159–166.
Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G. & Jones, R. E. (2000). “Measuring endorsement of the new ecological paradigm: A revised NEP scale”. Journal of Social Issues, 56 (3), 425-442.
Frick, J., Kaiser, F.G. & Wilson, M. (2004). “Environmental knowledge and conservation behavior: Exploring prevalence and structure in a representative sample”. Personality and Individual Differences, 37, 1-27.
Habibi, F. & Mostafizadeh, S. (2017). “Investigating the environmental behaviors of Lake Merrivan Lake”. Geography and development quarterly, 47, 163-184. [In Persian].
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). “Multivariate data analysis. United States of America Pearson prentice hall.
Hatami, Y., Zaker-Haghighi, K. & Rezaei-Rad, H. (2017). “Evaluation and Measurement of the Effects of Activities and Types of Uses in Structural and Functional Axes on the Travel Patterns of Citizens (Case Study: Hamedan Town One District)”. Quarterly Journal of Urban Structure and Functioning, Quarterly, 13, 134-154. [In Persian].
Hejazi, S. Y., Karami Darabkhani, R., Hosseini, S. M. & Rezaei. A. (2017). “Investigating the Factors Affecting the Environmental Behavior of Members of Environmental Organizations in Tehran Province”. Ecology, 43 (1), 30- 1. [In Persian].
Kaiser, F. G., Wolfing, S. & Fuhrer, U. (1999). “Environmental attitude and ecological behavior”. Journal of Environmental Psychology, 19, 1-19.
Kalantari, K., Shabani, H., Asadi, A. & Mohamadi, H.M. (2007). “Investigating factors affecting Environmental Behavior of Urban Resident, A case study in Tehran city”. American Journal of Environmental Sciences, 3, 67-74.
Karroubi, M., Mahmoudi, A. & Sidi, P. (2016). “The role of limitations in the incentive of winter sports tourists to ski skis”. Journal of Tourism Management Studies, 11 (34), 24-1. [In Persian].
Khojasteh, M., Hasanzadeh, A. & Salimi. N. (2015). “Assessment of the quality of the Shorabil wetland in Ardebil”. Water Engineering Conference & Exhibition. Tehran: Shahid Beheshti International Conference Center, May 29 and 30, pp: 1-16. [In Persian].
Khoshnodifar, Z.,  Ghonjib, M.,   Mazloumzadeh, S.M. & Abdollahi, V. (2016). “Effect of communication channels on success rate of entrepreneurial SMEs in the agricultural sector (a case study)”. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 15 (1), 83–90. [In Persian].
Kline, R. (2005). “Principles and Practice of Structural Equation Modeling”, 2nd edn. (The Guilford Press, London).
Mehrang, S. & Sobhani, B. (2013). “Analysis of factors affecting the development of tourism in Shorabil Lake”. The second national conference on tourism and nature tourism in Iran. Hamedan: Technical Faculty of Martyr Mofattah. Pp: 1-19. [In Persian].
Meia, N. S., Waia, C. W. & Ahamad, R. (2015). “Environmental Awareness and Behaviour Index for Malaysia. Social and Behavioral Sciences”. Annual Serial Landmark International Conferences on Quality of Life ASEAN-Turkey, 222, 668- 675.
Mirfardi, A. (2016). “Investigating the relationship between socio-economic base and social responsibility with environmental management (case study: noorabad mamsani residents)”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 5 (1), 101-114. [In Persian].
Moazzen, Z., Movahhed Mohammadi, H., Rezvanfar, A., & Mirtorabi, M. (2011). “Investigation of factors affecting on job performance of agricultural schools teachers in Tehran province”. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 1 (1), 115-134. [In Persian].
Montizadeh, M., Zamani, G. H. & Karami. E. (2013). “Modeling the Environmental Behavior of Farmers in Shiraz, Using Stern's Normative Value-Theory Theory”. Journal of Agricultural Economics and Research, 45 (4), 624-613. [In Persian].
Morrone, M., Mancl, K. & Carr, K. (2001). “Development of as metric to test group differences in ecological knowledge as one component of environmental literacy”. Journal of Environmental Education, 32, 33-42.
Movahedi, R., Izadi N. & Aliabadi. V. (2016). “Estimation of environmental knowledge and attitude and its relationship with socio-political factors (case study: employees of agricultural knowledge companies in Hamadan and Kermanshah provinces) ”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 5 (2), 101-115. [In Persian].
Nik Ramli, R. N. & Mohammad, N. (2012). “A discussion of underlying theories explaining the spillover of environmentally friendly behavior phenomenon”. Social and Behavioral Sciences, 50, 1061- 1072.
Pashapour, Z. & Haghighifard, N. J. (2015). “Comparison of the three categories of education (knowledge, attitude and practice) of the employees of the two municipalities and providing solutions for environmental education promotion (Tehran, 12th and 13th districts)”. 3rd national environmental conference, Energy and Biological Defense, Tehran, Mehr-e Arvand Institute of Higher Education. Pp: 1-10. [In Persian].
Ping, J. R. A. (2004). “On assuring valid measures for theoretical models using survey data”. J. Bus. Res. 57, 125–141.
Qi, Q.Y., Zhang, J., Yang, Y., Lu, S.J. & Zhang, H.L. (2009). “On environmental attitudes and behavior intention of tourists in natural heritage site: a case study of jiuzhaigou”, Tourism Tribune, 24 (11), 41-46.
Rabbani, R. & Rabiei, K. (2011). “Evaluation of the choice of the field and its effect on academic satisfaction of students of Isfahan University”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 60, 120-99. [In Persian].
Rodriguez-Oromendia, A., Reina-Paz, M.D. & Sevilla-Sevilla, C. (2013). “Environmental awareness of tourists”. Environmental Engineering and Management Journal, 2 (10), 1941-1946.
Salehi, S., Rahmatullah, M. & Arezoo, B. (2015). “Sociological explanation of tourists’ environment (case study: forest park of noor)”. Journal of Tourism Planning and Development, 4 (15), 107-127. [In Persian].
Schwartz, S.H. (1977). “Normative influences on altruism 1”. Adv. Exp. Soc. Psychol. 10, 221–279.
Shiri, N., Alibaygi, A. & Faghiri, M. (2013). “Factors Affecting Entrepreneurial Motivation of Agricultural Students at Razi University”. International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 3 (3), 175-180.
Sudarmadi, S., Suzuki, S., Kawada, T., Netti, H., Soemantri, S. & Tri-Tugaswati, A. (2001). “A survey of perception, knowledge, awareness, and attitude in regard to environmental problems in a sample of two different social groups in Jakarta, Indonesia”. Environment, Development and Sustainability, 3, 169-183.
Tabakhian, L. (2016). Segmentation of apparel market consumers based on purchasing decision making style and determining the difference in attitude of each sector in relation to marketing mix factors (Case study: Consumers of foreign branded clothing stores in Mashhad). Master's Thesis in Economic Sciences, Faculty of Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian].
Thevanes, N. & Arulrajah, A. A. (2016). “The Relationships among Environmental Training, Environmental Attitude of Employee, Environmental Behavior of Employee and Environmental Orientation of Organization: A Review of Literature”. University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka, 13th International Conference on Business Management (ICBM). Pp: 1-23.
Turkestani, M. S., Mafakheri, F. & Haghighat, F. (2016). “The effect of satisfaction and trust on electronic loyalty and online shopping for tourism products”. Quarterly Journal of Tourism Management Studies, 11 (34), 93-109. [In Persian].
Vahida, F., Jafarinia, G. & Afrooz, S. (2017). “Investigating the relationship between social activity and environmental behavior (Case study: residents of Tehran)”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 5 (4), 113-125. [In Persian].
Vieira, A. L. (2011). “Interactive LISREL in Practice: Getting Started with a SIMPLIS Approach”. New York, NY: Springer.
Wallner, S., Hunzikey, M. & Kienast, F. (2003). “Do natural Science experiments influence Public attitudes towards environmental problems? ”. Global environmental Change, 13, 185- 194.
Yuxi, Z. & Linsheng, Z. (2017). “Impact of tourist environmental awareness on environmental friendly behaviors: a case study from Qinghai Lake, China”. Journal of Resources and Ecology, 8(5), 502–513.
Zhang, Y., Zhang H.L., Zhang, J. & Cheng, S. (2014). “Predicting residents' pro-environmental behaviors at tourist sites: The role of awareness of disaster's consequences, values, and place attachment”. Journal of Environmental Psychology, 40, 131-146.