با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش محیط‌زیست، دانشگاه پیام نور

2 گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور

3 گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی میزان دستیابی به اهداف آموزشی مدیریت بحران (محیط‌زیست) در منطقه زلزله‌زده استان کرمانشاه است. روش تحقیق این مقاله پیمایشی و جامعه آماری، شهروندان ساکن در شهر سرپل ذهاب، سازمان‌های مردم‌نهاد درگیر در زلزله کرمانشاه و متخصصین محیط‌زیست است که حجم نمونه ۵۲۵ نفر محاسبه گردید. ابزار نظرسنجی، پرسشنامه بسته و با سطح مقیاس لیکرت و فاصله‌ای است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS، صورت گرفته و پایایی پرسشنامه از طریق همسازی درونی گویه ها (آلفای کرونباخ) تعیین شده است. یافته‌ها نشان داد که در حدود ۶۳ درصد از پاسخگویان معتقدند که افزایش آگاهی در حوزه محیط‌زیستی از اهمیت بالای برخوردار است؛ اما ۹۷ درصد پاسخگویان معتقدند که عملکرد سه‌گانه (دولت، سازمان مردم‌نهاد و مردم) در مناطق زلزله‌زده در حوزه افزایش آگاهی قابل‌قبول نیست. همچنین در حدود ۶۷ درصد معتقدند که ارتقاء دانش در مسائل محیط‌زیستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که ۸۰ درصد پاسخگویان اذعان داشتند که عملکرد این مقوله در مناطق زلزله‌زده ضعیف بوده است. در حدود ۶۸ درصد از پاسخگویان معتقدند که نگرش مثبت به مسائل محیط‌زیستی مهم است و ۷۲ درصد معتقدند عملکرد این مهم در مناطق زلزله‌زده ضعیف و بسیار ضعیف بوده است. در حدود ۷۰ درصد از پاسخگویان داشتن مهارت را بااهمیت دانستند؛ اما ۷۹ درصد معتقدند عملکرد این حوزه ضعیف بوده است. درمجموع میزان دستیابی به اهداف آموزشی محیط‌زیست در شرایط بحرانی و واقعی (زلزله سرپل ذهاب) که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته در وضعیت بسیار ضعیف قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assess the Achievement of the Objectives of Crisis Management Training (Environment) in Earthquake-Prone Areas Emphasizing the Earthquake in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

 • Farhood Hamidi Farahani 1
 • Seyed Mohammad Shobeiri 1
 • Mohammad Ali Ebrahimi 2
 • Maryam Larijani 3
 • Mahdieh Rezaei 3

1 Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to assess the achievement of educational objectives for management of the crisis (environment) in the earthquake-stricken area of Kermanshah province. The research method of this paper is a survey, and the statistical population is the citizens living in SarPol-e-Zahab, the NGOs involved in the Kermanshah earthquake and environmentalists with a sample size of 525 people. The survey tool is a closed questionnaire with a Likert scale and a distance scale. Data analysis was performed using SPSS software, and the reliability of the questionnaire was determined through internal matching of the items (Cronbach's alpha). Findings showed that about 63% of respondents believe that awareness raising in the environmental field is essential, but 97% of respondents believe that triple action (government, NGO, and people) in the areas of the earthquake is not acceptable in the field of increasing awareness. Also, about 67% believe that promotion of knowledge in environmental issues is of great importance, with 80% of respondents acknowledging that the performance of this category in poorly seized areas has been weak. About 68% of respondents believe that positive attitudes toward environmental issues are necessary, and 72% think that the importance of this in earthquake areas is weak and very weak. Approximately 70% of respondents considered skills to be necessary, but 79% believed that the field was weak. In sum, the achievement of environmental education goals in a critical and realistic situation (SarPol-e- Zahab earthquake), which is considered in this paper, is in a fragile state.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crisis management
 • awareness
 • Knowledge
 • Attitude
 • Participation
 • Skill
Abdollahi, M. )2004). “Crisis Management in Urban Areas”. Tehran: Municipalities Publications,[In Persian].
Asproth, V. & Håkansson, A. (2007). “Complexity Challenges of criti­cal situations caused by flooding”. Emergence, Complexity and Organization, 9(1-2), 34-40.
Boin, R. A. & Hart, P. (2007). “The crisis approach. In Rodrígues, H., Quarantelli, E. L., Dynes, R. R. (Eds.)”. Handbook of Disaster Research, pp. 42-54, New York: Springer.
 Dubois,C.L.Z. & Dubois, D.A. (2012). “Strategic HRM as social design for environmental sustainability in organization”. 51(6), 799-826.
Fagel, M.J. (2014). “Crisis Management and Emergency Planning: Preparing for Today’s Challenges”. CRC Press Taylor and Francis Group, 502.
Kazimoglu, C., Kiernan, M., Bacon, L. & MacKinnon,L. (2012). “Learning Programming at the Computational Thinking Level via Digital Game- Play”. Procedia Computer Science, 9, 522-531.
McCreight, R. (2017). “An introduction to emergency exercise design and evaluation”. Government Institutes, UK: Bernan Press.
Palmer, J. & Suggate, J. (2006). “Influences and Experiences Affecting the Pro- Environmental Behavior of Educators”. Environmental Education Research. 2(1), 109-122.
Rankin, A., Kovordanyi, R., Field, J., Morin, M., Jenvald, J. & Eriksson, H. (2011). “Scenario-Based Modeling for Simulation Systems”. In Proceedings of ISCRAM, Lisbon, Portugal.
Sundelius, B. & Hart, P.T. (2013). “Crisis management revisited: A new agenda for research, training and capacity building within Europe”. Sundelius, Bengt.
Totonchian, M. (1991). “Skills a successful manager. An article about the management of Tehran: Center for Public Management”, [In Persian].