با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار،گروه مدیریت محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار،گروه محیط‌زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

هدف از این تحقیق، ارزشیابی و اولویت‌بندی مؤلفه ­های مؤثر در جذب و ارتقای مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت پسماند در تهران می ­باشد. این تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد. بدین منظور، دو جامعه آماری شامل مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان مدیریت پسماند شهرداری به ترتیب به‌منظور بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت در مدیریت پسماند و رتبه ­بندی گزینه­ ها از طریق پرسش‌نامه و ماتریس تصمیم، موردمطالعه قرار گرفتند. پرسش‌نامه در طیف پنج گزینه­ای لیکرت تهیه و روایی و پایایی آن تائید شد. داده­ها از طریق تحلیل عاملی در نرم‌افزار SPSS 20.0 آنالیز شدند. نتایج به‌عنوان گزینه ­ها در تصمیم­ گیری چندمتغیره شامل TOPSIS و ANP و در محیط نرم‌افزار Expert choice بکار گرفته شدند. نتایج نشان داد که بر اساس ملاک کیسر، تعداد 5 مؤلفه مناسب تشخیص داده شد که مقدار ویژه آنها بیش از 1 بوده است. مؤلفه اول بیشترین سهم (751/21%) و مؤلفه پنجم کمترین سهم (446/10%) را در تبیین واریانس کل متغیرها داشتند و درمجموع پنج مؤلفه مذکور توانسته­ اند 56/71 درصد از واریانس کل متغیرها را برآورد نمایند. بر اساس نتایج فرایند تحلیل شبکه‌ای، گزینه «تسهیل مقررات و رفع موانع قانونی» (وزن نهایی 232/0) بیشترین اهمیت و تأثیر را در مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت پسماند شهر تهران داشته است. فاصله گزینه­ ها با راه‌حل ایده آل و عکس راه­ حل ایده ­آل نشان داد که گزینه اول با کمترین فاصله (054/0) دارای بیشترین میزان اهمیت اثر محیط‌زیستی، بهداشتی و اقتصادی تحت تأثیر اجرای طرح مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در امر مدیریت پسماندهای شهر تهران خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating and Prioritizing the Effective Components of Attracting and Promoting the Participation of NGOs in the Process of Solid Waste Management

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rezaei 1
  • Farzam Babaei 2
  • Hooman Bahmanpour 3

1 M.Sc. Student of Environmental Management, Faculty of Environment and Natural Resources, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Environmental Management, Faculty of Environment and Natural Resources, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to evaluate and prioritize the effective components in attracting and promoting the participation of NGOs in solid waste management in Tehran. Two statistical societies, including managers of NGOs and Waste Management Department of Tehran Municipality, were studied to study and analyze the factors affecting participation in waste management and ranking the options through questionnaires and decision matrix, respectively. The questionnaire was prepared on a five-point Likert scale. Data were analyzed by SPSS 20.0 using factor analysis. The results were used as alternatives in multivariate decision making, including TOPSIS and ANP, and in the Expert selection software environment. The results of factor analysis showed that based on Kayser's criterion, five suitable components were detected that their specific value was more than 1. The first component had the highest share (21.551%), and the fifth component had the lowest percentage (10.446%) in explaining the variance of all variables. In total, the five components were able to estimate 71.56% of the variance of all variables. Based on the results of the network analysis process, the "Facilitation and Remedies of Legal Barriers" option (final weight of 232/0) has had the most significant impact on the participation of public organizations in waste management in Tehran. The distance between options with the ideal solution and the perfect solution picture showed that the First option with the least distance (0.554) had the most significant impact on the environmental, health and economic impact Implementation of the participation plan of NGOs in waste management in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solid Waste Management
  • Participation
  • NGOs
  • TOPSIS
  • ANP
Afroz, R., Hanaki, K., Hasegawa, K. (2009). “Willingness to pay for waste management improvement in Dhaka city”. Bangladesh. Journal of Environmental Management, (90), 492-503.
Dhokhikah, Y., Trihadiningrum, Y., Sunaryo, S. (2015). “Community participation in household solid waste reduction in Surabaya, Indonesia”. Resources, Conservation and Recycling, 102 (2015) 153–162.”.
Handy, F. & Kassan, M. (2006). “Practice What You Preach? The Role of Rural NGOs in Women's Empowerment”. Journal of Community Practice, Vol. 14, No. 3, pp. 69-91.
Kai W. Wirtz a, Xin Liu b, (2002), “Integrating economy, ecology and uncertainty in an oil-spill DSS: The Prestige accident in Spain, a GKSS Research Centre, Institute for Coastal Research”. Max-Planck-Strasse 1, 21501 Geesthacht, Germany.
Kamaruddin, S., Pawson, E., Kingham, S. (2013). “Facilitating Social Learning in Sustainable Waste Management: Case study of NGOs involvement in Selangor, Malaysia. Procedia”. Social and Behavioral Sciences, 105 (2013) 325 – 332.
Malek Mohammadi, A. (1997). “Public participation index in natural source management”. Jahad Journal, vol (182 & 183), 17-26 pp. ]In Persian[.
Metin, E. Erozturk, A. Neyim, C. (2003); “Solid Waste Management Practices and Review of Recovery and Recycling Operations in Turkey”. Waste Management.
Movahed, E., Firoozi, M., Zarei, R., Zafari, M. (2012). “Role of NGOs for participation in regeneration”. Geographic Journal, 11, vol 36, 77-88 pp. ]In Persian[.
Nahman A., L. Godfrey (2010) "Economic instruments for solid waste management in South Africa: Opportunities and constraints". Resources, Conservation and Recycling, 54(8): 521-531.
Park, H., Lee, H., Seung Cho, H. (2015). “Perceptions of Korean NGOs for education and educational development projects”. International Journal of Educational Development, 45 (2015) 31–41.
Slack, R.J. (2007). “Household hazardous waste disposal to landfill: using LandSim to modelleachate migration”. Environ Pollut, 146(2): 501-9a.