با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

با توجه به کاستی‌های نظام آموزش رسمی در پاسخ به نیازهای واقعی و بهنگام افراد، نظام آموزش غیررسمی به‌عنوان یک ضرورت درآمده است. ازآنجاکه موفقیت سازمان­های ترویجی در دستیابی به توسعه پایدار به استفاده درست از آموزش‌های غیررسمی بستگی دارد، پژوهش حاضر با روش توصیفی-همبستگی و با هدف بررسی دیدگاه مروجان کشاورزی استان گلستان نسبت به اهمیت و کاربرد ویژگی‌های آموزش غیررسمی انجام گردید. بدین منظور با استفاده از روش نمونه­ گیری ساده تصادفی، 71 نفر از مروجان کشاورزی موردمطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مروجان کشاورزی اهمیت متوسطی برای ویژگی‌های آموزش غیررسمی قائل هستند و اگرچه همبستگی مثبت و معنی‌دار بین میزان اهمیت و میزان کاربرد ویژگی‌های آموزش غیررسمی وجود دارد، اما متناسب با اهمیت ویژگی‌های آموزش غیررسمی، در عمل از آنها استفاده نمی‌‌شود. از بین محورهای پنج‌گانه آموزش غیررسمی، «تعامل‌محوری» بیشترین وزن و «انعطاف‌پذیری» کمترین وزن از نظر اهمیت دارد. از نظر کاربرد، «مهارت‌محوری» بیشترین وزن و «تعامل‌محوری» کمترین وزن را به خود اختصاص داده است. مهم‌ترین ضعف مروجان کشاورزی مربوط به «نوشتن اهداف رفتاری»؛ «شناخت یادگیری بزرگ‌سالان» و «شناخت تفاوت بین آموزش­های رسمی، غیررسمی و آزاد» می­باشد. پیشنهاد می­شود برای درک صحیح و کاربرد آموزش­های غیررسمی در توسعه پایدار، تجارب یادگیری مناسب درباره این نوع از آموزش برای مروجان کشاورزی تدارک دیده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Probing the Use of Non-Formal Education Characteristics in Extension Activities: Case Study of Agricultural Extension Agents in Golestan Province

نویسنده [English]

  • Ahmad Abedi Sarvestani

Associate Professor of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

چکیده [English]

Regard to shortcomings of the formal education system in response to the real needs of people, the non-formal education system has become a necessity. Since the success of agricultural extension organization to receive sustainable development is associated with appropriate use of non-formal education, this study using descriptive-correlation research aimed to assess view of agricultural extension agents of Golestan province about the importance and application of characteristic of non-formal education. Using a simple random sampling method, 71 extension agents were studied. The results showed that agricultural extension agents advocate a medium importance for characteristics which are attributed to non-formal education. Although there was a significant positive correlation between the level of importance and the use of non-formal education characteristics, they were not used in accordance with the importance of non-formal education characteristics. Among the five pillars of non-formal education, “interaction orientation” has the greatest weight and “flexibility” has the minimum weight of importance. In terms of application, “skill orientation" has the highest weight and “interaction orientation” has a minimum weight. The main weaknesses of agricultural extension agents in non-formal education requirements were “writing behavioral objectives”, “knowing adult learning” and “learning to recognize the difference between formal, non-formal and informal education”. For better understanding and proper use of non-formal education, it is recommended that related learning experiences should be provided for agricultural extension agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Formal Education
  • Extension Activities
  • Golestan province
Aghasizadeh, F. (1996). “Fundamental failures of Iran agricultural education system”. Jihad, 188-189, 1-8. [In Persian]
Ahmed, M. (1983). “Critical educational issues and non-formal education”. Prospects, XIII (1), 35-43.
Bhola, H.S. (1993). “Non-formal education in perspective”. Prospects, XIII, 45-60.
Carlson, S. & Maxa, S. (1998). “Pedagogy applied to nonformal education”. The Center, University of Minnesota Center for 4-H Youth Development, Winter, 48-53.
Cedefop (2007). “Recognition and Validation of Non-formal and Informal Learning for VET Teachers and Trainers in the EU Member States”. Cedefop Panorama series; 147. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Coombs, P. (1985). “The World Crisis in Education”. New York: Oxford University Press.
Corvin, R.G. (1974). “Education in Crisis: A Sociological Analysis of Schools and Universities in Transition”. New York: John Wiley and Sons.
Dib, C.Z. (1988). “Formal, non-formal and informal education: Concepts and applicability”. Conference Proceedings of Cooperative Networks in Physics Education, American Institute of Physics, New York, p. 300-315.
Dore, R. (1976). “The Diploma Disease: Education, Qualification and Development. London: Unwin Educational Books.
Etllng, A. (1993). “What is nonformal education?”. Journal of Agricultural Education, Winter, 1993.
Etta, F.E. (2000). “Complementary Non-Formal Education in the Sahel: An Alternative Education System”. Senegal: Regional Office of IDRC for West and Central Africa.
Ghffari, H.; Younessi, A. & Rafiei, M. (2016). “Analysing the Role of Investment in Education on Sustainable Development; with Special Emphasis on Environmental Education”. Environmental Education and Sustainable Development, 5(1), 79-104. [In Persian]
Gross, Z. & Rutland, S. D. (2017). “Experiential learning in informal educational settings”. International Review of Education, 63, 1-8.
International Council for Adult Education. (2016). “Formal and non-formal adult education opportunities for literacy and numeracy, and other skills for acquisition and retention: A 29-country review of the concepts, processes and structures of literacy provision and reporting”. Paris: UNESCO.
Kassa, B. & Temesgen, D. (2012). “Regional MSc program on agricultural information and communication management. Module on: Perspective of agricultural extension (RADE 511)”. Retrieved from: http://www.oerafrica.org.
Kluchnikov,  B. (1980). “Reflections on the concept and practice of educational planning and Reforms Reports.”. Studies S.77, Division of Educational Policy and Planning, Paris: UNESCO.
Laurie, R.; Monoyama-Tarumi, Y.; Mceown, R. & Hopkins, C. (2016). “Contributions of education for sustainable development (ESD) to quality education: A synthesis of research”. Journal of Education for Sustainable Development, 10, 2: 226–242.
Leeuwis, C. & Van den Ban, A. (2008). “Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension”. London: Wiley.
Mujahid-Mokhtar, E. & Iqbal, Z. (2004). “Non-formal Education in Pakistan: Issues in Resource Development and Capacity Building”. Islamabad: UNESCO.
Norqvist, L. & Leffler, E. (2017). “Learning in non-formal education: Is it ‘‘youthful” for youth in action?”. International Review of Education, 63, 235-256.
Oakley, B. (2017). “Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential”. New York: Pinguine Random House.
Oliveira, J.B.A. (1986). “Teleducação e Ensino Superior. In “Anais do XVI Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional”. ABT, Rio de Janeiro, Vol. II, p.16.
Ouane, A. (1989). “Handbook on Learning Strategies for Post-Literacy and Continuing Education”. U.I.E. Studies on Post Literacy and Continuing Education 7. Hamburg: UNESCO, Institute of Education.
Rahman, M. A. (2017). “Concept of education in agriculture extension”. Retrieved from: http://aridagriculture.com/2017/10/09/concept-education-agriculture-extension
Righi, R. (2017). “What is non-formal education?”. Retrieved from: http://reallifeproject.eu/2017/02/13.
Rogers, A. (2004). “Looking again at non-formal and informal education: Towards a new paradigm. The Encyclopedia of informal education”. Retrieved from: http://infed.org/mobi/looking-again-at-non-formal-and-informal-education-towards-a-new-paradigm.
Rogers, A. (2010). “Adults learning for development. Gorgan: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources”. [In Persian]
Russell, S. T. (2001). “Focus: The Developmental Benefits of Nonformal Education and Youth Development”. The University of California, Davis: The 4-H Center for Youth Development. 12 p.
Shahbazi, E. (1993). “Development and Rural Extension”. Tehran: Tehran University Publication. [In Persian]
Shahbazi, E. (2013). “Topics in Rural Extension and Development”. Tehran: Shahid Beheshti University. [In Persian]
Shahvali, M., & Foroozani, M. (2008). “Continuous Learning in Agriculture”. Shiraz: Shiraz University Publication. [In Persian]
UNESCO. (1995). “Education for All. Making it Work’ Innov Data Base: Innovative Basic Education Projects”. Paris: UNESCO.
UNESCO. (2017). “UNESCO and Education”. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
UNESO. (2007). “Operational Definition of Basic Education”. Retrieved from: www.unesco.org/education/framework.pdf, Accessed: 23 July, 2013.
Walker, J.  (1998). “Youth development education: Supports and opportunities for young people”. University of Minnesota Center for 4-H Youth Development, Winter, 10-13.
Walker, J. & Dunham, T. (1996). “Understanding youth development work”. Retrieved from: www.extension.umn.edu/Documents/D/A/DA6699.html.
Ward, T.W.; Sawyer, F.D.; McKinney, L. & Dettoni, J. (1974). “Effective learning: Lessons to be learned from schooling”. In: Org. T.W. Ward and W.A. Herzog Jr. (Eds.)., Effective learning in Non-Formal Education. Michigan State University: East Lansing, 38p.