با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی محیط‌زیست، گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

3 دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

چکیده

هدف از تحقیق حاضر دستیابی به پاسخ سؤالات زیر است: 1. نگرش جامعه محلی نسبت به طرح توسعه بوم‌گردی چیست؟ 2. اثرات و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی بوم‌گردی برای جامعه محلی چیست؟ 3. میزان حمایت جامعه محلی از توسعه بوم‌گردی چه میزان است؟ 4. آیا امکان بوم‌گردی در منطقه جنت رودبار وجود دارد؟ چارچوب نظری مطالعه حاضر مبتنی بر مدل توسعه بوم‌گردی داس می‌باشد. برای انجام تحقیق حاضر از روش پیمایش و نیز روش مطالعه اسنادی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه ساکنان روستای جنت رودبار (شهرستان رامسر)، تشکیل دادند. داده‌های این تحقیق در بهار سال 1395 گردآوری شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد: اولاً، نگرش جامعه محلی نسبت به بوم‌گردی کاملاً مثبت است؛ ثانیاً، جامعه محلی نسبت به اثرات و پیامدهای اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی طرح بوم‌گردی آگاه است و به خوبی نسبت به اثرات و پیامدهای مثبت و منفی شناخت دارد؛ ثالثاً، میزان حمایت جامعه محلی از طرح توسعه بوم‌گردی بسیار بالاست و نهایتاً، امکان توسعه بوم‌گردی بر اساس مدل داس در منطقه‌ جنت رودبار وجود دارد که البته شکنندگی این مقصد گردشگری نیز قابل‌توجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Local Participation and Ecotourism Development (An Empirical Study in Jannat Roodbar Village)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Salehi 1
  • Leila Ebrahimi 2
  • Naser Fattahi 3

1 Mazandaran University, Mazandaran, Iran

2 Azad University, Calous Branch, Calous, Iran

3 Azad University, Calous Branch, Calous, Iran

چکیده [English]

This research aims at finding an answer to the following questions: What are residents’ attitudes towards ecotourism development? What are social- economic and environmental effects of ecotourism on the local community? Is there any possibility for ecotourism in Janatroodbar district? How will much local community support ecotourism development? This survey has been conducted in JannatRoodbar. To conduct this research, a survey method was utilized as well as documentary method. The population of the study consisted of all residents of JannatRoodbar in Ramsar in 2016. The results of the study show that: First, local people’s attitudes towards ecotourism is highly positive. Second, the local community is aware of the social, economic and environmental effects of the ecotourism. Third, based on Doss’s theoretical model, there is a possibility to develop ecotourism in JannantRoodbar district. However, there is a fragility problem for this destination. Fourth, the level of the community’s support for ecotourism is very high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable tourism
  • Local Participation
  • Ecotourism
  • Community-Based Tourism
  • Jannat Roodbar
Adel, S. (2012). “Check the host society's attitude towards tourism and its consequences in a living tissue”. History, fine arts publication, 17(40), 81-94.
Altine, L. & Paraskvas, A. (2015). “Research method in tourism and hotel”. Translated by Sadegh Salehi et al., Tehran: Mahkameh Press.           
Amir Ahmadi, A. & Mozafari, H. (2012). Analysis of appropriate areas of ecotourism development in Zanjan province with using GIS”. Geographical Research, 106, 135-150 [In Persian].
Bebbi, E. (2011). “Methods of research in the social sciences”. Translated by Reza Fazel, Tehran: Samt Press.                                    
 Das, N. (2013). “Assessment of ecotourism resources: An applied methodology to Nameri National Park of Assam-India”. Journal of Geography and Regional Planning, 6(6), 218-228.
Eimani khoshkhou, GH. & Arvand, P. (2013). “Ecotourism role in the city's efforts on human development index (index of unemployment, livelihood, income)”, Journal of Science and Culture Tourism Department of Tourism Management, 2, 65- 71[In Persian].
Faraji Rad, A. & Ehsani, A. (2011). “The effect of local residences (SAR Ecotourism cluster) on improving the living standards of the local community (village, with an emphasis on "hot" and "long slope")”. Quarterly geographical territory, Issue 30, 63-77 [In Persian].
Faramarz., M. (2011). “Whether the impact of ecotourism is compatible with conservation and sustainable management of natural resourcesis a good way? ”. the regional conference of civil engineering and water and energy crisis, Islamic Azad University Meshkinshar[In Persian].
Goodwin, H. & Santilli, R. (2009). “Community based tourism: A success? ICRT”. Occasional Paper 11.
Jones, S. (1996). “Community-based ecotourism: The significance of Social Capital”. Annals of Tourism Research, 32 (2), 303-324.
Kontogeorgopoulos, N., Churyen, A. & Duangsaeng, V. (2014). “Success Factors in Community-Based Tourism in Thailand: The Role of Luck, External Support, and Local Leadership”. Tourism Planning & Development, 11(1), 106-124.
NykNzhad, M., Mahdavi, A. & Karami, O. (2013). “Environmental effects of tourism with an emphasis on ecotourism”. The National Conference of environmental hazards, Lorestan (Khormabad) [In Persian].
Okazaki, E. (2008). “A community based tourism model: Its conception and use”. Journal of Sustainable Tourism, 16(5), 511-527
Phenol, D. A. (2009). “Introduction to nature, translator Jafar Oladi Qadyklayy”. Mazandaran: Mazandaran University Press.
Salehi, S. (2016). “Bvmgrdy development in the village of Janat Rudbar with an emphasis on the participation of local communities”. Administration of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Mazandaran[In Persian].
Sheyvens, R. (1999). “Ecotourism and the empowerment of local communities, Tourim Management”. 20, 245-249.
Suriya, K. & Gruen, C. (2012). “Souvenir production in community-based tourism and poverty reduction in Thailand, The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters, 1(1), 1-4.
Suriya, K. (2011). “An Economic Analysis of Community-based Tourism in Thailand”. Doctoral dissertation. Goettingen: Faculty of Economic Sciences, University of Goettingen. [online] http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2011/suriya/suriya.pdf.
Thomas,Y. (2013). “Assessing community participation in selected ecotourism projects in the Brong-Ahfao region, Ghana”. Journal of Ecology and Natural Environment, 5(7), 133-143.
Wazin, N. (2014). “The development of strategic planning of wetland ecotourism towards wetland ecosystem health and sustainable development of rural communities, the range Talab‌Hay Miankale and lapo wetlands”. Journal of Space Planning (Geography), Issue II (row 13), 153-174.
Yakobdarmian, M. Esmaeilzadeh, K., A. Darmian, P. (2015). “Agrotourism New Approach in Rural Development (Case Study: Village Akhmld)”. gathering national and international tourism, geography and environmental sustainability, Tehran [In Persian].