با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

چکیده

در چند دهه اخیر، محیط‌زیست همواره با تهدیدات و آسیب­های فراوانی مواجه شده که امنیت و سلامت انسان­ها را با مخاطره­ روبه­رو کرده و بسیاری از این آسیب­ها، ﭘﻴﺎﻣﺪ رﻓﺘﺎرهای نادرست اﻧﺴﺎن­ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ است که ریشه در ارزش‌ها و باورهای اعضای جامعه دارد. مترو تهران بخش مهم و مؤثری در سیستم حمل‌ونقل شهری محسوب می‌شود که افراد زیادی در این بخش فعال‌اند. این تحقیق توصیفی باهدف بررسی شناسایی رابطه بین متغیرهای اجتماعی- اقتصادی و رسانه‌های جمعی با نگرش محیط­­‌زیست­گرایانه کارکنان مترو تهران به شیوه پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری 9000 نفر از کارکنان مترو تهران در تابستان 1395 بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 379 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. روایی پرسش‌نامه از نوع محتوایی و صوری است که توسط متخصصان در این زمینه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به تأیید رسید. نتایج نشان می‌دهد میان سن و نگرش محیط­­زیستی‌ رابطه منفی معنادار و میان جنسیت و وضعیت تأهل افراد به نگرش محیط­زیستی تفاوت معنادار وجود دارد و زنان و افراد مجرد از نگرش محیط­زیستی بالاتری برخوردارند. همچنین میان استفاده از رسانه و نگرش محیط­زیستی نیز رابطه مثبت معنادار وجود دارد و افرادی که از رسانه‌های جمعی، بیشتر استفاده می‌کنند از نگرش محیط­زیستی بالاتری برخوردارند. نتایج رگرسیون چند متغیره بکار رفته، نشان می‌دهد که متغیرهای سن، تأهل و میزان استفاده از رسانه‌ها به میزان 590/0 بر نگرش محیط­­زیست­گرایانه کارکنان مترو تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Relationship between Social- Economic Variables and Mass Media with an Environmental Attitude (Case Study: Tehran Subway Staff)

نویسنده [English]

  • Fatemeh Radan

Assistant Professor in Social Sciences, Payam-e Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the last few decades, the envir­onm­ent has always faced numerous threats and damage that put the human health and safety at risk. Such damages are due to human misconduct with Nature, which is rooted in his values and be­liefs. Tehran subway is an important and effective part of the urban trans­portation system, with many people active in this section. The present descriptive research in a survey me­th­od­ is aimed at identifying the relation­ship between mass media and socio-economic variables with the environ­ment­-oriented attitude of Tehran Sub­way staff. Using a random sampling method and according to Krejcie & Morgan table, 379 samples were sel­ected out of the population included 9000 employees of Tehran Subway in the summer of 1395. The content­ validity of the questionnaire was confi­rmed by the relevant professors and experts to this field and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The results of this study showed a significant negative relation­ship between age and environmental attitudes. There is also a significant dif­­fer­­ence between the gender and the marital status of the people in relation to the environmental attitudes, while wo­men and single individuals have a higher environmental attitude. There is also a significant positive relationship between using media and environ­mental attitudes, meaning the more mass media use the higher environ­mental attitude. The applied multi-variable regression showed that age, gender, marital status, employment status and average use of media are the elements effective on the environment-oriented attitudes of the Subway staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Media
  • Environmental
  • Subway
  • Attitude
 
 Andez- Manzanal, R.F. & Iguez-Barreiro & Carrsquer, J. (2007). “Evaluation of Environmental Attitudes: Analysis and Results of a Scale Applied to Univ­­ersity Students”. Journal of Science Education, Published online 9 July 2007 in Wiley Inter Science, (www. interscience. wiley.com).
 Axsen, J. & Kurani, K. S. (2014). “Social Influence and Pro environmental Behavior: The Reflexive Layers of Influence Framework”. Journal of Environment and Planning B: Planning and Design, 41 (5), 847-862.
 Barr, S. (2007). “Factors Influencing Environment Attitudes and Behaviors: A U.K.Case Study of Household Waste Management”. Journal of Environment and Behavior, 39 (4), 435-473.
Bloom, J.W. & Trumbell, D. (2007). “Evaluation of Environmental Attitudes: Analysis and Results of a Scale Applied to University Student”. Journal of University of Zaragoza, 2, 988-1009.
Budak, D.B. & Budak, F. & Zamioglu, Z. & Kekec, S. & Sucu, Y. (2005). “Behavior and Attitudes of Students towards Environmental Issues at Faculty of Agriculture, Turkey”. Journal of Applied Sciences, 5 (7), 1224-1227.
Coser, L. (2006). “The Life and Thought of the Great Sociologists”. Translation: Mohsen, Solasi., Tehran: Elmi Publishing, First Edition. [In Persian]
Deng, J.& Walker, G. J. & Swinnerton, G. (2006). “A comparison of environmental Values and attitudes between Chinese in Canada and Anglo-Canadians”. Environment and Behavior journal.38 (1), 22-47.
Gidenz, A. (2009), “Sociology”. Tehran: Nashr Ney. First Edition. [In Persian]
Gulgun, B.& Önder, S. & Akatsi, E. and & Ünal Ankaya, F. (2008). “Responses of University Students Related to Environmental Problems: A Case Study of Ege University (Izmir-Turkey)”. Journal of Environmental Application & Science, 3(4), 234-246.
Habibi, B.& Ibrahim Pour, D. (2015). “The relationship of Social Capital and religiosity with the attachment feeling to nature among Tabriz Islamic Azad University Students”. Journal of Sociology Studies, 26, 85-98. [In Persian]
Ismaili, F. (2009). “Studied environmental attitudes of high school students in Tehran”. Master′s thesis. Faculty of Social Sciences Payame Noor University of Tehran. Journal of Applied Sciences, 6 (2), 347-352. [In Persian].
Kibret, N.C. (2000). “An analysis of correlations between the attitudes, behavior and knowledge components of environmental literacy in under­graduate university students”. Unpublished M.S Thesis, University of Florida, USA.
Krejcie, K. Robert, & Morgan, W. Daryle. (1970). “Educational and Psycho­logical Measurement”. University of Minnesota Texas, 30, 607-610.
Mahdavy, M.S.& Vazeri, R. (2010). “The study of effective Socio-cultural factors influencing environmental attitudes of students of Olom­tahgheghat University”. Journal of Social Research, 3 (7), 19-45.
Mishra, S.K. (2012). “Environmental awareness among senior secondary students of Maheshwar and Mandleshwar, Dist. Khargone”. International Journal of Scientific and Research Publications, 2 (11), 22-50.
Nadrlo, S. & Shams, A. (2017). “Knowledge and attitudes of Zanjan University students on environmental issues”. Journal of Environmental Science and Technology, 19 (4), 546-557.[In Persian]
Navah, A.R. & Forotankia, Sh. (2010). “Investigating the Relation between Socio-Economic Status with Environ­mental Behaviors and Attitudes (Case Study: Urban Society of Andimeshk)”. Geography and Environmental Studies Journal, 5 (5), 5-18. [In Persian]
Onder, S. (2006). “A Survey of Awareness and Behavior in Regard to Environmental Issues among Seljuk University students in Konya, Turkey”. Journal of Applied Sciences, 6 (2), 347-352.
Rahbari, M. (2013). “A survey of knowledge, attitude and skills of students of Islamic Azad University Branch Environmental”. Second National Conference on Environmental Research professionally Iran. [In Persian]
Ramezani Ghavamabadi, M. (2011). “Strategic Review of Environmental protection training in Iran: necessity and bottlenecks”. Journal of Rahbord, 21 (65), 233-257. [In Persian]
Şahin, H. & Erkal, S. & Kılıç, I. (2012). “Comparison of environmental attitudes of university students determined via the new environmental paradigm scale according to the students' personal Characteristics”. Eurasian Journal of Educational Research, 49, 21-39.
Salehi Amiri, Seyed Reza. (2007). “Cultural Concepts and Theories”. Tehran: Ghoghnoos Publishing, First Edition. [In Persian]
Salehi Omran, I. & Aaghamohamadi, A. (2008). “Assessment of knowledge, attitudes, skills, environmental education, primary school teachers Mazandaran province”. Journal of Education, 95 (3), 91-118.
Salehi, S. & Pazokinejad, Z. (2013). “Analysis of social factors influencing students' attitudes and environmental performance”. Journal of Applied Sociology, 25 (3), 71-88. [In Persian]
Share'pour, M. (2004). “Dimensions and Functions of Social Capital and the Consequences of its Erosion”. Journal of Social Issues of Iran, 3 (3), 111-125. [In Persian]
Sutton, Philip W. (2011). “Introduction to the Sociology Environment”. Tehran: Samt Publication, First Edition. [In Persian]
Thapa, B. (1999). “Environmentalism: A study of undergraduate students”. Proceedings of the 1999 northeastern recreation research symposium, April 11-14, 1999, Bolton Landing, New York. The Pennsylvania State University, 12, 41-50.
Thompson, John, C. & Gasteiger, Edgar, L. (1985). “Environmental attitude survey of university students 1971 vs 1981”. Journal of Environmental Education, 17 (1), 13-22.
Uyeki, Eugene, S. & Holland, Lani, J. (2000). “Diffusion of pro-environment attitudes?”. Journal of American Behavioral Scientist, 43 (4), 646–662.