با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف کلی تدوین راهبردهای پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی انجام شد. بر پایه نتایج تحقیق مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف پایدارسازی معیشت در شرایط خشکسالی به ترتیب «وجود زیرساخت‏های مناسب، تنوع‌بخشی به تولید و گسترش فعالیت‏های مکمل و غیر زراعی در استان» و «کاهش توان اقتصادی و تولیدی خانوارهای کشاورزی به دلیل خشک‌سالی‌های مکرر» بود. همچنین عمده‏ترین نقاط فرصت‏ و تهدیدها در این زمینه «توسعه و ترویج انواع بیمه خشکسالی در کشور (دام، مرتع و محصولات)» و «نبودن ساختار سازمانی برای رصد نمودن اثرات تغییرات اقلیمی بر معیشت روستاییان» می‏باشد. بعد از تعیین راهبردهای مناسب با استفاده از ماتریس کمی مدیریت (QSPM) میزان جذابیت هر کدام از راهبردها مشخص شد در این زمینه نتایج تحقیق نشان داد که مهم‌ترین راهبردها به ترتیب «متنوع سازی منابع معیشتی و فعالیت‏های غیر زراعی همراه با گسترش کشت‏های گلخانه‏ای با استفاده از زیرساخت‏های مناسب در استان» و «تدوین طرح‏های مناسب ظرفیت‏سازی جوامع کشاورزی در مقابله با مخاطرات با تشکیل خوشه‏های دانش روستایی و توسعه زیرساخت‏های موردنیاز جهت حفظ معیشت» می‏باشد. همچنین نتایج نشان داد که وضعیت استقرارپذیری فضای استراتژیک سازمان جهاد کشاورزی به ترتیب، ناحیه تغییر جهت، عقب‌نشینی یا کاهشی، توسعه و تنوع می‏باشد. علاوه بر این، نتایج درخت تصمیم نشان داد که دو متغیر پایداری و آسیب‏پذیری قادرند با صحت پیش‏بینی 7/69 درصد راهبردهای کشاورزان را از هم تفکیک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Collecting the Strategies to Stabilize the Livelihood of Small-Scale Farmers and Training Common Strategies Considering Sustainability and Vulnerability in Drought Conditions

نویسندگان [English]

  • Moslem Savari 1
  • Hosein Shabanali Fami 2
  • Hooshang Iravani 2
  • Ali Asadi 2

1 Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University

2 Department of Agricultural Management and Development, University of Tehran

چکیده [English]

This research conducted with the overall object of collecting the Strategies to Stabilize the Livelihood of Small-Scale Farmers in Drought Conditions in Kurdistan Province. Based on the results of the research, the most important strengths and weaknesses of stabilizing livelihood in drought conditions were "good infrastructure, diversification of production and development of complementary and non-farm activities in the province" and "reduction of economic and productive power of agricultural families due to repeated drought" in order. Also, the most paramount opportunities and threats in this field were "development and promotion of drought insurance in the country (cattle, pasture, and crops)" and"lack of organizational structure to monitor the effects of climate change on rural livelihoods." After determining appropriate strategies using quantitative matrix management (QSPM) the attractiveness of each of the strategies identified that the most important strategies were"diversification of sources of livelihood and non-farm activities associated with the greenhouse farming using the right infrastructure in the province" and"collecting the proper plans of capacity-creating in agricultural communities to cope with risks through clustering of rural knowledge and development of the infrastructure needed to maintain livelihood". According to results the establishment of strategic space in Agricultural Organization was the strategy shift, withdrawal or reduction, development, and diversification, in order. Moreover, decision tree analysis showed that two variables, stability, and vulnerability could make agricultural strategies separated from each other with a prediction accuracy of 69.7%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Drought
  • Sustainable Livelihood
  • Farmers’ Choices
  • Kurdistan Province
Alpizar, A. C. (2007). "Risk coping strategies and rural household production efficiency: Quasi experimental evidence from EL Salvador". Ph.D. Dissertation, Ohio State University, Retrieved.fromwww.etd.ohiolink.edu/view.cagi?acc_num=osul 180206697.
Amirkhani, S. & Chizari, M. (2009). "Factors in the city of Varamin farmers in drought management". Third Congress of Iranian Agricultural Extension and Education. 107-118.
Ashley, C. (2000). "The Impacts of Tourism on Rural Livelihoods: Namibia’s Experience: No. ODI Working Paper 128)". London: ODI.
Bebbington, A. (1999a). "Capitals and capabilities: a framework for analyzing peasant viability, rural livelihoods and poverty". World Developmen journal, 27(12), Pp 121.
Benjamin, D., Paul, W. & Gero, C. (2009). "A Cross-Country Comparison of Rural Income Generating Activities". Journal of World Development, 38(1), Pp. 48–63,
Berg, M. V. (2010). "Household Income Strategies and Natural Disasters: Dynamic Livelihoods in Rural Nicaragua". Journal of Ecological Economics, 69 (3), 592- 602.
Carr, E. R. (2013). "Livelihoods as intimate government: reframing the logic of livelihoods for development". Third World Quarterly, 34(1), 27.
Carr, E. R. (2014). "From description to explanation: using the Livelihoods as Intimate Government (LIG) approach". Applied Geography, 52, 110e122. http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.04.012.
Carswell, G. (1997). "Agricultural Intensification and Rural Sustainable Livelihoods". A Think Piece IDS mimeo.
Chambers, R. & Conway, G. R. (1992). "Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century". (No. IDS Discussion Paper 296). Brighton.
Chambers, R. (2005). "Ideas for Development, Earth Scan Publication". London, Sterling VA.
Chappell, M. J. & LaValle, L. A. (2011). "Food security and biodiversity: can we have both? An agroecological analysis". Journal of Agriculture and Human, 28(1), 3-26.
CHF, H. (2005). "Sustainable Livelihoods Approach Guidelines". Partners in Rural Development, Chapel, Ottawa, Canada, 11.
David, R. (1990). "Fundamentals of Strategic Management". Bell Howell Company, 140-143.
Dearden, P., Roland, R., Allison, G. & Allen, C. (2002). "Sustainable Livelihood Approaches-From the Framework to the Field, Supporting Livelihoods". Evolving Institutions, University of Bradford.
Ellis, F. & Biggs, S. (2001). "Evolving Themes in Rural Development 1950s-2000s, Development Policy Review". Overseas Development Institute, Published by Blackwell Publishers, 437-448.
Ellis, F. (2000b). "The determinants of rural livelihood diversification in developing countries". Journal of Agricultural Economics, 51(2), 289-302.
Endfield, G. Tejedo, F. I. & O'Hara, L. S. (2004). "Drought and disputes, deluge and dearth: Climatic variability and human response in colonial Oaxaca, Mexico". Historical Geogarphy, 30(2), 249-276.
Eriksen, S. & Silva, J. A. (2009). "The vulnerability contex of a savanna area in Mozambique: Household drought coping Strategies and responses to economic change". Journal of Environmental Science & Policy, 12(3), 33-52.
FAO, IFAD. & WFP. (2015). "The State of Food Insecurity in the World 2015". Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of uneven progress, Rome: FAO
Hal, A. & Mijli, J. (2009). "Social Policy and Development". Translators by Ebrahimi, M. & Sadeghi, A. R. Jameeshenasan Publication, Tehran 211.
Hayes, A., Gray, M.C. & Edwards, B. (2008). "Social Inclusion: Origins, Concepts and Key Themes, Social Inclusion Unit". Department of the Prime Minister and Cabinet, Commonwealth Government, Canberra.
Horlings, L. G. & Marsden, T. K. (2011). "Towards the real green revolution? Exploring the conceptual dimensions of a new ecological modernization of agriculture that could ‘feed the world". Global environmental change journal, 21(2), 441-452.
Hussein, K. & Nelson, J. (1998). "Sustainable livelihoods and livelihoods diversifications". Institute for Development Studies, Working Paper, University of Sussex, Brighton UK, 211.
Karali, E., Rounsevell, M. D. A. & Doherty, R. (2011). "Integrating the diversity of farmers’ decisions into studies of rural land-use change". Procedia Environ Sci, 4 (2), 145.
Karimi, D, & Enayati, A. (2012). "Education for Sustainable Development Sustainable School". Journal of Environment and Sustainable Development, 1(1), 59-65. [In Persian]
Lashgarara, F., Mirdamadi, M. & Hosseini, F. (2009). "The analysis influencing competencies of information and communication techn". Ologies in improving food security of Iranian rural households. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science, 6(2), 206-214.
Lire, E. (2006). "Income Diversification in Zimbabwe: Welfare Implications from Urban and Rural Areas". World Bank Policy Research Working Paper, 524.
Liu, C. Golding, D. & Gong, G. (2008). "Farmers coping response to the low flows in the lower yellow River: A Case study of temporal dimensions of vulnerability". Global Environmental Change, 18(2), 543-553.
McDonagh, J. & Bunning, S. (2009). "Methodological Approach, Planning and Analysis, Field Manual for Local Level Land Degradation Assessment in Drylands". United Nations University (UNU).
Mcsweeney, K. (2004). "Rural livelihoods through Mosquitia: approaching systems of exchange". Annals of the Association of American Geographers, 94 (3), 638-661.
Me-Bar, Y. & Valdez, F. (2005). "On the vulnerability of the ancient Maya society to natural threats". Journal of Archaeological Science, 32(8), 813-825.
Meinke, H., Nelson, R. Kokic, P. Stone1, R. Selvaraju, R. & Baethgen, W. (2006). "Actionable climate knowledge: From analysis to synthesis". Climate Research, 33 (67), 101-110.
Meteorological Organization in Kordistan Province (2015). "Meteorological Administration and Situation rain". Available: http://www.kurdistanmet.ir. [In Persian]
Minostry of Agriculture-Jahad, (2015). "Evaluating the performance of agricultural products". Mehr News Agency published, [In Persian]
Phillips, J. L. & Potter, R. B. (2003). "Social Dynamics of Foreign-Born and Young Returning Nationals to the Caribbean: A Review of the Literature". Geographical Paper, the University of Reading, 45.
Risbey, J. Kandlikar, M. Dowlatabadi, H. & Graetz, D. (1999). "Scale, context, and decision making in agricultural adaptation to climate variability and change". Mitig. Adapt Strateg Glob Change, 4, 137e165.
Saadi, H. & Jalilian, S. (2016). "Sustaiable Development, Analyzing farmers' attitudes and perception of sustainable agriculture". Journal of Environment and Sustainable Development, 2(1), 5-19. [In Persian]
Scoones, I. (1998). "Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis". Institute for Development Studies, Working Paper. 72. University of Sussex, Brighton, UK.
Sharafkhani, R., Dastgiri, S., Gharaaghaji A. S. L. R. & Ghavamzadeh, S. (2011). "Factors influencing household food security status". Food and Nutrition Sciences, 2(1), 31-34.
Thieme, S. (2006). "Social Networks and Migration, Far West Nepalese Labour Migrants in Delhi". Department of Geography, University of Zurich, winter 190, 8057 Zurich, Switzerland 1-21.
Tiffen, M., Mortimore, M. & Gichuki, F. (1994). "More People, Less Erosion: Environmental Recovery in Kenya". Chichester, England: John Wiley and Sons.
Tscharntke, T., Clough, Y., Wanger, T. C., Jackson, L., Motzke, I., Perfecto, I. & Whitbread, A. (2012). "Global food security, biodiversity conservation and the future of agricultural intensification". Biological conservation, 151(1), 53-59.
Vignola, R., Koellner, T., Scholz, R. W. & McDaniels, T. L. (2010). "Decision-making by farmers regarding ecosystem services: factors affecting soil conservation efforts in Costa Rica". Land Use Policy, 27(4), 301.
VSF Europa (Vétérinaires sans Frontières Europa). (2012). "Small Scale Livestock Farming and Food Sovereignty". 202.
World Bank (2008). "World Development Report 2008: Agriculture for Development". The World Bank, Washington, DC.