با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

4 استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه دوم ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول در برنامه درسی آموزش محیط‌زیست دوره دوم متوسطه ایران بود در بخش کیفی برای یافتن پاسخ در رابطه با نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در برنامه درسی دوره دوم متوسطه، با متخصصان برنامه درسی و محیط‌زیست مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. جامعه پژوهشی شامل کلیه متخصصان برنامه درسی دانشگاه‌های اصفهان و متخصصان محیط‌زیست استان تهران و اصفهان بود. روش نمونه‌گیری، هدفمند و زنجیره‌ای بود در این پژوهش طی مصاحبه با 24 نفر از متخصصان غنای اطلاعات حاصل شد در بخش کمی، برای دسترسی به اولویت‌بندی عناوین مهم که در برنامه درسی آموزش محیط‌زیست دوره دوم متوسطه مغفول مانده پرسش‌نامه‌ای بین معلمان توزیع گردید. جامعه آماری این قسمت پژوهش شامل کلیه معلمان زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، شیمی و جغرافیا در استان اصفهان بود. با نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله­ای تعداد 258 معلم انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد بیشتر متخصصان معتقد بودند عناوین آموزش محیط‌زیست باید به‌صورت تلفیقی در همه دروس گنجانده شود. نتایج نظرسنجی از چهار گروه معلمان نشان داد معلمان عناوین سه گویه حفاظت از محیط‌زیست طبیعی کشور پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی حاصل از تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر و ضرورت به‌کارگیری انرژی‌های تجدید‌پذیر و عوارض محیط‌زیستی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی در صدر اولویت عناوین مغفول آموزش محیط‌زیست ایران می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Inclusion of Environmental Education Topics in Iranian Secondary Education Textbooks and Prioritizing Neglected Topics

نویسندگان [English]

  • Neda Parishani 1
  • Seyed Ebrahim Mirshah Jafari 2
  • Fereydoon Sharifian 3
  • Mehrdad Farhadian 4

1 Ph. D. of Curriculum, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 Assistant Professor, Faculty of Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The present study aimed to investigate the inclusion of environmental education topics in Iranian secondary education textbooks and prioritizing neglected topics. In the qualitative section, a semi-structured interview was conducted with curriculum specialists and environmentalists to find answers on how to include environmental education topics in the secondary education curriculum. The research community included all the curriculum specialists in Isfahan universities and environmentalists from Tehran and Isfahan. In the present study, the information was saturated after an interview with 24 specialists. In the quantitative section, a questionnaire was distributed among teachers to prioritize the relevant topics that were neglected in the environmental education curriculum. The statistical population of this section included all biology, geology, chemistry and geography teachers in Isfahan province with a multi-stage cluster sampling, 258 teachers were selected. The results of the study indicated that most of the experts believed that the topics of environmental education should be integrated with all courses. The results of the survey of the four groups of teachers showed that they think that the three items of protecting the natural environment of the country, the social, economic, and environmental consequences of electric energy production from renewable and non-renewable sources and the need for renewable energies and environmental impacts from fossil fuel consumption are at the top of the list of neglected topics in Iran's environmental education.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Environmental Education Topics
  • Prioritization
  • Neglected Topics
Blessing, I. A. (2012). "Environmental literacy assessment: Exploring the potential for the assessment of environmental education/Programs in Ontario schools". International Journal for Cross- Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), 3, (1), 648-656.
Chung, Y. (2013)."Education for sustainable development (ESD) in Sweden: A study of ESD within a transition an effected by PISA reports". Master thesis in sustainable development at Uppsala University, 165, 30-39.
Council of Ministers of Education, Canada. (2010). "Canada's education systems". Canadian information centre for international credentials. www. onyris. com.
Earl, R. A., Montalvo, E. J., Ross, A. R., & Hefty, E. (2009). "Environmental Science Education Programs: Opportunities for Geographesr". Journal of Geography,  108, (6), 259-268.
Erdogan, M., Marcinkowski, T., & Ok, A. (2009). "Content analysis of selected features of K-8 environmental education research studies in Turkey, 1997-2007". Environmental Education Research, 15 (5), 525-548.
Grice, J. (2011). "Curriculum integration in Ontario high schools". Pathways: The Ontario Journal of Outdoor Education, 2, (1), 4-8.
Haj Hussein, H., Shobeiri, M., & Fararjollahi, M. (2011). "Need assessment and determining the high school students' education priorities in the field of environment and sustainable development". Science and Technology in the Environment, 1, 179-194 [In Persian].
Jekaynfa, A., & Yusuf, A. R. (2005). "Teachers opinions on the infusion of environmental education in the Nigerian primary school curriculum". Department of Arts & Social Sciences Education, Moi University Kenya, 250.
Jurin, R. R., & Donald, E. D. (2010). "Environmental Communication: Skills and principles for Natural Resource". 2th ed, London: Springer Dordrecht Heidelberg, 45-50.
Khosravi, R., Fathi Vajargah, K., & Arefi, M. (2012). "Need assessment for the inclusion of life skills curriculum in theoretical high school". Educational Sciences, 2 (16), 13- 136 [In Persian].
Littledyke, M. (2008). "Science education for environmental awareness: approaches to integration cognitive and affective domains". Environmental Education Research, 1, 1-17.
Maleki, H. (2007). "Principles of curriculum development in secondary education". Samt publishing, Tehran [In Persian].
Ors, F. (2012). "Environmental education and the role of media in environmental education in Turkey". Procedia- Social and Behavioral Sciences, 46, 1339-1342.
Parishani, N., Mirshah Jafari, S. E., Sarifian, F., & Farhadian, M. (2015). "A comparative study of the content element in the curriculum of environmental education in secondary school and some selected countries and suggestion of ignored approach and content of the curriculum in environmental education in Iran". Journal of Education, 6 (26) 2, 127-152 [In Persian].
Posner, G.J. (2004). "Analyzing the curriculum (3rd ed)". P. cm. Statistical Center of IRAN Databases & Systems> ICPD. http://www. amar. org. ir/Default. aspx? tabid=2171.
Posner, G. J. (2004). "Analyzing the curriculum". New York: McGraw- Hill.
Ramazani Ghavamabadi, M. (2012). "Strategic investigation of environmental education in Iran: needs and hardships". Quarterly of Strategy, 21 (65), 233-257 [In Persian].
Raykov, T. (1997). "Estimation of composite reliability for congeneric measures". Applied Psychological Measurement, 21 (2), 173-184.
Salehi Omran, E., & Agha Mohammadi, A. (2008). "Investigating knowledge, attitude and environmental skills of primary school teachers in the province of Mazandaran". Education, 95, 91-118.
Salehi, S., Pazouki Nejad, Z., & Emamgholi, L. (2013). "Education and environment (the students' attitude, awareness and environmental behaviors)". Educational science, 6 (2) 20, 177-190 [In Persian].
Sato, M. (2006). "Evolving environmental education and its relation to EPD and ESD: Overview of the conceptual development based on a series of international discussion on environmental education". A paper presented at the UNESCO Expert Meeting on Education for Sustainable Development (ESD): Reorienting Education to Address Sustainability, 1-3 May, in Kanchanaburi, Thailand.
Seyed Abdullah, S., Halim, L., & Edyhafizan, M. (2011). "Integration of environmental knowledge across biology, physics and chemistry subject at secondary school level in Malaysia". Social and Behavioral Sciences, 15, 1024-1028.
Singh, H. R., & Abdulrahman, S. (2012). "An approach for environmental education by Non- Governmental Organizations (NGOs) in biodiversity conservation". Social and Behavioral Sciences, 42, 144-152. [In Persian].
Soleiman Pour Omrani, M. (2013). "Designing environmental litracy for secondary school education system in Iran using integrated approach". Ph. D thesis. Khorasgan Azad University, Isfahan, Iran [In Persian].
Taghipour-Zahir, A. (2006). "Introduction to the educational and curriculum planning". Tehran: Agah [In Persian].
Taleshi, R. (2003). "Islamic Republic of Iran Constitutional law (with the annex of parliamentary constitutional law)". Tehran: Science Development Publication Center [In Persian].
The Ontario Grad 9-12. (2011). "Environmental education scope and sequence of expectations". Retrieved from http://www. ontario. ca/edu. department of development and February.
Tourani, H., & Kerameddini, M. (2004). "The place of environmental education in educational system of the country". Scientific Quarterly of Environmental Protection Organization, 8, 41-80 [In Persian].
Waktola, D. K. (2009). "Challenges and opportunities in mainstreaming environmental education into the curricula of teachers colleges in Ethiopia". Environmental Education Research, 5, 589-605.
World Bank. (2011). "BTI 2012-Iran country report: Human Development Report, Bertelsmann Stiftung". Washington, DC: Author.